Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
b[>k PowerPoint Presentation

b[>k

134 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

b[>k

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. b[>k

 2. piqni[ uÑ[S b[>k oiri p*r) piDvimi> aivt) s[viai[n) smj.

 3. b[>k a[k Äy(kt bct kr[ C[. t[n[ li[n Av$p[ b)jin[ aip[ C[.

 4. Äyijdr • simiºy r)t[ b[>k b[ p\kirni Äyijdr riK[ C[. j[ li[ki[ b[>kmi> p]si m&k[ C[ t[n) pr t[mn[ Äyij aip[ C[ an[ b)ji j[ai[ b[>kmi>Y) li[n l[ C[ t[mn) pis[Y) Äyij l[ C[. • aiY) b[>k j[ai[ p]sin) bct kr[ C[ t[mn) pis[ uC)ni ni>Ni l[ C[ an[ t[mn[ ai[Ci[ Äyijdr aip[ C[ an[ j[ai[ b[>k mi>Y) li[n l[ C[ t[mn) pr vF& Äyij l[ C[. • ai r)t[ b[>k pi[tini[ nfi[ rL[ C[.

 5. Kitini m&²y p\kiri[ • cil& Kit&:- tmn[ c[kb&k aipvimi aiv[ C[ an[ tmn[ jyir[ j$r hi[y Ryir[ tm[ ni>Ni upiD) Ski[ C[i, pr>t& tmn[ t[n) pr Äyij mLt&> nY). • jmiKit&: tmn[ Äyij mL[ C[, pr>t& c[kb&k k[ D[b)T kiD< mLti[ nY), tYi tmn[ ji[ea[ Ryir[ tm[ ni>Ni upiD) Skti nY). • b[>k hv[ GN)vir g\ihki[n[ ai b>n[ p\kirn& s>y&kt Kit& Ki[lvin) pN sgvD aip[ C[.

 6. ATM - a[T)a[m • mi[Ti Bign) b[>ki[ hv[ t[mni mkinn) bhir m&k[li mS)n oiri 24 klik an[ vP<ni 365 (dvs ni>Ni upiD) Skiy t[v) sgvD aip[ C[. • ai y>#in[ ATM tr)k[ ai[LKvimi> aiv[ C[. {Automatic Teller Machine} • ai g\ihki[ t[mni ATM kiD< an[ PIN (Personal Identification Number) n>br oiri pi[tin) ai[LK aip) Sk[ C[.

 7. c[k b&k • j[ g\ihki[ cil&{kr>T} Kit& Friv[ C[ t[mn[ am&k c[k Frivt) c[kb&k aipvimi> aiv[ C[. • ai c[kb&k Äy(ktni pi[tini nimn) an[ pi[tini Äy(ktgt upyi[g miT[ hi[y C[. ji[ b[ Äy(kt a[ ji[eºT Kit& Ki[liÄy& hi[y ti[ b>ºn[ Äy(ktni nim c[kb&k pr hi[y C[, aYvi ji[ k>pn)ni nimn&> Kit& hi[y ti[ k>>>pn)n& nim c[kb&k pr hi[y C[ an[ am&k ci[kks Äy(ktai[ j c[k pr sh)> kr) Sk[ C[. • jyir[ t[ai[ c[k lK[ C[ Ryir[ t[ai[ b[>kn[ a[v) s&cni aip[ C[ k[ t[mni Kiti mi>Y) p]si len[ c[k pr lK[l Äy(ktni b>[kni Kiti mi> p]si jmi krvi. • ai p\(k\yi k[ j[miY) c[k psir Yen[ b)J Äy(kt ni Kitimi p]si jmi Yiy C[ t[n[ c[kn) c*kvN) kh[vimi> aiv[ C[.

 8. c[k ABC 52 New Street Dublin 8 Date-tir)K Pay………………………………or order …………………………………………. …………………………………………. Joe Bloggs …………….. 4557888 678788 45589903 €

 9. c[kn) n)c[ aiv[l n>br c[kn) n)c[ #iN p\kirni n>brni sm*h hi[y C[. • a[k sm*h j[ Kit[dirni Kiti n) b[>k an[ b[>kn) SiKin) ai[LK Ct) kr[ C[. • a[k sm*h mi> Kit[dirni c[k ni[ Kitin>br hi[y C[. • a[k sm*h c[kni[ viAt(vk n>br C[.

