Download
topo jakson esittely n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Topo-jakson esittely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Topo-jakson esittely

Topo-jakson esittely

121 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Topo-jakson esittely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Topo-jakson esittely Keuda Tuusula Irma Kähkönen Marraskuu 2010

 2. Topo-paikan valinta Mikä työpaikka hyödyntäisi eniten ammatillisesti itseäni opettajana? Missä paikassa toteutuu samanaikaisesti mielenterveys- päihde- ja kriisityö ? Auroran sairaalassa ja Kellokosken sairaalassa lähihoitajaopiskelijoita on jo syventävällä työssä oppimisen jaksoilla

 3. Topo-paikka • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - psykiatrian tulosalue – sairaalapsykiatria • Päijät-Hämeen keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, Lahti • Psykiatrisen vuodeosastot 5 ja 9 vastaavat osaltaan sairaanhoitopiirin alueelta nousevaan akuuttiin ja lyhytkestoiseen psykiatrisen hoidon tarpeeseen

 4. Osasto 9 • Suljettu psykoosihoito-osasto, jossa toteutetaan psykoosipotilaiden tutkimusta ja hoitoa • Hoitotyön näkökulma varhaiskuntouttava • 16 sairaansijaa • Arvioitu hoitojakson pituus noin 1-2 kuukautta • Painoalueena nuorten ensipsykoosien tutkiminen ja hoito

 5. Osasto 5 • Aikuispsykiatrian suljettu osasto • Vastaanotto ympäri vuorokauden • Tavoitteena kokonaisvaltainen tilanteen kartoitus, akuuttivaiheen hoito ja tarkoituksenmukaisen jatkohoidon järjestäminen • 16 sairaansijaa • Akuuttipotilaiden laadukas vastaanottaminen, akuutin psykoosipotilaan /vaikeahoitoisen potilaan hoito, päihdepsykoosien ja vaikeiden vieroitusoireiden hoito

 6. Omat tavoitteet jaksolle • Perehtyminen tämän päivän psykiatrisen hoidon käytänteisiin ja toteuttaa hoitotyötä moniammatillisen tiimin jäsenenä (1.) • Kartoittaa oppilaitoksen ja ohjaajien roolia lähihoitajaopiskelijoiden top-jaksoilla (2.) • Saada uutta tietoa atk-ohjelmista + arviointimittareista + lomakkeista (3.)

 7. Työpaikan ja opiskelijoiden tavoitteet • Yhteistyön lisääminen (2.) • Viedä tietoa uudesta opetussuunnitelmasta ja näyttötutkinnoista (2.) • Tarjota opiskelijoille laadukasta, päivitettyä opetusta ja kehittää opetuksen sisältöä ja materiaalia (4.)

 8. Tavoitteiden toteutuminen (1.) • Kohtasin osastoilla eri ikäisiä potilaita, joilla psykooseja, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, masennusta ja päihderiippuvuutta • Potilailla erilaisia elämänkriisejä, jotka johtaneet itsemurhayritykseen ja viiltelyyn • Toteutin jakson aikana potilaiden sisään ja uloskirjoittamista sairaalaan • Yhteistyötä eri mielenterveys- ja päihdepaikkojen ja sosiaalihuollon kanssa • Jatkopaikat • Verkostopalaverit • Lastensuojelu

 9. Hoitotyön toteuttamista hoitoryhmän jäsenenä – kaksi erilaista moniammatillista tiimiä • Hoitoneuvottelut potilaiden läheisten ja perheiden kanssa (perhetyö) • Kotikäyntien tekemistä nuorten potilaiden kanssa • Osastolla 5 päivittäin tarkkailutapaamisia (pidättävä tai vapauttava päätös ) • Lääke- ja ect-hoidon seurantaa, arviontia ja osallistumista • Somaattisen puolen hoitoa • Psykoedukaatiota (ohjausta, neuvontaa, tietoa…) • Käytännöt eristämistä ja rajoittamisesta , vastentahtoinen hoito

 10. Tavoitteiden toteutuminen (2). • Ohjausmateriaalin läpikäyminen ohjaajien kanssa • Keudalla ja Päksillä yllättävän vähän yhteistyötä keskenään – vein tietoa Keudasta ja opetussuunnitelmista • Lähihoitajia vähän töissä esh:ssa Lahdessa • Vastustus lähihoitajien työskentelyyn esh:ssa ?

 11. Tavoitteiden toteutuminen (3.) • Diagnosoinnin apuna erilaiset lomakkeet oireiden arviointiin – haastattelin niiden avulla potilaita • Atk-järjestelmän päivittäistä käyttöä (raportointi, hoitosuunnitelmat….) • Raportoinnin rakenteellisuus haastavaa • Marraskuun aikana sairaalassa otettiin käyttöön uusi hoitoisuusluokitusjärjestelmä

 12. Tavoitteiden toteutuminen (4.) • Keräsin jakson aikana materiaalia, jota olen käyttänyt jo kevään opetuksessani • Tietoa koulutuksista, ohjauksesta, esimerkkitapauksia… • Pidin mp-opiskelijoille tunnin, jossa kerroin topo-jaksoni kokemuksista ja heillä oli mahdollisuus kysellä minulta topo-jaksosta

 13. pohdinta • Vastaanotto topo-paikassani loistava ; palaveri aloittaessani, jakson aikana ja lopussa • Molemmilla osastoilla minulle nimetty ohjaaja, joiden kanssa tein aluksi samoja työvuoroja • Jakso upea ja opettava kokemus, vaikka alussa rankka ja väsyttävä • Oma rooli työyhteisössä ?

 14. Asiat, jotka muuttuneet opettajana oloni aikana psyk hoitotyössä : • Potilaiden oikeudet • Perhe- ja verkostotyö lisääntynyt • Päihdepsykoosien kasvu ja haastavuus • Atk:lle kirjaaminen ja luokitukset vievät työaikaa • SUOSITTELEN • LÄMPIMÄSTI • KAIKILLE OPETTA- • JILLE !!