1 / 15

ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun

ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun. Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret. Nytt System- DP/Cadaster. DP Cadaster nytt kartsystem. Ett lagringssätt för baskarta, ledningsdata, tätorts/översiktskarta mm Alla data lagras i Oracle Spatial

yates
Télécharger la présentation

ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÖK-applikation och DB-modellKristianstads kommun Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret

 2. Nytt System- DP/Cadaster

 3. DP Cadaster nytt kartsystem • Ett lagringssätt för baskarta, ledningsdata, tätorts/översiktskarta mm • Alla data lagras i Oracle Spatial • Baserat på Oracle och Java • Tunna webbklienter

 4. Användargränssnitt

 5. Integration mot GIS-verktyg DP/Cadaster Lagring/Redigering av data Enkel utskrift GeoMedia Kartproduktion Avancerade GIS-analyser Databasvyer Konvertering av texter och symboler Oracle Spatial 9i

 6. Objekt i tätortskartan • Lantmäteriets markskikt • Lantmäteriets linjer – järnvägar, vattendrag • Vägar • Texter – orter, gatunamn, adresser, natur • Markanvändning inom tätort • Linjer – stigar och leder, järnvägar, kartografiska gc-vägar • Larmrutor – 1km och 5km rutor • Turistsymboler • Byggnader

 7. Lantmäteriets mark/linjeskikt • Levereras 2 ggr om året • Ligger utanför DP/Cadasters databas-modell • Tungt att öppna upp i kartprogram • Kanske måste göras om till raster för att öka prestanda i DP/Cadaster

 8. Markanvändning inom tätort

 9. Vägar • Väggeometrierna ajourhålls med GeoMedia med koppling mot Galant • Kommer att ajourhållas med Microstation med koppling mot Tekis LV • Utbyte med NVDB åt båda hållen • Databasvyer sköter integration mot DP/Cadaster och GeoMedia

 10. Byggnader • Ytbildade, rättade och kontrollerade mot FIR vid övergång till nytt system • Lagrade enligt modell framtagen av lantmäteriet och kommunförbundet

 11. Problem med nuvarande lagring • Trippel ajourföring av vissa texter i baskarta, tätortskarta (1:10 000) och översiktskarta (1:50 000) • Vägtexter och adresser saknar koppling till kodlistor och till texter i baskartan • Ingen generalisering av byggnader • Viss problematik med integration mellan olika system – pga avsaknad av standard i oracle för lagring av texter och symboler

 12. Objekttyper byggnad Bostadshus Offentlig byggnad Kyrka Industribyggnad Huvudbyggnad i övrigt Uthus/garage Transformator Pumpstation

 13. Objekttyper byggnad Bostadshus - Bostad Offentlig byggnad - Samhällsfunktion Kyrka - Samfund Industribyggnad - Industribyggnad Huvudbyggnad i övrigt - Verksamhet Uthus/garage - Övrig byggnad Transformator - Övrig byggnad Pumpstation - Övrig byggnad

 14. Byggnadsmodell

 15. Byggnadsmodell forts.

More Related