 10. c[kni p\kir • ai[D<r c[k: GNi c[kmi j[n[ c*kvN) krvin) hi[y t[ni nimn) piCL ‘or order lK[l& hi[y C[, a[Tl[ k[ j[ni nimni[ c[k hi[y t[N[ b)ji ki[en[ b[>k mi> rj& krvi mi[klti ph[li c[kn) piCL t[n) sh)> krv) pD[. • k\i[AD c[k:- ai p\kirni c[kmi> Dib) bij& a[ b[ smi>tr l)T) di[r[l) hi[y C[ j[ni[ aY< Yiy C[ k[ ai c[kni> niNi ki[en[ ri[kD mLti nY), pr>t& tmir[ t[n[ Kitimi jmi krivvini[ rh[ C[. • ai[pn c[k: ai c[k n[ k\i[s kr[li[ hi[t[i nY). • ¾l[>k c[k: ai c[k mi k>ek K*Tt& h[iy C[ j[v& k[ rkm, tir)K, p[en&> nim aYvi sh)>

 11. b[>k kyir[ c[kni p]si aipvin) as>m(t dSi<v[ C[. • jyir[ Kit[dirni Kitimi> p&rt) rkm ni hi[y. • jyir[ Kit[dir c[kn) c*kvN) aTkiv[. • jyir[ Kit[dir mZRy& pim[ aYvi ti[ t[ nidir) ni[>Fiv[. • c[k pr lK[l tir)K B(vOy n) hi[y. • c[k j&ni[ Ye gyi[ hi[y a[Tl[ k[ c[k pr lK[l tir)K n[ 6 mh)ni psir Ye gyi hi[y. • S¾d an[ ai>kDi mi> lK[l) rkm mLt) n hi[y.

 12. ai[vrD^ifT • Kiti mi> rh[l rkm krti vFir[ rkm upiD) Skit) nY) aYvi c[k lK) Skiti[ nY), ai p\miN[ krvi miT[ ci[kks m>j&r) l[v) pD[ C[, ai svltn[ ai[vrD^ifT kh[ C[. • ai svlt m[Lvvi miT[ ci[kks p\kirn) m>j&r) l[v) pD[ C[.

 13. b[ºk D^ifT • am&k p\kirni F>Fimi miln) c&kvN) miT[ c[k cilti[ nY), Ryir[ t[ai[ b[ºk D^ifTn) mi>gN) kr[ C[. • Kr)dnir b[>kmi> jiy C[, b[>kmi> p]si tYi vFirin&> km)Sn aip[ C[ an[ t[n) sim[ b[>k g\ihkn[ b[>kmi>Y) c[k aip[ C[ k[ j[n[ b[>k Di^fT kh[ C[.

 14. ni>Nin) Kitik)y h[rf[r • jyir[ ki[e tmiri Kitimi> tmiri bdl[ p]si jmi kriv[ Ryir[ t[n[ k\[D)T T^iºsfr kh[vimi> aiv[ C[. • ai r)t[ tm[ tmiri a[k b[>kni KitimiY) tmiri b)J b[>kni Kitimi p]si jmi kriv) Ski[ C[i. • jyir[ biLki[ pi[tini Gr Y) d*r hi[y Ryir[ miti-(pti ai r)t[ pi[tini biLki[ni Kitimi p]si jmi kriv) Sk[ C[.

 15. ni>Ni aipvin) p´F(t ai p´F(tmi> ri[jgir aipnir Äy(kt t[mn[ Ryi> ni[kr) krnir Äy(ktn[ ri[kDi ni>Ni aipvin[ bdl[ t[mni Kitimi> p]si jmi kriv[ C[. ai p´F(t slimt an[ srL C[ k[ j[mi> ri[jgir aipnir Äy(ktn[ vF& ri[kDi p]si B[gi krvi pDti nY). ni[kr) krnir Äy(kt ai ni>Ni pi[tini Kitimi>Y) (dvsni 24 klik an[ aqviD)yini 7 (dvsmi> jyir[ pN j$r hi[y Ryir[ upiD) Sk[ C[.

 16. b[>k cij< j[ r)t[ b[>k li[n l[nir Äy(kt pis[ Äyij l[ C[, t[ j r)t[ b[>k pi[tini g\ihki[n[ aipt) (v(vF svlti[ pr pN cij< lgiD[ C[. • c[k • ATM oiri upiD • ai[vrD^i<fT svlt {b[>kmi> pi[tini Kitimi> jmi hi[y t[Y) vFir[ rkm upiDv)} • k\[D)T T^iºsfr / jmi rkmn) f[rbdl)

 17. Kitini[ utiri[ {AT[Tm[ºT} • b[>k (ny(mt pN[ pi[tini cil& Kit& Frivnir Kit[dirn[ a>(tm tbkki drÀyin t[mni Kiti mi>Y) Yt) l[vD d[vDni[ (hsib btivti[ a[k utiri[ aip[ C[ j[n[ Kitini[ utiri[ aYvi b[>k AT[Tm[ºT kh[vimi> aiv[ C[.

