1 / 13

Psychomotorický vývoj kojence

Psychomotorický vývoj kojence. Zpracoval R.Sedlinský II. Dětská interní klinika FDN JGM Brno. Jednotlivé aspekty PMV. Hrubá motorika visuálně motorické chování/řešení problémů řeč sociálně adaptivní chování. Jednotlivá vývojová období 1. roku života (Vojta).

yates
Télécharger la présentation

Psychomotorický vývoj kojence

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Psychomotorický vývoj kojence Zpracoval R.Sedlinský II. Dětská interní klinika FDN JGM Brno

 2. Jednotlivé aspekty PMV • Hrubá motorika • visuálně motorické chování/řešení problémů • řeč • sociálně adaptivní chování

 3. Jednotlivá vývojová období 1. roku života (Vojta) • Období holokinetické (0-6 týdnů) • Období počátku cílené motoriky (7.-13. týden) • Příprava lokomoce (4.-8. měsíc) • Vertikalisace (9.-14. měsíc)

 4. Období holokinetické (0-6 týdnů) • Výskyt primitivních vývojových reflexů • tonické šíjové reflexy • Moro • reflexní stoj/chůze • Pohyby celými končetinami

 5. Období počátku cílené motoriky (7.-13. týden) • Mizí tonické reflexy, chůzový automatismus, tonická fáze Moroova reflexu • Uvolnění hypertonu flexorů dolních končetin • Sledování okolí, • Cílené selektivní pohyby končetinami

 6. Příprava lokomoce (4.-8. měsíc) • Mizí reflexní úchop na horních končetinách, vyvíjí se uchopovací funkce končetin • oko - ruka • ruka - noha - ústa • otáčení na břicho • v poloze na břiše natahování po hračce

 7. Vertikalisace (9.-14. měsíc) • Objevení prostoru nad horizontálou • Vzpěrná funkce ruky - nohy • vytažení na nohy • Lokomoce - lezení, chůze • Volný sed • trup zpříma • natažené dolní končetiny • stabilní

 8. Hodnocení PMV dle Vlacha

 9. 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců Obrací se za zvukem Hraje si s rukama Sledování očima Úsměv Sahá po hračce Dá hračku do úst Najde zdroj zvuku očima I. Poloha na zádech Facies sym. Refl. úchop Tonické šíjové reflexy Brouká Reakce na zvuk II. Trakce III. Poloha na bříšku Převrátí se na bříško Uvolní si obličej „Pase koně“

 10. 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců Střemhlavý reflex IV. Závěs pod bříškem Závěs v podpaží V. Stoj Neudrží váhu těla Udrží váhu těla (podpaždí) Reflexní stoj VI. Úleky Moro I., II. Fáze symetrie Moro I. fáze Moro nepřítomen

 11. 9 měsíců 10 měsíců 11 měsíců 7 měsíců 8 měsíců 12 měsíců I. Poloha na zádech Hraje si s nohama Vyslovuje slabiky Opakuje slabiky Zdvojuje slabiky 2 slova Řeč II. Posazování Na výzvu provede paci-paci, pá pá.. Úchop opozicí palce a ukazováku Samo se posadí Sebere drobek III. Poloha na bříšku Vyleze na schod Pivotuje Plazí se Leze po 4

 12. 7 měsíců 8 měsíců 9 měsíců 10 měsíců 11 měsíců 12 měsíců IV. Závěs pod bříškem V. Stoj Plachtí Přistává Tripedální chůze Kvadrupe-dální chůze Opora za ruce Drží se ohrádky Samo se postaví u nábytku Postaví se bez držení

 13. Nejdůležitější vývojové reflexy

More Related