1 / 88

Česká lékařská komora 2012 Zpráva o č innosti XX VI . sjezd Č LK 3. – 4 .11.2012

Česká lékařská komora 2012 Zpráva o č innosti XX VI . sjezd Č LK 3. – 4 .11.2012. MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK. Naše země nevzkvétá. Politický marasmus. 11.11.2011 – skončil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS)

weylin
Télécharger la présentation

Česká lékařská komora 2012 Zpráva o č innosti XX VI . sjezd Č LK 3. – 4 .11.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Česká lékařská komora 2012Zpráva o činnostiXXVI. sjezd ČLK 3. – 4.11.2012 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

 2. Naše země nevzkvétá

 3. Politický marasmus • 11.11.2011 – skončil ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) • „Odklonění peněz od manželky“ v rozvodovém řízení, nahrazen Martinem Kubou • 16.12.2011 – skončil ministr kultury Jiří Besser (TOP-Star) • Zatajil podíl ve společnosti Comoros Group, jejímž prostřednictvím koupil byt na Floridě, jeho společník Pavel Hrách v minulosti odsouzen za korupci, nahrazen Alenou Hanákovou • 17.1.2012 – ostravský krajský soud odsoudil exposlance Wolfa (ČSSD) za zneužití státní dotace • V říjnu 2012 vrchní soud zpřísnil trest na 6 let odnětí svobody

 4. Politický marasmus • 23.3.2012 – Roman Janoušek (ODS) • Ujel od nehody když zranil ženu, měl v krvi 2,2 promile, nebyl mu odebrán ani řidičský průkaz, ani pas, rekreuje se v Chorvatsku • 31.3.2012 – skončil ministr školství Josef Dobeš (VV) • Rezignoval údajně kvůli nesouhlasu s vládními škrty, nahradil ho Petr Fiala • 13.4.2012 – Vít Bárta a Jaroslav Škárka (VV) odsouzeni za korupci • Karolina Peak odchází z VV a zakládá stranu Lidem, odchod VV z vlády • 27.4.2012 – hlasování o nedůvěře vládě • Vládu podpořilo 105 ze 198 přítomných poslanců

 5. Politický marasmus • 14.5.2012 – hejtman SČ kraje David Rath (ČSSD) zatčen se 7 miliony Kč v krabici • Obviněn z několika trestných činů, 2x vydán PS k trestnímu stíhání, je stále ve vazbě • 12.6.2012 – poslanec Otto Chaloupka (VV) • Vydán PS k trestnímu stíhání pro podezření z korupce • 27.6.2012 – odvolán ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) • Oficiálním důvodem neprosazení úsporných opatření v resortu, nahradil ho Pavel Blažek • 11.7.2012 – místopředsedkyně PS Vlasta Parkanová (TOP-Star) • Vydána PS k trestnímu stíhání pro podezření z nezákonného jednání v souvislosti s nákupem letadel Casa, kdy státu vznikla škoda 658 mil. Kč, do vazby vzata nebyla

 6. Politický marasmus • 16.7.2012 – bývalý senátor a starosta Chomutova Alexandr Novák (ODS) • Pravomocně odsouzen k trestu 4 roky odnětí svobody za korupci • 10.10.2012 – Marek Dalík poradce bývalého premiéra Topolánka • Obviněn v souvislosti nákupem obrněných transportérů Pandur, údajně šlo o úplatek 18 milionů euro, nebyl vzat do vazby • 31.10.2012 – skončil ministr práce Jaromír Drábek (TOP-Star) • Jeho první náměstek Vladimír Šiška pro podezření z korupce vzat do vazby, nyní vyšetřován na svobodě Na jeden rok v jedné zemi je toho trochu moc. Co všechno si nechají občané ČR líbit?

