Download
kontaktfor ldrem de skelg rdsskolen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kontaktforældremøde Skelgårdsskolen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kontaktforældremøde Skelgårdsskolen

Kontaktforældremøde Skelgårdsskolen

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kontaktforældremøde Skelgårdsskolen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KontaktforældremødeSkelgårdsskolen 11. november 2013

 2. Kontaktforældremøde 27/11-13 • Velkomst • Fakta om folkeskolereformen • Spørgsmål til skolen • Nyt fra Trivselsambassadørerne, herunder valg • Skolebestyrelsesvalg • Debat omkring ”Retten til at deltage i et fællesskab” • Evt.

 3. Fakta om folkeskolereformen

 4. Folkeskolereform 2014 Kontaktforældremøde November 2013

 5. Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Reformen træder i kraft i august 2014, idet tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne.

 6. Tre overordnede indsatsområder En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

 7. Hovedelementer i folkeskolereformen • Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp • Motion og bevægelse skal indgå i dagligdagen med gennemsnitligt 45 min. om dagen • Forenkling af Fælles Mål: Mere præcise mål for elevernes læring • Færre regler i forhold til elevplaner, kvalitetsrapporter, pædagogisk råd, klasselæreropgaven

 8. Hovedelementer i folkeskolereformen • Folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler forpligtes til et gensidigt samarbejde • Kommunerne skal sikre et samarbejde mellem folkeskolen og det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv

 9. Hovedelementer i folkeskolereformen • Gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal som kommunerne skal tilbyde • 0.-3. klasse 30 timer • 4.-6. klasse 33 timer • 7.-9. klasse 35 timer • Gennemsnitligt obligatorisk ugentligt minimumstimetal for eleverne* • 0.-3. klasse 28 timer • 4.-6. klasse 30 timer • 7.-9. klasse 33 timer • * Efter næste folketingsvalg er minimumstimetallet for eleverne hhv. 30, 33 og 35 timer

 10. Folkeskolereformen fagene Mere undervisning i fagene • Øget timetal i dansk og matematik 4.- 9. kl. med en ugentlig lektion • Matematik 150 timer svarer til 5 lektioner a’ 45 min. • Dansk 210 timer, svarer til 7 lektioner a’ 45 min. • Engelsk fra 1. klasse med 30 timer årligt, svarende til en ugentlig lektion

 11. Folkeskolereformen fagene • 2. fremmedsprog, tysk/fransk begynder i 5. klasse • Obligatorisk i 5. og 6. klasse med hhv. 30 timer og 60 timer • ”Tilbudsfag” fra 7. klasse, omdøbes til 2. fremmedsprog, som kan fravælges • 3. fremmedsprog skal kunne vælges som valgfag fra 7. klasse

 12. Folkeskolereformen fagene • Natur og teknik, vejledende timetal øges på 2. og 3. klassetrin med en ugentlig lektion • Håndværk og design indføres fra 4. – 7. klasse • Hjemkundskab bliver til Madkundskab • Musik forhøjes med en lektion i 1. og 5. klasse • Valgfag gøres obligatoriske fra 7. klasse med 2 ugentlige lektioner

 13. Folkeskolereformenunderstøttende undervisning • Understøttende undervisning er et helt nyt begreb i den danske Folkeskole. • Der er tale om en ny type aktivitet på alle klassetrin, som både lærere, pædagoger og andre personer med relevante kompetencer kan varetage. • Det er op til kommunerne at tilrettelægge tiden og beslutte personalesammensætningen i den understøttende undervisning.

 14. Folkeskolereformenunderstøttende undervisning skal • fremme elevernes læring og trivsel og gøre skoledagen mere spændende og afvekslende • øge mulighed for at lære på flere forskellige måder • koble til faglige formål og have tæt sammenhæng til fagene, herunder de timeløse fag og elevernes alsidige udvikling • variere i tid – fra ti minutter til en hel dag • udgangspunktet er elevernes læring, og formålet med tiden er bestemt af, hvad eleverne har brug for at lære

 15. Folkeskolereformenunderstøttende undervisning skal • give eleverne mulighed for at arbejde på tværs af klasser og klassetrin • give mulighed for en højere grad af kobling mellem teori og praksis • åbne skolen mod omverdenen og inddrage fx: ungdomsuddannelserne, fritids- og foreningslivet, kunst- og kulturlivet og erhvervslivet • omfatte faglig fordybelse, lektiehjælp og bevægelse

 16. Folkeskolereformandre perspektiver og temaer • klasselæreropgaven kan varetages af en af klassens lærere eller uddelegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger, der er tilknyttet klassen • indskolingen – lærere og pædagoger kan samarbejde om at forestå undervisningen fra 0. – 3. klasse • dette forudsætter en fælles planlægning

 17. Folkeskolereformandre perspektiver og temaer • Folkeskolens afgangsprøver • Omdøbes til 9.klasseprøve • Afgangsbeviset kan udvides med kurser/fag taget på Ungdomsskolen • Afsluttende prøve i idræt (som udtræksfag)

 18. Folkeskolereformandre perspektiver og temaer • Inklusion • Styrket forældresamarbejde • Bedre undervisningsmiljø • Ro og klasseledelse • Nationalt korps af læringskonsulenter • Trivselsbarometer • Udvikling af nationale test

 19. Folkeskolereformen i Tårnby Der er truffet beslutninger om forhandlingsrammer på følgende områder: • Fritidsområdet – fritidshjemmene lægges ind under en overordnet SFO-leder i hvert skoledistrikt • Nogle fritidshjem bliver måske nedlagt • Nogle bliver på matriklen • Pædagogerne skal med ind i skolen

 20. Folkeskolereformen i Tårnby • Fritidsklubberne omdannes • Der oprettes 4 ungdomsklubber • Der er givet løfte om at bevare ansættelse i kommunen til ansatte i fritidsdelen

 21. Folkeskolereformen i Tårnby • Der er sat rammer for lærernes tilstedeværelse – men de sidste forhold er endnu ikke på plads • Lærerne får 2-3 undervisningstimer mere • Der arbejdes på og drøftes forhold i tilknytning til arbejdspladser til medarbejderne

 22. Hvad gør vi lige nu? • Arbejder os ind i reformen • Drøfter, hvordan skolen skal se ud i fremtiden • Arbejder med de projekter vi er i gang med • Afventer rammerne • Drøftelser med skolebestyrelsen • Planer for information bl.a. i form af informationsmøder i foråret

 23. Hvad gør vi lige nu? • Afventer den endelige lovtekst • Afventer ministerielle bekendtgørelser og uddybninger • Forbereder så meget, som vi kan • Strategi og proces • Interne arbejdsgrupper og kommunale arbejdsgrupper er enten i gang eller ved at blive planlagt

 24. August 2014 • Der kommer informationsmøder • Der arbejdes på kommunalt plan på informationsskrivelse • Starten går til august 2014 • Udviklingen vil ligge i tiden efter og det vil tage flere år • Ting Tager Tid

 25. Spørgsmål til skolen

 26. Nyt fra Trivselsambassadørerne, herunder valg

 27. Skolebestyrelsesvalg

 28. Debat omkring ”Retten til at deltage i et fællesskab”

 29. Eventuelt ?

 30. Tak for i aften