1 / 11

PSI Vad är det? Vad är på gång?

PSI Vad är det? Vad är på gång?. Socialdepartementet. Vidareutnyttjande av handlingar. Vissa myndigheter har till kärnuppgift att tillhandahålla information Mot avgift, eller Avgiftsfritt . Informationsresurser finansieras genom både anslag och avgifter.

yetta
Télécharger la présentation

PSI Vad är det? Vad är på gång?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PSIVad är det?Vad är på gång? Socialdepartementet

 2. Vidareutnyttjande av handlingar • Vissa myndigheter har till kärnuppgift att tillhandahålla information • Mot avgift, eller • Avgiftsfritt. • Informationsresurser finansieras genom både anslag och avgifter. • Ett 20-tal statliga myndigheter har intäkter från vidareutnyttjande av information: • Bl.a. Lantmäteriet, Bolagsverket, Sjöfartsverket och SCB. • Totalt drygt 500 mnkr i intäkter för staten. Socialdepartementet

 3. Det rättsliga sammanhanget • 2 kap. Tryckfrihetsförordningen innehåller bestämmelser om allmänna handlingar offentlighet. • Offentlighets- och sekretesslagen reglerar begränsningar i rätten att förfoga över handlingar på grund av sekretess- eller integritetsskäl. • Registerförfattningar reglerar skyldighet och rätt att tillhandahålla handlingar • Myndighetsinstruktioner m.m. reglerar skyldighet att tillhandahålla handlingar • Upphovsrättslagen reglerar begränsningar i rätten att förfoga över en handling av immaterialrättsliga skäl. Socialdepartementet

 4. Bakgrund: • Betydande skillnader i regler och praxis i MS gällande utnyttjande av informationsresurser i offentlig förvaltning. • Harmonisering av regelverket krävs för att säkerställa att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. • Innehåller minimiregler - en allmän rättslig ram - för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter. • Ett viktigt syfte var att skapa lika villkor för alla vidareutnyttjare. • Reglerna innefattar bl.a.: • Avgiftsprinciper • Licenser • Praktiska arrangemang för vidareutnyttjande PSI-direktivet 2003 Socialdepartementet

 5. PSI-lagen (2010:566) • Reglerar: • Villkor för vidareutnyttjande (dvs. användning av handlingar för andra ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet) • Praktiska förutsättningar för vidareutnyttjande • Reglerar inte • Rätten att få tillgång till handlingar (regleras i TF) • Skyldighet att tillhandahålla handlingar (regleras i registerförfattningar, instruktioner m.m.) • Rätten att vidareutnyttja handlingar (regleras i upphovsrättslagen, OSL och PUL) Socialdepartementet

 6. PSI-lagen (2010:566) • Syfte: • Främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. • Lagen innehåller bestämmer som avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för hur handlingar får användas som begränsar konkurrensen. • Lagen gäller: • Statliga och kommunala myndigheter • Enskilda som omfattas av offentlighetsprincipen (organ som anges i bilagan till OSL (2009:400) samt aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner och landsting utövar et rättsligt bestämmande inflytande. Socialdepartementet

 7. PSI-lagen (2010:566) I • Avgifter: De samlade intäkterna från avgifter får inte överstiga de totala kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, inkl. rimlig avkastning på investering. • Villkor: Icke-diskriminerande för jämförbara kategorier användare • Egen affärsverksamhet: Samma avgifter och andra villkor ska tillämpas för myndighetens egna verksamhet som för andra som vidareutnyttjar handlingen. Socialdepartementet

 8. PSI-lagen (2010:566) II • Exklusiv rätt: Får endast beviljas när det är nödvändigt av allmänt intresse och då endast 3 år i taget. • Information om villkor: Information om avgifter och andra villkor samt på begäran ange beräkningsgrunderna för avgifterna. • Begäran och beslut: En begäran om vidareutnyttjande ska behandlas skyndsamt. Beslut får överklagas hos förvaltningsrätten. Socialdepartementet

 9. Förslag till ändringar i PSI-direktivet Kommissionens bedömning: • Reglerna från 2003 håller inte längre takten med de snabba förändringar som sker vad gäller teknik och mängd information. • Fortfarande stora skillnader i regler och praxis i medlemsstaterna, framförallt när det gäller avgiftsdebitering men även gällande när vidareutnyttjande ska tillåtas samt överklagandemöjligheter. • Vidare harmonisering krävs för att avlägsna förekommande och kommande skillnader mellan medlemsstaterna vad gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn. Socialdepartementet

 10. Förslag till ändringar I • Kulturinstitutioner • Arkiv, museer och bibliotek omfattas av direktivet • Undantag från vissa bestämmelser • Avgifter • Marginalkostnad för uttaget huvudregel • Undantag för exceptionella fall för avgiftsfinansierade verksamheter • Oberoende myndighet • Beslut ska kunna överprövas av en oberoende myndighet • Avgiftsgrunder ska fastställas av en oberoende myndighet Socialdepartementet

 11. Förslag till ändringar II • Alla tillgängliga handlingar ska få vidareutnyttjas • Offentliga uppgifter ska författningsregleras • Kulturinstitutioner får i vissa fall bevilja exklusiva rätter • Termen elektronisk form ersätts med maskinläsbart format • Medlemsstaterna ska rapportera omfattning av vidareutnyttjande m.m. till kommissionen • Direktivet ska ses över efter fem år Socialdepartementet

More Related