 7. Hegerova reforma • Zákon o zdravotních službách (372/2001 Sb.) • Zrušení zákonů č. 20/1966 Sb. a 160/1992 Sb. • Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) • Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) • Novely zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (298/2011 Sb. a 369/2011 Sb.) • Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům

 8. Prováděcí vyhlášky k novým zákonům • Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) • Vyhláška o technickém vybavení ZZ (92/2012 Sb.) • Vyhláška o personálním zajištění ZS (99/2012 Sb.) • Vyhláška o údajích pro Národní zdravotní informační systém (116/2012 Sb.) • Vyhláška o hygienickým požadavcích na poskytování ZS (306/2012 Sb.) • Vyhláška o zdravotní způsobilosti poskytovatelů ZS (271/2012 Sb.) • Nařízení vlády o dostupnosti ZS (307/2012 Sb. ) • S větším či menším úspěchemČLK vše připomínkovala

 9. Zákon o ZS Původní Julínkův zákon, který odmítlo v listopadu 2008 celkem 80% přítomných delegátů sjezdu, ministr Heger pod tlakem ODS oprášil Žádné ekonomické úspory, spíše nárůst výdajů Změna terminologie – redukce vztahu lékař – pacient na pouhý obchodní vztah Pacient :> klientLékař :> poskytovatel služeb Po řadě jednání ministr Heger některé připomínky ČLK akceptoval 9

 10. Zákon o ZS V čem ministr Heger ČLK vyhověl: Odnímání oprávnění poskytovat ZS jen na základě správního řízení přezkoumatelného soudem Definice „lege artis“ v zásadě odpovídá návrhu ČLK Odborným zástupcem ZZ poskytujícího lékařské služby musí být lékař Lépe formulován informovaný souhlas i nesouhlas Vypuštěna nereálná povinnost PL zajišťovat péči 24 hodin non-stop Povinnost PL ohledávat zemřelé jen u registrovaných a v době návštěvní služby Interní hodnocení kvality povinné jen pro lůžková ZZ Lékař může za účelem své obhajoby dát kopii zdravotnické dokumentace ČLK či znalci Komory i nadále mohou řešit stížnosti na odborná a etická provinění 10

 11. Zákon o ZS V čem ministr Heger ČLK nevyhověl: Drakonické finanční sankce i za banální přestupky Není možný prodej a darování praxí fyzických osob Nesmyslná povinnost stanovit „individuální léčebný postup“ Nejasné ustanovení o povinné mlčenlivosti Zřizování národního registru zdravotnických pracovníků Registr lékařů přitom již vede ČLK Komerční hodnocení kvality soukromými firmami za peníze ZZ ČLK nemůže provádět kontroly ZZ 11

 12. Zákon o ZS V čem nás ministr Heger podrazil: Vláda schválila zákon v jakžtakž přijatelné podobě Pozměňovací návrhy poslance Šnajdra ve 2. čtení v PS ministr Heger podpořil a tím porušil dohodu s ČLK Povinná přeregistrace ZZ Vyškrtnutí komor ze seznamu osob a institucí oprávněných nahlížet do zdravotnické dokumentace 12

 13. Zákon o ZS - důsledky Stávající registrace platí 36 měsíců. ZZ povinna do 9 měsíců (do 31.12.2012) požádat krajský úřad o oprávnění k poskytování služeb, přičemž musí splnit současné podmínky a vše doložit. Jen obří buzerace nebo první krok k likvidaci soukromých lékařů (blíží se konec platnosti smluv se ZPoj)? Zástupci ČLK bez souhlasu pacienta nemohou nahlížet do zdravotnické dokumentace. Drakonické sankce i za banální přestupky vydávají soukromé lékaře na milost a nemilost krajským úředníkům. 13

 14. Přeregistrace • Dohoda Heger – Kubek o metodickém pokynu Mz 5.12.2011 • Metodický pokyn Mz krajským úřadům k aplikaci přechodných ustanovení § 121 a § 122 zákona o ZS • Po existujících ZZ vyžadovat pouze náležitosti dle § 18 odst. 1 zákona o ZS, tedy žádost o oprávnění bez příloh vypsaných v odst. 2 • Základní osobní údaje • IČO • Osobní údaje odborného zástupce • Formu a obory poskytovaných ZS • Adresu místa poskytování ZS • Jednání ČLK v jednotlivých krajích

