1 / 41

การใช้งานแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

การใช้งานแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท. Future Target…. แผนแม่บทระยะที่ N ฐานข้อมูลที่ทันสมัย กระบวนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น เป้าหมาย โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นปลอดฝุ่น. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น. 2.

Télécharger la présentation

การใช้งานแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การใช้งานแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

 2. Future Target… • แผนแม่บทระยะที่ N • ฐานข้อมูลที่ทันสมัย • กระบวนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น • เป้าหมาย โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นปลอดฝุ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 2

 3. ความต้องการพัฒนาสายทางของท้องถิ่นความต้องการพัฒนาสายทางของท้องถิ่น รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล และประเมินผลโดยฐานข้อมูล การคัดกรองสายทางด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิเคราะห์ความเหมาะสม และจัดลำดับความสำคัญสายทาง จัดลำดับความสำคัญสายทาง ภายในแต่ละ อปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 3

 4. การรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามทางไปรษณีย์ • แบบสอบถามผ่านหน้า web Site สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 4

 5. ปัจจัยในการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญปัจจัยในการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 5

 6. เกณฑ์คะแนนในการจัดลำดับความสำคัญเกณฑ์คะแนนในการจัดลำดับความสำคัญ

 7. เกณฑ์คะแนนในการจัดลำดับความสำคัญ (ต่อ) สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 7

 8. กระบวนการจัดสรร งบประมาณแก่ อปท. 8

 9. ภาพรวมงบประมาณประเทศ ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ยอดรวม 1,700,000 ล้านบาท ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 , สำนักงบประมาณ 9

 10. ภาพรวมงบประมาณของ อปท. หน่วย: ล้านบาท ที่มา: ข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2551 , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 10

 11. ภาพรวมงบประมาณของ อปท. (ต่อ) หน่วย: ล้านบาท ที่มา: ข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2553, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 11

 12. โครงสร้างรายได้ของ อปท. หน่วย: ล้านบาท ที่มา: ข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2553 , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12

 13. ศักยภาพการหารายได้ของ อปท. หน่วย: ล้านบาท ที่มา: ข้อมูลการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2544-2553, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 13

 14. กรอบภาพรวมงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งประเทศกรอบภาพรวมงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งประเทศ หน่วย: ล้านบาท สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 14

 15. กรอบภาพรวมงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจตามขนาดชั้น อปท. หน่วย:ล้านบาท 15

 16. การจัดสรรงบประมาณฯ สำหรับ อปท. แต่ละประเภท 16

 17. ประโยชน์ที่ อปท. ได้รับ มีกรอบที่ชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง อปท. สามารถใช้เป็นแผนงานในการก่อสร้างและพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ อปท. สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นผ่านทาง ระบบการจัดการแผนแม่บทฯ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางของ อปท. อปท. จะได้รับงบประมาณอุดหนุนสำหรับการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 17

 18. ระบบการจัดการแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น ระบบการจัดการแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 18

 19. ความสามารถหลักของระบบความสามารถหลักของระบบ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 19

 20. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 20

 21. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 21

 22. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 22

 23. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 23

 24. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 24

 25. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 25

 26. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 26

 27. ที่อยู่อาศัย การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 27

 28. การจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นการจัดการฐานข้อมูลโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 28

 29. การดูแผนที่

 30. การจัดทำแผนแม่บท: การจัดการหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 30

 31. การจัดทำแผนแม่บท: ภาพรวมรายจังหวัด สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 31

 32. การจัดทำแผนแม่บท:ภาพรวมตามรายอำเภอการจัดทำแผนแม่บท:ภาพรวมตามรายอำเภอ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 32

 33. การจัดทำแผนแม่บท:รายละเอียดแผนแม่บทรายสายทางการจัดทำแผนแม่บท:รายละเอียดแผนแม่บทรายสายทาง สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 33

 34. การติดตามแผนแม่บทและการใช้งบประมาณ: ภาพรวมรายจังหวัด สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 34

 35. การติดตามแผนแม่บทและการใช้งบประมาณ:รายละเอียดรายจังหวัดการติดตามแผนแม่บทและการใช้งบประมาณ:รายละเอียดรายจังหวัด สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 35

 36. การติดตามแผนแม่บทและการใช้งบประมาณ:รายละเอียดราย อปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 36

 37. รายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้แผนแม่บทรายงานกราฟเปรียบเทียบการใช้แผนแม่บท สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 37

 38. รายงานกราฟติดตามการเบิกจ่ายรายอปท.รายงานกราฟติดตามการเบิกจ่ายรายอปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 38

 39. งบประมาณตามแผนแม่บทฯ กรมทางหลวงชนบท ได้จัดส่งแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2555 – 2559 (รวมวงเงินประมาณ103,188 ล้านบาท) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้แก่ อปท. สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 39

 40. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร กรมทางหลวงชนบท ได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงบประมาณ จึงได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนน(ถนนถ่ายโอน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวนเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 40

 41. จบการนำเสนอ

More Related