Download
test nhanh c t vi n m aflatoxin b1 afb1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1)

kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1)

11 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng-Visitech: cung c?p r?ng rãi thi?t b? phòng lab chuyên d?ng, s?n ph?m ki?m tra nhanh s? d?ng các gi?i pháp công ngh? tân ti?n, mang t?i nh?ng ti?n ích thi?t th?c cho ng??i s? d?ng. test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) là 1 ph??ng cách xét nghi?m s?c ??p ký mi?n d?ch chóng vánh ?? phát hi?n ??nh tính Aflatoxin B1 trong ng? c?c, nh?ng lo?i h?t, h?t có d?u, gia v? và nh?ng m?t hàng khác… Aflatoxin là 1 nhóm mycotoxin ???c s?n sinh b?i n?m m?c Aspergillus, không tính Aflatoxin B1 thì còn có các Aflatoxin khác trong nhóm ?ã ???c xác nh?n bao g?m Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin M1 và Aflatoxin M2. toàn b? 6 Aflatoxin ?ã ???c C? quan B?o v? Môi tr??ng M? Qu?c (EPA) ban b? là nh?ng ch?t gây ung th? m?nh nh?t. Chính b?i v?y, v?n ?? ki?m nghi?m và nh?n th?y nhanh Aflatoxin B1 trong l??ng th?c th?c ph?m là m?t vi?c làm b?t bu?c thi?t. ki?m tra nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) – tham s? k? thu?t G Tên s?n ph?m: test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) G Hãng s?n xu?t: Elabscience G Model: E-TO-C006 G ?? nh?y: 1 ppb (ng / mL) G Gi?i h?n phát hi?n: G H?t: 5 ppb G Th?c ?n: 5 ppb G D?u: 5 ppb G H?n s? d?ng: G 1 n?m G ngày tháng rõ ràng có in trên bao bì G B?o qu?n: ? nhi?t ?? yêu thích và v?i ?i?u ki?n khô thoáng th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) – ?i?m hay s?n ph?m G s? d?ng nguyên lý c?a thí nghi?m Colloidal Gold Immunochromatography G m?u mã chuyên nghi?p, ti?n l?i G ph??ng cách s? d?ng ??n gi?n G th?i kì hi?n th? K?t c?c nhanh, không nên ch? ??i lâu G thu?n ti?n phán ?oán K?t c?c G bi?n pháp ki?m nghi?m an toàn, ti?t ki?m G Mang tính linh ho?t cao, Có kh? n?ng s? d?ng trong ph? bi?n ví nh? không gi?ng nhau ki?m tra nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng-Visitech G S?n ph?m phân ph?i bao g?m: G 50 test G ch? d?n s? d?ng Visitech hi?n ?ang s?n xu?t s?n ph?m th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng Elabscience s? giúp nh?n th?y nhanh chóng và thu?n ti?n AFB1 – ch?t gây ung th? có trong trùng h?p, xu?t hi?n ? nhi?u lo?i l??ng th?c th?c ph?m không gi?ng nhau. Ch? sau quá trình xét nghi?m ??n thu?n, chúng ta s? có K?t qu? mau chóng, giúp ??m b?o các khía c?nh v? v? sinh an toàn th?c ph?m, tránh nh?ng nguy c? ??c h?i t?i s?c kh?e con ng??i. ??c bài vi?t ??y ??: https://visitech.vn/product/test-nhanh-doc-to-vi-nam-aflatoxin-b1-afb1/