1 / 13

Översikt

Översikt. Förra gången Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten Vikten av den goda moral. Ibn Khaldun. Stark tro och god moral. Kausalsamband: ju bättre moral du har desto starkare är din tro. 1. Profeten sa: ”De troende som kommer ha den bästa tron är de

wyatt
Télécharger la présentation

Översikt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Översikt • Förra gången • Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten • Vikten av den goda moral

 2. Ibn Khaldun

 3. Stark tro och god moral Kausalsamband: ju bättre moral du har desto starkare är din tro. 1 Profeten sa: ”De troende som kommer ha den bästa tron är de som har den bästa moralen.” (at-Tirmidhi)

 4. Närhet till Profeten Profeten sa: ”Sannerligen de mest älskade av er till mig och de som kommer sitta nära mig under Uppståndelsens dag är de bland er som har den bästa moralen.” (at-Tirmidhi) Profeten sa: ”Det finns inte något som väger tyngre i den troendes vågskål under Uppståndelsens dag än den goda moralen.”

 5. Den bästa Profeten sa: ”Den bästa bland er är helt visst den som har bäst moral.” (Bukhari)

 6. Tillbe Allah Profeten sa: ”Genom sin goda moral når den troende nivån av någon som fastar och står upp.” (Bukhari)

 7. Dua om akhlaq Inledde med följande dua under den frivilliga nattbönen: ”Och vägled mig till den bästa moralen. Ingen förutom du vägleder till den bästa moralen.” (Muslim) ”Oh Allah, precis på samma sätt som du har format mitt yttre väl, hjälp mig att förbättra min moral.” (al-Baihaqi)

 8. Dawah Muadh ibn Jabal till Jemen ”… och visa ett gott uppförande i dina relationer med folket.”

 9. Hus i Paradiset ”Jag garanterar ett hus i Paradisets ytterkanter för den som slutar argumentera även om han har rätt; ett hus i mitten av Paradiset för den som avhåller sig från att ljuga; och ett hus i högsta delen av Paradiset för den som utvecklar god moral.”

 10. Bästa handlingarna Vilka gärningar leder muslimer oftast till Paradiset. Profeten svarade: ”Gudsfruktan och den goda moralen.” (Tirmidhi) Abdullah ibn Masud: ”Skall jag inte informera er för vilka helveteselden är förbjuden? Den är förbjuden för varje (qarib), (hayyin), (sahl)!

 11. Sändebudet som om du såg honom Jazakallahkhayr! SMS-listan

 12. Profetens tillbedjan Profeten: ”Vad ska jag med denna värld till? Liknelsen mellan mig och denna värld är inget annat än liknelsen om en man som har ridit under en stekhet dag, som söker skugga under ett träd för en timme under dagen. Står upp och reser vidare.”

More Related