Download
thi t b o l ng ph nhi t n c ad12 adwai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Thiết bị đo lường pH nhiệt độ nước AD12 Adwai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Thiết bị đo lường pH nhiệt độ nước AD12 Adwai

Thiết bị đo lường pH nhiệt độ nước AD12 Adwai

3 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Thiết bị đo lường pH nhiệt độ nước AD12 Adwai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Thi?t b? ?o l??ng pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai Bút ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai chính hãng 100% t? Hungary, s?n xu?t b?i Visitech: Chuyên nh?p c?ng và cung ?ng ph??ng ti?n ?o cho các phòng thí nghi?m b?c nh?t t?i H? Chí Minh. AD12 là b? vi x? lý hi?n ??i nh?t d?a vào b? ?ánh giá ?? pH/nhi?t ?? không th?m n??c trên th? tr??ng ngày nay. Bút ?o Có th? ?o l??ng mau chóng, ?n ??nh và chính xác, thích h?p cho các ai yêu c?u K?t c?c ?o có ?? chính xác cao nh?t. không nh?ng th?, máy còn có ??u dò ??n gi?n, Có kh? n?ng bi?n ??i d? dàng b?i ng??i dùng và 2 hàng hi?n th? LCD c?ng nh? công d?ng HOLD tích h?p giúp gi? l?i K?t c?c ?o trên màn hình m?t ph??ng pháp ti?n d?ng. Bút ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai: các Thông s? công ngh? c?n b?n G Model: AD12 G Hãng s?n xu?t: Adwai Instruments, Hungary G Thang ?o pH: -2.0 — 16.0, ?? phân gi?i: +/-0.01%, ?? chính xác: +/-0.01% G Thang ?o nhi?t ??: -5.0 — 60.0ºC, ?? phân gi?i: 0.01, ?? chính xác: +/- 0.5ºC G T? ??ng bù tr? nhi?t ?? G ch?c n?ng ch?ng th?m chu?n m?c IP67 G Môi tr??ng ho?t ??ng: 0? – 50? G Ngu?n ?i?n: 4 pin 1.5V, th?i gian tiêu dùng kho?ng 300 gi? G Kích th??c: 175 x 39 x 23 mm G Kh?i l??ng: 100g Bút ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai: ?i?m ??c tr?ng và kh? n?ng n?i b?t 1. S? h?u b? vi x? lý hi?n ??i nh?t trên th? ph?n 2. ?o l??ng nhanh chóng, ?n ??nh và chu?n xác 3. ?ng ý v?i nh?ng áp d?ng yêu c?u K?t qu? ?o ?? pH và nhi?t ?? chu?n xác nh?t 4. ??u do pH/nhi?t ?? Có kh? n?ng thay th? d? dàng b?i ng??i s? d?ng 5. Màn hình LCD hi?n th? 2 K?t c?c ?o l??ng cùng m?t lúc 6. ch?c n?ng HOLD ?? gi? l?i K?t c?c trên màn hình sau khi ?o xong 7. Ch? báo ?n ??nh 8. T? ??ng hi?u chu?n và bù nhi?t ?? 9. Tu?i th? pin lâu dài 10. T? ??ng t?t ngu?n sau 8 phút Bút ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai ch?t l??ng t?i Vi?t Sinh HCM S?n ph?m bao g?m: G Máy chính AD 12 G ?i?n c?c pH và nhi?t ?? G 4 pin AA m?t.5V G Dung d?ch pH chu?n 4.01, 7.00 gói 20ml G h??ng d?n tiêu dùng Vi?t Sinh hân h?nh s?n xu?t bút ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai ch?t l??ng 100% t? Hungary – ???c ?a chu?ng b?i nh?ng

  2. hu?n luy?n viên môn b?i l?i, các nhà ki?m soát chính hãng n??c h? t?m, ho?c trong l?nh v?c nuôi tr?ng th?y h?i s?n, ngành l?c n??c, v..v… H?n n?a, v? bút ?o ???c ki?u dáng hoàn toàn kín, ng?n c?n l?i ?? ?m. ??ng th?i, t?t c? các phép ?o pH s? t? ??ng ???c bù (ATC) d?a trên nhi?t ?? c?a dung d?ch ???c hi?n th? trong ° C ho?c ° F. Xem trên website: Thi?t b? ?o pH nhi?t ?? n??c AD12 Adwai