 15. Zákon o ZS – ústavní stížnost ČLK Na podnět ČLK 20 senátorů podalo 6.1.2012 stížnost k ÚS na: Národní zdravotní informační systémy Shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů v neanonymizované podobě způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu Shromažďování údajů z medicínského hlediska zbytečných Drakonické pokuty pro ZZ Nástroj, kterým mohou krajské úřady šikanovat soukromé lékaře Povinná přeregistrace (nutnost žádat o souhlas s poskytování ZS) Zásah do nabytých práv Někteří pacienti mohou přijít o „svého“ lékaře ÚS dosud nerozhodl. 15

 16. Zákon o ZS – rychlá novela Vzhledem k nečinnosti Mz připravila ČLK se Svazem pacientů vlastní návrh Zrušit nutnost souhlasu obou rodičů s neakutní péčí o dítě Informovaný souhlas ne vždy po 30 dnech, ale jen na žádost pacienta Vyřazení úchopu z omezovacích prostředků Omezení pacienta se nemusí hlásit soudu, pokud s ním pacient dodatečně souhlasí, nebo šlo o dobu kratší 8 hodin a z důvodu bezpečnosti pacienta Profesní komory smí nahlížet do zdravotní dokumentace 16

 17. Zákon o ZS – rychlá novela • 17.5.2012 předložili společně místopředsedkyně SenátuPhDr. Gajdůšková a prof. MUDr. Žaloudík • 14.6.2012 schválen Senátem napříč politickým spektrem • Mz Heger novelu odmítl a svůj vlastní návrh dosud neprosadil

 18. Financování zdravotnictví Stagnace mezd, vysoká míra nezaměstnanosti Platba za tzv. státní pojištěnce (6,1 mil. obyvatel) Mz Heger navrhl + 6,7 % (+49 Kč) Vláda neschválila I v roce 2014 platba 723,-Kč/měsíc (4. rok stejná) Zvýšení DPH z 10 % na 14 % ( - 4 mld. Kč) Plánované další zvyšování (15 % a 21 %), ale i zrušení stropu na pojistné Hrozí sjednocení sazeb na 17,5 % ( - 4 mld. Kč) – pro byl i ministr Heger Nespravedlnost v platbách pojistného (zvýhodnění OSVČ, stropy) Nadstandardy Zatím nepřinesly peníze ale jen zvýšení výdajů Zpoj. 18

 19. Referenčním obdobím zůstalo příslušné období roku 2010 Mz navrhovalo pokles úhrad a zpřísnění regulací Korekce návrhu Mz - Vyhláška č. 425/2011 Sb.: PL: výše kapitace zachována regulační mechanismy se nezpřísnily - limitem zůstalo 120 % celostátního průměru (Mz navrhovalo 105 %) AS: degresní hodnota bodu zůstala 30 hal. (Mz navrhovalo 20 hal.) zpřísnění regulací (limit snížen ze 105 % na 100 % referenčního období) hemodialýza – snížení hodnoty bodu ne na 0,90 Kč, ale na 0,95 Kč oftalmologie (kataracty) – snížení hodnoty bodu ne na 0,65 Kč, ale na 0,68 Kč Komplement: RTG hodnota bodu snížena z 1,10 Kč na 1,05 Kč (Mz navrhovalo 1,00 Kč) CT a MR snížena z 0,70 Kč na 0,67 Kč (Mz navrhovalo 0,65 Kč) Laboratoře snížení hodnoty bodu na 0,67 Kč respektive 0,65 Kč Úhrady 2012 19