 18. Kitini utiri {AT[Tm[ºT}mi> K*Tt) (vgti[ n)c[ni ki[e kirNsr jyir[ Kit[dir pi[tin& b[>k AT[Tm[ºT m[Lv[ C[ Ryir[ pi[tini Kitimi> j[ l[vD d[vD Ye hi[y C[, t[mi> t[mN[ j[ l[vDd[vD kr) hi[y t[ni krti alg d[Kiy. • jyir[ AT[Tm[ºT Cipvimi aiv[ C[ Ryi> s&F)mi k[Tlik c[ki[n) rkm Kitimi> jmi YE hi[t) nY) • ki[e Äy(ktni nimni[ c[k lKiyi[ hi[y an[ t[ Äy(kt a[ c[k b[>kmi rj& n kyi[< hi[y. • ki[e Äy(kta[ tmiri Kitimi> k[\D)T T^iºsfrn) p´F(t oiri ni>Ni jmi kyi< hi[y an[ tmn[ jiN n kr) hi[y. • tm[ c&kvN) n) m>j&r) aip) hi[y pN tm[ B&l) gyi hi[v. • b[>k oiri apit) am&k ci[kkr p\kirn) svlti[ pr b[>k[ cij< lgiDyi[ hi[y an[ t[ bibtn) tmn[ jiN n kr) hi[y, ji[ k[ b[>k[ tmn[ p#i oiri jiN kr) hi[y k[ ai cij< lgiDvin) S$ait Ye C[.

 19. ai[nlien c*kvN) • aijkl EºTrn[T oiri b)ln) c*kvN) krvimi> aiv[ C[. • c[k lK)n[ c&kvN) krv) t[ni krti ai r)t[ c*kvN) krviY) smy pN bc[ C[ an[ srLti rh[ C[.

 20. T^iv[ls< c[ki[ • jyir[ tm[ d[Sn) bhir jiv aYvi ti[ prd[Sn) b[>k siY[ Äyvhir cilti[ hi[y Ryir[ t[ai[ simiºy c[k Av)kirti hi[ti nY). • ai s>ji[gi[mi b[>kmi>Y) T^iv[lr c[k l[vin) j$r pD[ C[. • tm[ b[>kmi> rj&ait kri[ k[ tmn[ k[Tl) rkmni an[ kyi d[Sni clNni c[kn) j$r C[, Ryir[ b[>k t[ni[ cij< t[ d[Sni clN p\miN[ tYi t[n&> km)Sn l[ C[. • b[k mi>Y) bhir n)kLti ph[li tmir[ c[k pr sh)> krv) pDS[. • jyir[ tm[ ai c[kni[ prd[Smi> upyi[g kri[ Ci[ Ryir[ tm[ c[k l)Fi[ C[ t[ni p&rivi tr)k[ tmir[ c[k pr fr) sh)> krv) pD[ an[ tmir) pis[ pispi[T< hi[vi[ ji[ea[.

 21. Kitini utiri {AT[Tm[ºT}n) m[LvN) • jyir[ Kit[dirn[ Kitini[ l[vD d[vDni[ h[vil aipvimi> aiv[ C[ Ryir[ t[mn[ BlimN krvimi> aiv[ C[ k[ t[mN[ pi[tini Kitimi> j[ l[vD d[vD kr) C[ an[ b[>k[ j[ l[vD d[vD btiv) C[ t[mi> frk d[Kiy ti[ t[n) a[k yid) bnivv). • a>t[ t[ai[ jit[ b[>kni (hsibn) m[LvN) krvin) S$ait kr[.

 22. T^iv[ls< c[ki[ • Tiv[ls< c[ki[ni[ upyi[g prd[Sn) d&kini[mi>, hi[Tli[mi an[ b[>ki[mi> Ye Sk[ C[. • jyir[ prd[Smi T^iv[ls< c[ki[ ci[rie jiy ti[ tmir[ t[n) fr)yid ni[>Fivin) j$r rh[ C[, an[ tmn[ Yy[l n&ksin Brpie krvimi> aiv[ C[. • aijkil T^iv[ls< c[kni upyi[g krvin) j³yia[ GNi li[ki[ t[mni k\[D)T kiD<ni Kitimi> p]si jmi kriv[ C[ an[ prd[Smi> k[\D)T kiD<ni[ upyi[g kr[ C[, t[mN[ agiuY) k[\D)T kiD< ni Kitimi> p]si jmi kriÄyi hi[y t[mN[ t[n& Äyij Brv& pDt& nY).