1 / 32

UNITATS LINGÜÍSTIQUES ESTUDIADES PER LA SINTAXI

UNITATS LINGÜÍSTIQUES ESTUDIADES PER LA SINTAXI. MONEMA PARAULA SINTAGMA ORACIÓ PREDICACIÓ PROPOSICIÓ ENUNCIAT DISCURS. MONEMA Símbol lingüístic mínim representat per una seqüència fònica o un morfema cero. MONEMA Dependent Autònom LEXEMA MORFEMA. PARAULA. LES CLASSES DE PARAULES

yanka
Télécharger la présentation

UNITATS LINGÜÍSTIQUES ESTUDIADES PER LA SINTAXI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UNITATS LINGÜÍSTIQUES ESTUDIADES PER LA SINTAXI .

 2. MONEMAPARAULASINTAGMAORACIÓPREDICACIÓ PROPOSICIÓENUNCIAT DISCURS .

 3. MONEMASímbol lingüístic mínim representat per una seqüència fònica o un morfema cero. .

 4. MONEMA Dependent AutònomLEXEMAMORFEMA .

 5. . PARAULA

 6. . LES CLASSES DE PARAULES FLEXIVES: • Nominals: Substantiu, adjectius, pronoms • Verbals: Verb • Mixtes: participi, infinitiu NO FLEXIVES: • Adverbis • Preposicions • Conjuncions • Interjeccions • Partícules

 7. . SINTAGMA

 8. .

 9. . ORACIÓ

 10. . ORACIÓ • ORACIÓ MONONUCLEAR ↓ ORACIÓ SIMPLE

 11. . PREDICACIÓ

 12. . PREDICACIÓ • = Predicat + Complements • ORACIÓ SIMPLE ↓ ORACIÓ COMPLEXA COORDINADA

 13. . FORMANTS PREDICACIÓ • Nucli= Predicat verbal o nominal 1 • + Complements inherents 2 • + Complements no inherents 3 • + Complements no inherents 4

 14. Predicació nuclear: = Predicat+ Complements inherents (previsibles, obligatoris)= S,CD, CR, CI, *CPRPredicació bàsica: =Predicació nuclear+ Complements no inherents (ni previsibles, ni obligatoris)Predicació extensa: =Predicació bàsica+ Complements no inherents que modifiquen la totalitat de la predicació. .

 15. . PROPOSICIÓ

 16. . PROPOSICIÓ • = 2 o més PREDICACIONS unides temàtica i conceptualment. • ORACIÓ SIMPLE • ↓ • ORACIÓ COMPLEXA COORDINADA ↓ • ORACIÓ COMPLEXA SUBORDINADA • Or. SUPRAORDINADA • OR. SUBORDINADA

 17. . FORMANTS PROPOSICIÓ • = Predicació extensa. + Elements que expressen judicis de valor del emissor sobre la predicació. + Elements organitzadors del contingut en el discurs. + FUNCIÓ IL·LOCUTIVA (finalitat)

 18. . • ENUNCIAT

 19. . • FORMANTS ENUNCIAT • PREDICACIÓ • PROPOSICIÓ • + Elements que expressen judicis de valor de l’emissor sobre l’acte de parla. • + Elements organitzadors del contingut en el discurs • + INTENCIÓ IL·LOCUTIVA

 20. . ENUNCIAT • “ACTE DE COMUNICACIÓ” • PARAULA • ↓ • ORACIÓ SIMPLE • ↓ • ORACIÓ COMPLEXA COORDINADA ↓ • ORACIÓ COMPLEXA SUBORDINADA • Or. SUPRAORDINADA • OR. SUBORDINADA • ↓ • PERÍODE, PARÀGRAF, CAPÍTOL, TEXT, OBRA

 21. DISCURS .

 22. DISCURSConjunt de textos relacionats temàtica i conceptualment.Els discursos organitzen i nodreixen les diferents àrees de coneixement dels sistemes culturals. ↓ Discurs polític ↓ Discurs religiós, moral i ètic ↓ Discurs econòmic: producció Els 3 discursos dominants difonen la seua ideologia: → Discurs científic i tècnic↓ D. HistòricD. MèdicD. Filològic:→ D. Morfològic, D. Semàntic, D. Sintàctic....D. Matemàtic → D. Publicitari → D. Legislatiu..................................................................... .

 23. . Sistema de poder ↓ Ideologia ↓ = Model hegemònic ↓ Discursos ↓ Conformen i perpetuen els models hegemònics culturals.