 20. Plnění memoranda D-O 1. Fáze – zvýšení platů proběhlo ve většině nemocnic Vázané peníze od ZPoj do nemocnic 2. Fáze – ke zvýšení platů všech zdravotníků o 10% nedošlo Některé nemocnice +6,25 %, jiné méně, další nic… 3. Fáze – nic nebude Marné jednání Z3 s premiérem Nečasem 15.5.2012 Mz Heger 21.5.2012 deklaroval, že vláda svůj závazek zvýšit platy lékařů na 1,5 – 3 násobek průměrné mzdy od 1.1.2013 nesplní Hrozba zrušení tarifních tabulek (zákon o Universitních nemocnicích) Společná protestní akce lékařských odborů zemí V4 ČLK podpoří veškeré protestní akce pořádané jakoukoliv skupinou lékařů, pokud jejich požadavky budou oprávněné a nebudou zaměřeny proti jiné skupině lékařů ! 20

 21. ČLK - o.s. (ve spolupráci se SAS a dalšími) pro AS: zvýšení hodnoty bodu na 1,15 Kč zvýšení hodnoty bodu za péči o cizince na 2,00 Kč regulace spotřeby zdravotní péče na straně pacientů, tedy nikoliv prostřednictvím regulačních srážek vůči ZZ při zachování systému regulací limit na úrovni 115% referenčního období regulovat maximálně 5 % ZZ, která překročí limity nejvíce tzv. vyviňovací klauzule (neuplatňovat regulace, pokud by v případě jejich uplatnění ZZ nemohlo poskytnout pojištěncům péči lege artis) proplácení nadlimitních výkonů hodnotou bodu nikoliv 30 haléřů, ale 50 haléřů (degresní hodnota bodu) referenční období příslušné pololetí roku 2012 a nikoliv příslušného pololetí roku 2011 zvýšení nevýznamného počtu pojištěnců na 100 snížení ceny PZT pro vynětí z regulací z 15 000 Kč na 5 000,- Kč Úhrady 2013 – DŘ 21

 22. Možnost ČLK hájit zájmy svých členů je dána počtem plných mocí pro ČLK-o.s. AS, PL, komplement Mz zkrátilo zákonem lhůty pro DŘ a učinilo dohodu velmi obtížnou Plán Mz zrušit DŘ DŘ skončilo nedohodou s výjimkou: PL, gynekologie, doprava, Neakceptovatelná dohoda gynekologů Fund holding (screening platí gynekolog z rozpočtu) „Dohoda“ bez ohledu na dotčené odbornosti Úhrady 2013 – DŘ 22

 23. Úhrady 2013 – DŘ • Mz návrh úhradové vyhlášky dosud nepředložilo • ČLK požaduje: • zohlednit nárůst režijních nákladů ZZ • kompenzovat zvýšení DPH • zvýšení úhrad umožňující splnit sliby vlády v mzdové oblasti • stejné úhrady od všech Zpoj. • stejné úhrady všem ZZ za identické výkony

 24. Úhradové standardy • Aby bylo možno se připojistit na nadstandard, musí být nejprve definován standard ! • Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je v souladu se současnými poznatky lékařské vědy. • Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal. • ČLK navrhla převzít garanci nad DŘ za účasti lékařů – pojišťoven – pacientů, výsledek by Mz vydával vyhláškou • Ministr Heger nabídku odmítl • Nadstandardů existuje minimum

 25. Nadstandardy Pracovní skupina Mz k posouzení návrhů na ekonomicky náročnější variantu zdravotních výkonů ustavena 24.7.2012 Dr. Vraná Projednány pouhé 3 návrhy Počítačem navigovaná operativa kloubních náhrad Použití femtosekundového laseru při operaci katarakty Podání sugammadexu k antagonizaci účinku myorelaxancií Taková reforma české zdravotnictví asi nespasí Stále neexistují podmínky pro komerční připojištění, které by mohlo být dalším zdrojem peněz 25

