Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M A N U A L D’ A C O L L I D A B O N E S P R À C T I Q U E S A M B I E N T A L S PowerPoint Presentation
Download Presentation
M A N U A L D’ A C O L L I D A B O N E S P R À C T I Q U E S A M B I E N T A L S

M A N U A L D’ A C O L L I D A B O N E S P R À C T I Q U E S A M B I E N T A L S

89 Views Download Presentation
Download Presentation

M A N U A L D’ A C O L L I D A B O N E S P R À C T I Q U E S A M B I E N T A L S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. M A N U A L D’ A C O L L I D A B O N E S P R À C T I Q U E S A M B I E N T A L S a les oficines

 2. PRESENTACIÓ El projecte de Bones Pràctiques Ambientals (BPA) dins de l’Administració de la Generalitat de Catalunya és fruit d’una evolució en el temps, amb els seus orígens en el compromís amb la sostenibilitat impulsada per l’Agenda 21 de Catalunya i la idea d’aplicar-lo dins de l’Administració. Després d’una prova pilot, el Departament de Medi Ambient i Habitatge juntament amb el Departament de Governació i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, han plantejat la necessitat d’implantar aquest programa de Bones Pràctiques Ambientals a les oficines dels Serveis Centrals dels diversos departaments de la Generalitat. El present manual es planteja dos objectius principals. En primer lloc pretén donar a conèixer els elements existents així com les actuacions que el departament posa a disposició del personal per tal d’aconseguir disminuir l’impacte ambiental. En segon lloc pretén aconseguir un petit canvi en l’actitud, basant-se en la modificació de certs hàbits de treball, de fàcil aplicació i que comporten una millora substancial de la qualitat ambiental. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • CONCLUSIONS

 3. LÍNIES D’ACTUACIÓ • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús de paper • Estalvi d’energia • Gestió dels residus d’oficina • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • CONCLUSIONS Estructura de cadascuna de les línies d’actuació Què s’està fent? Descripció dels mitjans i actuacions que el departament posa a disposició del personal per a la reducció de l’impacte ambiental. Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? Totes aquelles actuacions que suposen un petit canvi en els hàbits normals de treball i que entre tots podem realitzar sense que suposi un gran esforç addicional.

 4. A. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA Què s’està fent? • Manteniment de les instal·lacions • Existeix un programa de manteniment preventiu i correctiu. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • Instal·lació de mecanismes d’ estalvi d’aigua

 5. A. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • L’aixeta Tancar les aixetes correctament sempre que nos’utilitzin. El degoteig d’una aixeta pot suposarun malbaratament de 30 litres d’aigua al dia. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Evitar obrir o mantenir obertes injustificadament les aixetes  amb l’aixeta oberta es llencen de 12 litres d’aigua al minut. Avisar al responsable de manteniment si alguna aixeta, cisterna o canonada perd aigua.  si detectem a temps una fuita, podem estalviar 30 litres d’aigua al dia.

 6. A. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’AIGUA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • El vàter Evitar l’ús del vàter com a paperera. A més de malbaratar un recurs valuós fem més difícil la depuració de les aigües residuals. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Ajustar la descàrrega d’aigua dels vàters que disposin de doble pulsació o de mecanisme de descàrrega interrompuda, en funció de la necessitat. Pot representar un estalvi d’aigua d’entre el 45% i el 60%. 3-4 litres 6-7 litres

 7. B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER Què s’està fent? • Dotació de recursos Es compren els nous equips amb l’opció d’imprimir a doble cara, d´estalvi de tòner, etc. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Es disposa de l’opció de compartir documents a l’ordinador per evitar impressions innecessàries. Es disposa dels suficients contenidors de paper per al seu correcte reciclatge. • Mesura del consum de paper Es realitza un control de la quantitat de paper consumit.

 8. B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER Què podem fer-hi? O com podem contribuir-hi? • Prioritzar l’ús de paper reciclat Hi ha certs tòpics sobre el paper reciclat que cal desmentir: • És més car que el paper verge. Aquesta comparació és massa simplista. Depèn del tipus de paper. Actualment les diferències no són massa significatives. • És de mala qualitat. Actualment es fabrica paper d’una gran qualitat amb una gamma prou amplia en funció de les necessitats. • No té una bona presentació. Depèn dels gustos. N’hi ha de moltes textures, colors, etc. • Dóna més problemes amb impressores i fotocopiadores. Dóna els mateixos problemes que el verge. Únicament cal ajustar els mecanismes de les màquines a les característiques del paper reciclat. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina

 9. B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • Estalviar paper abans d’imprimir (REDUIR) Corregir el document en pantalla per evitar impressions innecessàries. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Evitar imprimir els correus, llegir-los en pantalla. Evitar la impressió d’esborranys sempre que sigui possible. Imprimir tan sols aquelles pàgines que siguin necessàries quan es tracta d’un document llarg. Arxivar la informació en format electrònic enlloc de paper.

