1 / 2

kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1)

kiu1ec3m tra nhanh u0111u1ed9c tu1ed1 vi nu1ea5m Aflatoxin B1 (AFB1) chu1ea5t lu01b0u1ee3ng-Visitech: su1ea3n xuu1ea5t nhiu1ec1u thiu1ebft bu1ecb phu00f2ng thu00ed nghiu1ec7m chuyu00ean du1ee5ng, su1ea3n phu1ea9m thu1eed nhanh su1eed du1ee5ng nhu1eefng giu1ea3i phu00e1p khoa hu1ecdc tiu00ean tiu1ebfn, mang u0111u1ebfn cu00e1c tiu1ec7n u00edch thiu1ebft thu1ef1c cho ngu01b0u1eddi su1eed du1ee5ng. thu1eed nhanh u0111u1ed9c tu1ed1 vi nu1ea5m Aflatoxin B1 (AFB1) lu00e0 mu1ed9t cu00e1ch thu1ee9c xu00e9t nghiu1ec7m su1eafc u0111u1eb9p ku00fd miu1ec5n du1ecbch chu00f3ng vu00e1nh u0111u1ec3 nhu1eadn biu1ebft u0111u1ecbnh tu00ednh Aflatoxin B1 trong ngu0169 cu1ed1c, cu00e1c lou1ea1i hu1ea1t, hu1ea1t cu00f3 du1ea7u, gia vu1ecb vu00e0 nhu1eefng mu1eb7t hu00e0ng khu00e1cu2026 Aflatoxin lu00e0 mu1ed9t nhu00f3m mycotoxin u0111u01b0u1ee3c su1ea3n sinh bu1edfi nu1ea5m mu1ed1c Aspergillus, khu00f4ng tu00ednh Aflatoxin B1 thu00ec cu00f2n cu00f3 cu00e1c Aflatoxin khu00e1c trong nhu00f3m u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c xu00e1c nhu1eadn bao gu1ed3m Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin M1 vu00e0 Aflatoxin M2. tou00e0n bu1ed9 6 Aflatoxin u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c Cu01a1 quan Bu1ea3o vu1ec7 Mu00f4i tru01b0u1eddng Hoa Ku1ef3 (EPA) cu00f4ng bu1ed1 lu00e0 cu00e1c chu1ea5t gu00e2y ung thu01b0 mu1ea1nh nhu1ea5t. Chu00ednh bu1edfi vu1eady, vu1ea5n u0111u1ec1 u0111u00e1nh giu00e1 vu00e0 nhu1eadn thu1ea5y nhanh Aflatoxin B1 trong thu1ef1c phu1ea9m lu00e0 1 viu1ec7c lu00e0m cu1ea7n thiu1ebft. kiu1ec3m tra nhanh u0111u1ed9c tu1ed1 vi nu1ea5m Aflatoxin B1 (AFB1) u2013 tham su1ed1 khoa hu1ecdc Tu00ean su1ea3n phu1ea9m: thu1eed nhanh u0111u1ed9c tu1ed1 vi nu1ea5m Aflatoxin B1 (AFB1) Hu00e3ng su1ea3n xuu1ea5t: Elabscience Model: E-TO-C006 u0110u1ed9 nhu1ea1y: mu1ed9t ppb (ng / mL) Giu1edbi hu1ea1n phu00e1t hiu1ec7n: Hu1ea1t: 5 ppb Thu1ee9c u0103n: 5 ppb Du1ea7u: 5 ppb Hu1ea1n su1eed du1ee5ng: 1 nu0103m ngu00e0y thu00e1ng ru00f5 ru00e0ng cu00f3 in tru00ean bao bu00ec Bu1ea3o quu1ea3n: u1ede nhiu1ec7t u0111u1ed9 phu00f9 hu1ee3p vu00e0 vu1edbi u0111iu1ec1u kiu1ec7n khu00f4 thou00e1ng

Télécharger la présentation

kiểm tra nhanh độc tố vi nấm Aflatoxin B1 (AFB1)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng-Visitech: cung c?p r?ng rãi thi?t b? phòng lab chuyên d?ng, s?n ph?m ki?m tra nhanh s? d?ng các gi?i pháp công ngh? tân ti?n, mang t?i nh?ng ti?n ích thi?t th?c cho ng??i s? d?ng. test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) là 1 ph??ng cách xét nghi?m s?c ??p ký mi?n d?ch chóng vánh ?? phát hi?n ??nh tính Aflatoxin B1 trong ng? c?c, nh?ng lo?i h?t, h?t có d?u, gia v? và nh?ng m?t hàng khác… Aflatoxin là 1 nhóm mycotoxin ???c s?n sinh b?i n?m m?c Aspergillus, không tính Aflatoxin B1 thì còn có các Aflatoxin khác trong nhóm ?ã ???c xác nh?n bao g?m Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin M1 và Aflatoxin M2. toàn b? 6 Aflatoxin ?ã ???c C? quan B?o v? Môi tr??ng M? Qu?c (EPA) ban b? là nh?ng ch?t gây ung th? m?nh nh?t. Chính b?i v?y, v?n ?? ki?m nghi?m và nh?n th?y nhanh Aflatoxin B1 trong l??ng th?c th?c ph?m là m?t vi?c làm b?t bu?c thi?t. ki?m tra nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) – tham s? k? thu?t G Tên s?n ph?m: test nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) G Hãng s?n xu?t: Elabscience G Model: E-TO-C006 G ?? nh?y: 1 ppb (ng / mL) G Gi?i h?n phát hi?n: G H?t: 5 ppb G Th?c ?n: 5 ppb G D?u: 5 ppb G H?n s? d?ng: G 1 n?m G ngày tháng rõ ràng có in trên bao bì G B?o qu?n: ? nhi?t ?? yêu thích và v?i ?i?u ki?n khô thoáng th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) – ?i?m hay s?n ph?m G s? d?ng nguyên lý c?a thí nghi?m Colloidal Gold Immunochromatography G m?u mã chuyên nghi?p, ti?n l?i G ph??ng cách s? d?ng ??n gi?n G th?i kì hi?n th? K?t c?c nhanh, không nên ch? ??i lâu G thu?n ti?n phán ?oán K?t c?c G bi?n pháp ki?m nghi?m an toàn, ti?t ki?m G Mang tính linh ho?t cao, Có kh? n?ng s? d?ng trong ph? bi?n ví nh? không gi?ng nhau ki?m tra nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng-Visitech G S?n ph?m phân ph?i bao g?m: G 50 test G ch? d?n s? d?ng Visitech hi?n ?ang s?n xu?t s?n ph?m th? nhanh ??c t? vi n?m Aflatoxin B1 (AFB1) ch?t l??ng Elabscience s? giúp nh?n th?y nhanh chóng và thu?n ti?n AFB1 – ch?t gây ung th? có trong trùng h?p, xu?t hi?n ? nhi?u lo?i l??ng th?c th?c ph?m không gi?ng nhau. Ch? sau quá trình xét nghi?m ??n thu?n, chúng ta s? có K?t qu? mau chóng, giúp ??m b?o các khía c?nh v? v? sinh an toàn th?c ph?m, tránh nh?ng nguy c? ??c h?i t?i s?c kh?e con ng??i. ??c bài vi?t ??y ??: https://visitech.vn/product/test-nhanh-doc-to-vi-nam-aflatoxin-b1-afb1/

More Related