Download
uzraudz ba k ideja tiek stenota n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UZRAUDZĪBA - KĀ ideja tiek īstenota? PowerPoint Presentation
Download Presentation
UZRAUDZĪBA - KĀ ideja tiek īstenota?

UZRAUDZĪBA - KĀ ideja tiek īstenota?

173 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UZRAUDZĪBA - KĀ ideja tiek īstenota?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UZRAUDZĪBA - KĀ ideja tiek īstenota? Kāpēc? - Nosaka idejas / projekta virzību atbilstoši laika grafikam. - Nosaka atbilstību finansētāja prasībām. - Nosaka atbilstību vispārējiem īstenotāja / finansētaja noteiktiem kritērijiem. - Ir nepārtraukts process. Svarīgi! Savāktie dati un informācija izmantojama arī idejas / projekta novērtēšanā, nereti pat pilnībā balstot to uz šiem datiem. Tiek aplūkoti rezultāti saistībā ar pasākumu grafiku, ieguldījumiem, budžetu, rezultātiem un tūlītējiem rezultātiem (rādītāji), taču neattiecas uz atbilstības, derīguma, seku un ilgtspējības pārbaudēm (novērtējuma kritēriji).

  2. Uzraudzības indikatori: Kontroljautājumi: Cik? Daudzums Cik labi? Kvalitāte Kam? Mērķauditorija Kur? Vieta Indikatoriem jābūt arī (SMART): Specifiskiem Izmērāmiem Pieejamiem/sasniedzamiem Atbilstošiem Savlaicīgiem

  3. Uzraudzības plāns: KO? (indikatori)‏ KAD? (laika dimensija)‏ KĀ? (metode)‏ KAS? (atbildīgais)‏ Piezīmes

  4. NOVĒRTĒŠANA – KO esam sasnieguši / varam mainīt? tiek veikta periodiski (sākumā / pa vidu / noslēgumā)‏ palīdz noteikt turpmāko rīcību (pēc izvērtēšanas rezultātu analīzes)‏ novērtēšanā iesaista idejas / projekta dalībniekus / darbiniekus / sabiedrību novērtē plānoto, esošo un paredzamo idejas / projekta īstenošanas gaitu un rada labākas iespējas turpmākiai darbībai

  5. Novērtēšanas KRITĒRIJI: piemērotība (vai bija pareizi izvēlēta stratēģija)‏ atbilstība (vai ieguldītais darbs ir atbilstošs un sasniegtajiem rezultātiem)‏ racionalitāte / lietderīgums (vai Jūsu izvēlētās metodes ir bijušas vispiemērotākās)‏ efektivitāte (vai ieguldītā nauda ir atbilstoša sasniegtajiem rezultātiem)‏ blakusefekti (plusi un mīnusi)‏ sekas (rezultātu iedarbība)‏

  6. Novērtēšanas ZIŅOJUMS: Oficiālsziņojums- rakstiskāveidā; biežitiekprezentēts Galvenāssadaļas Idejas / projekta apraksts Novērtēšanasmetode un plāns, tai skaitānorādes par jautājumiem izlasesmetodi rādītājiem apkopotajiemdatiem Konstatētiefakti Secinājumi un ieteikumi

  7. Novērtēšanas INDIKATORI: kvantitatīvi (aptaujas, reģistrācijas lapas)‏ kvalitatīvi (intervijas)‏

  8. Novērtēšanas plāns: KO? (indikators)‏ KAD? (laika dimensija)‏ KĀ? (metode)‏ KAS? (atbildīgais)‏ Piezīmes

  9. Idejas / Projekta DZĪVOTSPĒJA Kasnotikspēcidejas / projektaīstenošanas? Kāideja / projektstiks “uzturēts”? Kādaspapildusaktivitātestiksieviestas? Formulē 2-5 teikumos Saturs / Finanses