1 / 13

Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами

Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами. Доповідач: Ірина Устенко, директор Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж НКЦПФР 16 .07.2014. Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами.

wirt
Télécharger la présentation

Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами Доповідач: Ірина Устенко, директор Департаменту регулюваннядіяльностіторговцівціннимипаперами та фондовихбірж НКЦПФР 16.07.2014

 2. Ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами • ЗУ від 04.07.2012 № 5042-VI, Прикінцеві та перехідні положення, п. 5: • проф. учасники зі строковими ліцензіями провадять діяльність до закінчення строку їх дії; після закінчення строку – за умови отримання нової безстрокової ліцензії. • проф. учасники з безстроковою ліцензією до 01.01.2015 мають подати до НКЦПФР пакет документів згідно п. 2-13 ч. 2 ст. 271 ЗУ «Про ЦП та ФР». Неподання – підстава для застосування санкцій.

 3. I. Приведення діяльності ліцензіатів у відповідність до вимог Закону • Хто подає? Ліцензіати, що отримали безстрокову ліцензію до дати набрання чинності Порядком № 817 – до 05.07.2014. • Коли необхідно подати? Протягом двох років з дати набрання чинності Законом № 5042-VI, тобто до 01.01.2015 року. • Що необхідно подати? Інформацію, передбаченуп. 2 - 13 част. другоїстатті27-1 Закону «Про ЦП та ФР» за формами, встановленими Порядком № 817 та дотримуючисьвимог до оформлення.

 4. I. Приведення діяльності у відповідність до вимог Закону • В якій формі? В письмовій формі у вигляді паперового документу та заповнити електронні форми документів за допомогою ПЗ "Ліцензійний реєстр" (http://smfr.nssmc.gov.ua/) • Що далі? ТЦП продовжує діяти на підставі безстрокової ліцензії. Повноважень щодо письмового підтвердження отримання та перевірки поданих документів НКЦПФР не має. ! Згідно ліцензійних умов ТЦП до 1 лютого 2014 подали до НКЦПФР три довідки за формами додатків 7, 8 та 9 Порядку № 817. Повторно подавати дані, що раніше вже були направлені до НКЦПФР, не вимагається.

 5. I. Особливості складу пакету документів • Для банків Форми інформації щодо ділової репутації власників з істотною участю та посадових осіб банку та інформації про фінансовий стан банку Порядком № 817 не встановлені. • Для ТЦП, що отримали ліцензію депозитарної установи Можливості подати «скорочений» пакет документів Перехідними положеннями Закону № 5042-VI не передбачено, тому необхідно подати інформацію згідно переліку, визначеного п. 2 – 13 ч. 2 статті 27-1 Закону «Про ЦП та ФР». • Якщо засновники – нерезиденти Перелік інформації щодо засновників - нерезидентів встановлено частиною 3 статті 27-1 Закону «Про ЦП та ФР». Для приведення діяльності у відповідність Закон вимагає подання інформації згідно частини 2 цієї статті.

 6. II. Вимоги до оформленнядокументів • Для приведення діяльності у відповідність Рекомендуємо подавати пакет документів з супровідним листом та описом додатків до загального відділу або надсилати поштою (рекомендованим листом). • Для отримання нової ліцензії Подається заява державною мовою + 2 примірники переліку(опису) документів (додаток 3) з відміткоюякідокументи належать до конфіденційноїінформації. • Всідокументиповинні бути підписанікерівником, засвідченіпечаткою та мати дату підписання. Якщопідписав не керівник, то додається документ, щозасвідчуєповноваження. • Документи, щоскладаютьсябільшеніж з 1 аркуша, мають бути прошиті, пронумеровані та засвідчені в установленому порядку.

 7. II. Вимоги до оформленнядокументів • Строк «придатності» документів • Не можна подавати такі документи, з дати підписання або складання (видачі) яких пройшло більшедвох місяців: • документи у формі додатків до Порядку № 817, • аудиторський висновок (крім складеногоза результатами календарного року), • довідки від інших органів, • копії документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземнихюридичнихосіб та фізичнихосіб, у тому числііноземців). • Строк поданнядокументівщодоідентифікаціїіноземнихюридичнихосіб - власниківзаявника не можеперевищуватитри місяціз датинотаріальногозасвідченнявідповіднихдокументів за місцемвидачі.

 8. II. Вимоги до оформленнядокументів • Вимоги до документів щодо нерезидентів • подається оригінал документу та переклад на українську мову, засвідчений нотаріально; • документи, щовидані органом іноземноїдержави, мають бути засвідченінотаріально за місцемвидачіта легалізовані в установленому порядку, якщоінше не передбаченоміжнароднимидоговорами; ! Актуальнийпереліккраїн, щоприєднались до Гаазькоїконвенції, можназнайти на сайті МЗС http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/consultation/apostily • якщоотриманняокремихдокументівщодонерезидентів не передбаченозаконодавствоміноземноїдержавти, то до НКЦПФР подаєтьсяписьмовезапевнення в довільнійформі про такий факт.

 9. IIІ. Отриманняновоїліцензії ТЦП • Строки заявника • якщо ТЦП має намір продовжуватидіяльністьпіслязакінчення строку діїліцензії, необхідно подати документи до НКЦПФР нераніше, ніж за 6 міс. • Строки Комісії • НКЦПФР має право (але не зобов'язана) розглядатидокументизаявника 3 міс., а якщосередвласників є іноземні особи – 6 міс., повернення без розгляду – 1 міс. • ! Строків «не пізніше» для заявника не встановлено, протеслідзважати на право Комісіївивчатидокументи 3 або 6 міс.

 10. IIІ. Отриманняновоїліцензії ТЦП • Для новостворених ТЦП • 1 ліцензія(Б/Д/А/У) – повний пакет документів; • 2 абобільшеліцензій (Б+/Д+/А+/У) – одна заява на декількавидів + повний пакет. • Для діючихліцензіатів • заявникмаєліцензіюдепозитарної установи та подаєзаяву на отримання 1, 2 абобільшеліцензійТЦП (Б+/Д+/А+/У) – «скорочений» пакет документів • Заявникмаєліцензію на ТЦП та подаєзаяву на іншівидидіяльності з ТЦП (Б+/Д+/А+/У) – «скорочений» пакет документів ! Якщо ТЦП маєдіючіліцензії, якіотримав за скороченим пакетом, то для отриманняліцензії на іншівидидіяльностіподаєтьсяповний пакет документів.

 11. Методичні матеріали ПАРД та АФП підготували низку методичних та довідковихматеріалів, якірозміщені на сайтіpard.ua в розділі «Ліцензування», зокрема: • Аналіз пакету документів на отриманняліцензії з торгівліціннимипаперами • Щодо порядку заповненняДодатків 7, 8 до Положення 817 при поданніщорічноїзвітності до НКЦПФР • Приклад заповненняДодатку 9 щодоструктуривласностіліцензіата та йоговласників з істотноюучастю • Як правильно розрахуватирозміропосередкованоїучасті особи у статутному капіталізаявника (ліцензіата) при заповненнідодатка 9 «Довідкащодоструктуривласностізаявника (ліцензіата) та власників з істотноюучастю в ньому»? • Щодо«підтвердження» безстроковоїліцензіїпрофесійногоучасника Також у розділі «Методичніматеріали з торгівлі ЦП» розміщеноактуальніпримірніПоложенняпро службу внутрішнього аудиту (контролю) та Положення про провадженнядіяльності з ТЦП.

 12. ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ до НКЦПФР Запитання - Відповіді

 13. Дякую за увагу!

More Related