 26. Poplatky za volbu lékaře Umožnil zákon o ZS a doporučený postup Mz je účinný od 1.6.2012 Maximálně 5 000,- Kč (max. 15 000,- za primáře či přednostu kliniky) Rizika: Narušení chodu ZZ a organizace práce Nemožnost plánování některých výkonů Rozpor mezi přáním pacienta a provozními možnostmi i schopnostmi lékařů Není řešena odměna pro ostatní členy týmu ČLK upřednostňuje standardní způsob odměňování ČLK odmítá argumentaci Mz, které dehonestuje lékaře tvrzením, že toto opatření má vymýtit korupci ze zdravotnictví Ani tato část reformy se neujala Stejně by šlo o pouhou kosmetickou změnu, která nic nevyřeší 26

 27. Kultivace SZV • Projekt „Kultivace SZV“ provedla soukromá firma za finančního přispění EU • ČLK nebylo dovoleno se na práci podílet • ČLK podpoří odstraňování nespravedlností a zreálnění cen umožňujících tvorbu zisku při zachování kvality a bezpečnosti • Členem pracovní skupiny Mz Dr. Sedláček a poradce Dr. Musil • Mz plánuje připravit nový SZV do poloviny roku 2013 s plánovanou účinností od 1.1.2014. Co bude platit od 1.1.2013 ???

 28. Kultivace SZV • ČLK požaduje: • Valorizaci mzdových nákladů • Započítání reálných režijních nákladů • Jednotná hodnota bodu pro všechny odbornosti (minimálně 1 Kč) • Před eventuálním uvedením nového SZV v platnost nejméně jeden rok modelace s následnými korekcemi dle výsledků • SZV musí bez výjimek platit pro všechna ZZ i všechny ZPoj • Úhrady nesmí snižovat objemové limitace ani nákladové regulace • Pokud všichni pacienti platí pojistné dle stejných pravidel, pak za stejnou práci musí dostávat všechna zdravotnická zařízení od všech pojišťoven stejnou úhradu

 29. Kategorizace zdravotnických prostředků • ČLK: zákon o cenách a úhradách léků i zdravotnických prostředků • MZ: pracovní skupina pro kategorizaci zdravotnických prostředků • Dr. O. Mach • Dr. Vodochodský • Zákon o zdravotnických prostředcích

 30. Vyhláška o personálním vybavení ZZ • Stanovisko ČLK: • Primář musí mít licenci ČLK • Personální vybavení JIP musí odpovídat minimálním požadavkům dle SZV • Ambulantní lékařské ZZ musí mít zdravotní sestru, zdravotnického asistenta či jiného zdravotníka v pracovněprávním nebo obdobném vztahu v přiměřeném rozsahu • ÚPS nemůže sloužit sám bez dozoru lékař bez specializované způsobilosti v oboru • Bez ohledu na formu vlastnictví musí pro všechna ZZ platit stejné požadavky 30

 31. Vyhláška o personálním vybavení ZZ • Podle zákona o ZS již není nutný souhlas ČLK • Hegerův experiment „Nemocnice bez lékařů“ • Spojené lůžkové fondy s lékaři se společným kmenem • Možnost lékaře poskytovat péči i v jiném oboru • ÚPS slouží sám lékař bez specializované způsobilosti (kvalifikovaný lékař na telefonu či e-mailu) • Místo řešení nedostatku lékařů legalizace personálního marasmu • Obrovské riziko pro pacienty, ale i pro lékaře • Vyhláškové minimum bude pro manažery i pojišťovny ekonomickým optimem • Snížení kvality a bezpečnosti zdravotní péče 31

 32. Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti ZS První návrh z 3.11.2011 označil Mz Heger na sjezdu ČLK za nesmysl, následovalo několik podobně nesmyslných návrhů Omezení práv občanů – klientů ZPoj. Norma garantuje mnohem nižší dostupnost zdravotní péče, než na kterou jsme zvyklí Nezajišťuje poskytování zdravotní péče „lege artis“ způsobem Příprava drastické redukce sítě ZZ Zdůvodnění pro likvidace ZZ, která budou konkurovat řetězcům Snížení dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění Tvorba poptávky po dražším komerčním zdravotnictví Pozor: ambulantním ZZ budou končit smlouvy se Zpoj 32

