1 / 12

Рейтингова система на висшите училища в България

Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Европейски съюз Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

yaron
Télécharger la présentation

Рейтингова система на висшите училища в България

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Европейски съюзЕвропейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Европейски съюзЕвропейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Европейски съюзЕвропейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Рейтингова система на висшите училища в България Основни характеристикии индикатори 04.11.2010 Боян Захариев, Консорциум “ИОО-МБМД-С”

 2. Основни характеристики • Рейтингова система, а не рейтинг. • Класации на висшите училища по професионални направления. • Стандартизирани и собствени класации. • За първи път предоставя подробни данни за реализация на завършилите (доходи и безработица). • Възможност за периодично обновяване на данните и за усъвършенстване на системата в бъдеще. Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 2 2

 3. Източници на информация • Информационна система на висшето образование (АдминУни) • МОМН • НОИ • НАОА • Международни база данни (Scopus) • Висши училища • Социологически проучвания сред студенти, завършили, преподаватели, работодатели и широката общественост. Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 4. Индикатори • Общо 61 индикатора. • Обективни и субективни индикатори. • Информационни и рейтингови индикатори. • За изработване на класации са използвани 51 индикатора, разпределени в 6 групи: • Учебен процес • Осигуряване на учебния процес • Научноизследователски процес • Социално-битови условия • Престиж • Реализация (Списък с индикаторите по групи е приложен) Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 5. Как работи системата? сурови данни стандартизирани точки групи индикатори ФИНАЛНО КЛАСИРАНЕ Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 5

 6. Тежести на групите индикатори в класация"Комплексна оценка" Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 7. Тежести на субективните и обективните индикатори в класация"Комплексна оценка" Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 8. Тежести на индикаторите по ВУ и ПН Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 9. Тежести на групите индикатори в класация “Комплексна оценка (Изкуство)” Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 10. Ръководство на потребителя Три основни правила • Правилото на контекста - всяко висше училище е оценено спрямо нивото на висшите училища в страната, такива кавито са в момента • Правилото на 5-те точки – няма пълна ранглиста, а по-скоро отделни лиги • Правилото на отговорността – рейтингите не отменят личния избор Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

 11. Очаквани ефекти Подпомага бъдещите студенти в избора на висше училище. Преодолява съществуващи дефицити от информация за висшите училища в България. Спомага за подобряване на качеството на събираната статистическа информация за ВУ. Подпомага висшите училища при формирането на ясен профил на пазара на образователни услуги, както и при определянето на приоритети за развитие. Дава възможност за допълнителни изследвания в сферата на висшето образование. Подпомага формирането на публични политики в сферата на висшето образование. Повишава конкурентноспособността на българското висше образование. Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. 11

 12. Благодаря за вниманието! Рейтингова система на висшите училища в България Рейтингова система на висшите училища в България http://rsvu.mon.bg/ http://rsvu.mon.bg/ Европейски съюз, Европейски социален фонд Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

More Related