 24. Althusser estableix una connexió ineludible entre els sistemes culturals i la ideologia de manera que aquesta converteix els individus en subjectes. • Per aquest propòsit el Sistema dePODER articula dos tipus d'aparells de l'Estat: • Els aparells ideològics públics i privats del sistema com la premsa, el cinema, la ràdio, la TV, la ciència, la tecnologia, el sistema educatiu, la religió, etc .. i fins i tot la família que funciona com un poderós aparell ideològic. Comú a tots ells és la creació i difusió de discursos que sedueixen o persuadeixen de l'ideari normatiu del sistema i que un cop creats s'autoalimenten performativament(J. Butler). • Enfront d'ells hi ha els aparells repressius del sistema com les lleis i l'administració de justícia, l'exèrcit, la policia, les normatives, els costums, etc .. que es basen en l'exercici directe de la violència per establir la prevalença de la norma i el model hegemònic vigent. “ Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado (1978)” .

 25. MODEL HEGEMÒNIC Jeràrquic Dominant / dominat Agent / pacient Productor / consumidor Rics / pobres Empresariat / força de treball Binarista excloent Normatiu / no normatiu Inclòs / exclòs Androcèntric Animats / inanimats Éssers humans* / resta éssers Home / dona Heteronormatiu Home / dona > relació monogàmica > finalitat procreació de força de treball

 26. DISCURS SINTÀCTIC PREDICATOCÈNTRIC I REMATOCÈNTRIC “VERB” C. INHERENTS NO INHERENTS 1 S,CD, CR, CI C. NO INHERENTS 2 MONEMAPARAULASINTAGMA ORACIÓPREDICACIÓ PROPOSICIÓENUNCIAT DISCURS

 27. . És possible un altre model sintàctic?

 28. MODEL SINTÀCTICOSEMÀNTIC: HORITZONTAL

 29. MODEL SINTÀCTICOSEMÀNTIC: ORGÀNIC

 30. PRÀCTICA Hom. Od.  19.508 τοῖσιδὲμύθωνἦρχεπερίφρωνΠηνελόπεια· “ξεῖνε, τὸμέν σ' ἔτιτυτθὸνἐγὼνεἰρήσομαιαὐτή· καὶγὰρδὴκοίτοιοτάχ' ἔσσεταιἡδέοςὥρη, ὅντινά γ' ὕπνοςἕλῃγλυκερὸςκαὶκηδόμενόνπερ.   αὐτὰρἐμοὶκαὶπένθοςἀμέτρητονπόρεδαίμων· ἤματαμὲνγὰρτέρπομ' ὀδυρομένηγοόωσα, ἔς τ' ἐμὰἔργ' ὁρόωσακαὶἀμφιπόλωνἐνὶοἴκῳ· αὐτὰρἐπὴννὺξἔλθῃ, ἕλῃσίτεκοῖτοςἅπαντας, κεῖμαιἐνὶλέκτρῳ, πυκιναὶδέμοιἀμφ' ἁδινὸνκῆρ ὀξεῖαιμελεδῶναιὀδυρομένηνἐρέθουσιν.

 31. I mentrestant començà a parlar-li l’esmentadaPenèlope: “Estranger, vull dir-te encara una coseta més, Prompte serà l’hora agradable d’anar a dormir, Certament la dolça son agafa fins i tot a qui te preocupacions. Però a mi, alguna divinitat m’ha enviat una pena immensurable: Entre gemecs i laments se’m passen els dies, Mentre vigile les meues accions i els qui atenen la casa. Tanmateix quan arriba la nit i les ganes de dormir s’apoderen de tots, jec en el llit i unes ànsies espesses i amargues m’exciten turmentada en el meu cor agitat....”

 32. PRÀCTICA Hom. Od.  19.508 τοῖσιδὲμύθωνἦρχεπερίφρωνΠηνελόπεια· “ξεῖνε, τὸμέν σ' ἔτιτυτθὸνἐγὼνεἰρήσομαιαὐτή· καὶγὰρδὴκοίτοιοτάχ' ἔσσεταιἡδέοςὥρη, ὅντινά γ' ὕπνοςἕλῃγλυκερὸςκαὶκηδόμενόνπερ.   αὐτὰρἐμοὶκαὶπένθοςἀμέτρητονπόρεδαίμων· ἤματαμὲνγὰρτέρπομ' ὀδυρομένηγοόωσα, ἔς τ' ἐμὰἔργ' ὁρόωσακαὶἀμφιπόλωνἐνὶοἴκῳ· αὐτὰρἐπὴννὺξἔλθῃ, ἕλῃσίτεκοῖτοςἅπαντας, κεῖμαιἐνὶλέκτρῳ, πυκιναὶδέμοιἀμφ' ἁδινὸνκῆρ ὀξεῖαιμελεδῶναιὀδυρομένηνἐρέθουσιν.

More Related