 33. Spolupráce s pacienty • Během akce D-O se vláda snažila postavit proti sobě lékaře a pacienty • Spolupráce s organizacemi pacientů je nezbytná, i když se společná řeč někdy hledá obtížně • Národní rada osob se zdravotním postižením • Svaz pacientů • Odbory (LOK-SČL, OSZSP) • Občanské iniciativy

 34. Spolupráce s pacienty „Zachraňme naše zdravotnictví“ - společná demonstrace před Mz 27.3.2012 Petice – „Občané, braňte svoje nemocnice!“ 34

 35. Redukce sítě ZZ Pojišťovny odmítly všem nemocnicím prolongaci smluv po 31.12.2012 Memorandum Mz a ZPoj o restrukturalizaci sítě lůžkových ZZ z listopadu 2011 a druhé z 20.6.2012 Kartelová dohoda ? Tajná jednání o veřejných penězích Dva měsíce před koncem roku nemají nemocnice smlouvy Konference „Chystané změny v síti zdravotnických zařízení“ Plánována na 4/2012 v Průhonicích Zrušena pro nezájem lékařů Náhradní termín 2.11.2012 hotel Clarion v Praze 9 Petice za zachování sítě nemocnic 35

 36. Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečnosti ZS ČLK nesouhlasí s tím, aby ZZ měla povinnost externí kontroly prováděné komerčními subjekty (dle zákona o ZS) Na doporučení VR ČLK představenstvo odmítlo materiál Mz „Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečnosti ZS“ formalisticko byrokratický nesmysl obtěžující lékaře Pracovní skupina Mzpro bezpečnost pacientůa kvalitu zdravotní péče Dr. Kubíček 36

 37. Další spolupráce s Mz • Národní informační systém sledování nákladů na nákup léků, SZM a zdravotnické techniky • Dr. Dernerová, Dr. Sojka • Komise Mz pro zdravotnické technologie (HTA) • Zřízení komise bylo návrhem ČLK • Mz Heger svým příkazem z 2/2012 ČLK do komise posuzující přínos zdravotnických technologií nezařadil • Na požadavek ČLK neodpověděl • Indikační seznam lázeňské péče • Dr. Wicherek zpracoval návrh pro VR ČLK, po jejím souhlasu předán Mz 37

 38. e.health • ZS 1/2009 – elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace • Ochrana osobních údajů pacientů • Ochrana know-how lékařů • Úplnost a důvěryhodnost dokumentace • ZZ nemohou nést zvýšené náklady • ČLK podporuje e.health, avšak: • E.health musí garantovat stát • Riziko zneužití informací – nesouhlas s vytvářením databází • Motivací musí být prospěch pacientů a ne komerční zájmy • IZIP nefunguje a ztratil důvěryhodnost • Velká část lékařů si e.health nepřeje, část lékařů nemá PC • Elektronická preskripce • Dr. Němeček členem expertní skupiny Mz 38

 39. Specializační vzdělávání Pracovní skupina ČLK: Dr. Mrozek, Dr. Monhart, Dr. O. Mach, Dr. Tomek Respektovat stanoviska AK Rozšířit počet vzdělávacích kmenů ale „neatomizovat“ medicínu Zachovat možnost akreditace ZZ i jen pro část vzdělávacího programu Maximum vzdělávání na pracovištích nižšího typu, na klinikách jen časově omezené stáže Zrušení poplatků za atestace Maximální ceny vzdělávacích akcí Zrušení tzv. „stabilizačních“ a „kvalifikačních“ dohod Finanční podpora pro rezidenta Nesouhlas s převodem organizace na LF (dezintegrace) 39

 40. Specializační vzdělávání • „Lékaři sami sobě“– nabídka ČLK, že převezme organizaci specializačního vzdělávání a atestačních zkoušek • Mz nabídku odmítlo • Mz převedlo organizaci vzdělávání stomatologů a lékařů v základních oborech na LF • V IPVZ nadále certifikované kurzy a vzdělávání PL a PLDD • ČLK s dezintegrací vzdělávání nesouhlasí • Problémy přetrvávají • Nic se neušetřilo • Proběhla nová nominace odborníků zastupujících ČLK v atestačních komisích 40