 10. B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • Estalviar paper durant la impressió Imprimir a doble cara sempre que sigui possible. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS Imprimir dues pàgines en una quan es tracti d’esborranys. • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Imprimir els esborranys amb la qualitat mínima de resolució o d’estalvi de tòner. • Estalviar paper en fotocòpies Fotocopiar a doble cara sempre que sigui possible. Fotocopiar aquelles pàgines que siguin necessàries. Fotocopiar en paper reciclat sempre que sigui possible.

 11. B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • REUTILITZAR el paper Reutilitzarel paper usat per una cara, per apunts, notes, esborranys, etc. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS Reutilitzar els sobres i carpetes per enviar documents. • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • RECICLAR Evitar llençar els papers a altres contenidors com per exemple, a les papereres sota la taula. Dipositar tots els papers que ja no es puguin reutilitzar en els contenidors de reciclatge destinats a tal efecte. Evitar arrugar el paper abans de llençar-lo per minimitzar el volum. No llençar grapes, ni clips, ni cap altre tipus de residu als contenidors de paper.

 12. De la taula Indústria paperera B. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE PAPER • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS A la paperera de reciclatge • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Reutilització

 13. C. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’ENERGIA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • Ús eficient dels equips ofimàtics Apagar els equips en acabar la jornada laboral. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS Desconnectar els monitors dels ordinadors quan no s’estiguin utilitzant (reunions, esmorzars, etc.). • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Programar l’apagada automàtica del monitor quan es deixi de treballar temporalment a l’ordinador. (El salvapantalles no redueix el consum). Utilitzar el mode d’espera per a breus estones d’inactivitat. (La informació no es perd).

 14. C. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’ENERGIA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • Ús eficient de l’enllumenat Aprofitar i facilitar l’entrada de la llum natural, sempre que sigui possible. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Connectar només els sectors de llum necessaris. Apagar els llums en acabar la jornada laboral. Apagar els llums en abandonar una estança o en absències perllongades (>20-30 minuts).

 15. + = C. EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE L’ENERGIA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? • Ús eficient dels equips de climatització Tancar portes i finestres quan l’aire condicionat o la calefacció es trobi en funcionament. • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Aprofitament d’energia Apagar els equips d’aire a les sales on no s’utilitzi. A l'hivern, mantenir la temperatura entre 19 i 21ºC per obtenir confort fent un consum mínim. A l’estiu, ajustar la temperatura entre 23 i 25ºC i tancar les finestres. Cada grau que es disminueix la temperatura s’estarà consumint un 8% més d’energia.

 16. D.GESTIÓ DE RESIDUS D’OFICINA Què s’està fent? • Classificació dels residus • Es classifica entre residus perillosos (piles, fluorescents, equips electrònics) i no perillosos (paper, mobiliari, envasos, vidre). • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • Es disposa de contenidors per als següents residus: • Paper i cartródiversos contenidors a cada planta • Piles contenidor especial a la porteria de l’edifici • Fluorescents s’encarrega el personal de manteniment • Residus generals paperera sota la taula

 17. D.GESTIÓ DE RESIDUS D’OFICINA Residus perillosos • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • CONCLUSIONS • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina Piles Residus tòxics Equips electrònics Residus no perillosos Paper Material oficina Envasos, plàstic Vidre

 18. D.GESTIÓ DE RESIDUS D’OFICINA Què podem fer-hi? Com podem contribuir-hi? Seguint el principi de les tres “R” • Reduir.Minimitzar la producció dels residus. • Reutilitzar.Reutilitzar al màxim els recursos abans de que es converteixin en residus. • Reciclar.Dipositar els residus als contenidors de reciclatge per a que es puguin tornar a transformar en productes.

 19. CONCLUSIONS La protecció i millora del medi ambient depèn de cadascun de nosaltres. Qualsevol acció, per petita que sigui, contribueix a una millora del nostre entorn.Si treballem plegats, de mica en mica, aconseguirem que les nostres activitats es desenvolupin de forma sostenible. Les BPA pretenen aconseguir un canvi en la conscienciació de la gent, no tan sols en l’àmbit laboral si no també en l`àmbit personal i familiar. Cada cop que apliquem una bona pràctica ambiental, estem contribuint a un consum eficient d´un recurs natural escàs o a una minimització dels residus. Es tracta de desenvolupar-nos de manera que les necessitats del present quedin satisfetes sense posar en perill la possibilitat que lesgeneracions futures puguin satisfer les seves (Informe Brundtland, 1987) • PRESENTACIÓ • LÍNIES D’ACTUACIÓ • Eficiència en l’ús de l’aigua • Eficiència en l’ús del paper • Eficiència en l’ús de l’energia • Gestió de residus d’oficina • CONCLUSIONS