 41. Mladí lékaři a medici • Přednášky o ČLK na půdě lékařských fakult • LF MÚ Brno – 2.4.2012 • Mladí lékaři o.s. • Účast nového předsedy Dr. Šedo na jednání představenstva v 1/2012, nabídka ČLK na užší spolupráci akceptována nebyla • Den mladých lékařů 10.11.2012 – plánované vystoupení prezidenta ČLK 41

 42. Iuventus Medica • Projekt Nadace Charty 77 – inicioval prezident ČLK • Cíle projektu: • Podpora mladých lékařů, pro které je povinné vzdělávání stále více ekonomicky náročné • Kultivace spolupráce mezi FF a lékaři 42

 43. Iuventus Medica 3. ročník k dispozici celkem 1 143 000,- Kč Centrum ČLK: 250 000,- Kč OS ČLK: 683 000,- Kč 300 000,- Praha 2 100 000,- Brno – město 50 000,- Karviná, Olomouc, Kladno, Hradec Králové 30 000,- Praha 8 10 000,- Liberec, Plzeň Jih, Trutnov, Přerov 5 000,- Louny, Jablonec nad Nisou 3 000,- Prostějov Ostatní dárci: 210 000,- Kč 200 000,- Oční klinika Jána Leštáka: 10 000,- firma Linet Během 3 dnů se přihlásilo 356 žadatelů. V období prosinec 2011 - květen 2012 rozdělila Nadace Charty 77 spravující finance fondu celkem 1 124 000,- Kč mezi 172 mladých lékařek a lékařů (maximální příspěvek 7 000,- Kč). 43

 44. Setkání prezidentů profesních komor • Pravidelné každoroční setkání hostila 6.12.2011 Lékárnická komora • Společná obrana autonomie profesních samospráv • Odpor proti státem budovaným registrům 44 44

 45. Komora „nelékařů“ Mgr. Jurásková – ředitelka VFN, předsedkyně ČAS, bývalá Mz Snaha vytvořit komoru, jaká v Evropě neexistuje Velká heterogenita zdravotníků Protiváha současným komorám Nepovinné členství (útok na ČLK) Společný postup prezidentů ČLK, ČLnK, ČSK - dohoda z 30.1.2012 Schůzka s představiteli zdravotnických organizací 6.2.2012 Nesouhlas s tím, aby tato „komora“ vznikla novelou zákona č. 220/1991 Sb. Odmítnutí legislativních změn ohrožujících fungování stávajících profesních samospráv 45

 46. Lékařský poslanecko - senátorský klub Členy ČLK je v současnosti 19 poslanců a 15 senátorů! Představenstvo: senátorka Dernerová VR ČLK: senátoři Schwarz a prof. Žaloudík Neformální setkání zákonodárců s vrcholnými volenými funkcionáři na pozvání prezidenta ČLK za účasti zástupců všech parlamentních politických stran 08.12.2011 25.10.2012 ČLK může poskytovat odborný servis a zázemí ČLK se snaží fungovat jako lékařská lobby 46 46

 47. Pasování Rytíře lékařského stavu 16.3.2012 Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. rytíř lékařského stavu 2012 47 47

 48. XVI. Ples lékařů českých Praha, Žofín, 28.1.2012 spolu s LOK-SČL Ples lékařů českých 48 48

 49. Vědecká rada Poradní orgán představenstva a prezidenta ČLK předseda Dr. Mrozek výkonný sekretář Dr. Kubíček 9 zasedání Stanoviska k odborným problémům Odborné posudky 49 49

 50. Odborné posudky • Non lege artis postup konstatován • - v roce 2010 ve 22 případech, • v roce 2011 ve 26 případech • v roce 2012 v 10 případech 50 50

More Related