1 / 12

Darba k ā rt ī ba

Darba k ā rt ī ba. P ā rskats par t ū risma att ī st ī bu R ā znas nacion ā l ā parka teritorij ā – „Kādi mēs esam šodien?” Andris Klepers, Latvijas dabas fonds, Vidzemes augstskola T ū risma monitorings ī paši aizsarg ā jam ā s dabas teritorij ā s – “K ā to darīt? K ā di ieguvumi?”

yuki
Télécharger la présentation

Darba k ā rt ī ba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Darba kārtība Pārskats par tūrisma attīstību Rāznas nacionālā parka teritorijā – „Kādi mēs esam šodien?” • Andris Klepers, Latvijas dabas fonds, Vidzemes augstskola Tūrisma monitorings īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – “Kā to darīt? Kādi ieguvumi?” -Juris Smaļinskis, LLTA tūrisma un vides eksperts, Vidzemes augstskolas docents Diskusija un grupu darbs Rāznas nacionālā parka tūrisma attīstības vīzija un mēŗki Tūrisma attīstībā iesaistītās puses Tūrisma attīstības rīcības un to īstenotāji

 2. Rāznas nacionālā parkaTūrisma attīstības plāna izstrāde Plāns tiek izstrādāts projekta “Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana un apsaimniekošana Natura 2000 teritorijās – populāros un potenciālos tūrisma galamērķos” ietvaros Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

 3. Rāznas nacionālā parka tūrisma attīstības vīzija Rāznas nacionālais parks ir Baltijas mēroga vietējā un ārvalstu tūrisma dabas, izziņas,vides izglītības un aktīvā tūrisma galamērķis, ar kvalitatīvu un apsaimniekotu vides, tūrisma un sociāloinfrastruktūru, pievilcīgām, Latgali un Rāznas nacionālo parku reprezentējošāmtūristu piesaistēm, daudzveidīgu un kvalitatīvu tūrisma produktu piedāvājumu, aktīviem tūrisma uzņēmējiem un ar dzīvi apmierinātiem, par teritoriju lepniem un tūrismā iesaistītiem vietējiem iedzīvotājiem. Tūrisms ne tikai palīdz saglabāt Rāznas nacionālā parka dabas un kultūras vērtības, bet arī sekmē to palielināšanu

 4. Tūrisma attīstības pasākumi Tūrisma infrastruktūras tīkla un tūrisma piedāvājuma pilnveidošana,saglabājot RNP dabas un kultūrvides unikalitāti Informācija un izglītība Sadarbība Zinātne un pētniecība

 5. Infrastruktūras un piedāvājuma attīstība Tūrisma infrastruktūras tīkla pilnveidošana un uzturēšana, mazinot kaitējumu Rāznas nacionālā parka dabas un kultūras vērtībām Labiekārtotu atpūtas vietu, peldvietu, laivu piestātņu un apskates objektu regulāra sakopšana, uzturēšana un pilnveidošana Jaunu publiski pieejamu atpūtas vietu, peldvietu un laivu piestātņu ierīkošana un labiekārtošana tam piemērotās vietās Apskatei piemēroto dabas un kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana Velomaršrutu uzturēšana, atjaunošana un pilnveidošana Publiski pieejamu tualešu ierīkošana

 6. Jaunu dabas un kultūras tūrisma produktu izveide, ieviešana un uzturēšana, neradot kaitējumu RNP dabas un kultūras vērtībām Jaunu aktīvā tūrisma maršrutu izstrādāšana, ierīkošana un uzturēšana Aktīvā tūrisma piedāvājuma dažādošana un nesezonas piedāvājuma veidošana Apskates objektu un tūrisma pakalpojumu pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Zirga kā novada tradicionālās lauku vides sastāvdaļas izmantošana tūrisma piedāvājuma dažādošanā Putnu vērošanas piedāvājuma izstrāde un nodrošināšana Makšķerēšanas un zvejniecības piedāvājuma pilnveidošana RNP ainavas saglabāšana, veidošana un ainavu vērošanas iespēju nodrošināšana Latgales kultūras mantojuma saglabāšana, kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošana Dziednieciskā tūrisma attīstība Kombinēta tūrisma maršruta pa ainaviskajiem RNP ceļiem izstrādāšana, ierīkošana un uzturēšana Vienas un vairāku dienu piedāvājuma pakešu konkrētām mērķauditorijām veidošana un popularizēšana

 7. Tūrismu atbalstošās infrastruktūra pilnveidošana Tūrisma objektu pieejamības nodrošināšana Ēdināšanas piedāvājuma pilnveidošana Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošana

 8. Informācija un izglītība Tūrisma informācijas sistēmas sakārtošana RNP apmeklētāju un uzņēmējdarbības atbalsta centru izveide Vienota stila tematisku tūrisma informācijas stendu uzstādīšana Vienota stila ceļa norāžu un marķējuma zīmju uzstādīšana Videi draudzīgu ceļošanas principu popularizēšana RNP mārketinga stratēģijas izstrāde un ieviešana RNP tūrisma iespēju popularizēšana Izglītojošo pasākumu organizēšana dabas procesu iepazīšanai un izpratnei Ikgadēju pasākumu organizēšana, Latgales novada tradicionālā dzīves veida un amatniecības tradīciju iepazīšanai RNP suvenīru izveide

 9. Tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas ieviešana Tūrisma pakalpojumu kvalitātes vērtēšanas sistēmas izstrāde Zaļā sertifikāta ieviešanas tūrisma mītnēs veicināšana RNP logo kā kvalitātes zīmes izmantošana Konkursu rīkošana uzņēmēju aktivitātes veicināšanai Lauku tūrisma mītņu pakalpojumu sniedzēju veicināšana dalībai konkursa „Sējējs” Ekotūrisma nominācijā, Tūrisma uzņēmēju kapacitātes celšana Tūrisma uzņēmēju, darbinieku un vietējo iedzīvotāju apmācība Kvalificētu vides gidu sagatavošana, ietverot arī svešvalodu apmācību

 10. Sadarbība RNP tūrisma attīstības partnerības, kluba, biedrības vai asociācijas dibināšana Tūrisma organizāciju un pašvaldību sadarbības nodrošināšana Vienotu mārketinga aktivitāšu realizēšana Tūrisma uzņēmēju sadarbības un koordinācijas nodrošināšana Ikgadēju pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana Regulāru RNP uzņēmēju informācijas dienu organizēšana

 11. Zinātne un pētniecība RNP tūrisma aktualitāšu apzināšana un tūrisma arhīva veidošana Tūrisma attīstības tendenču apzināšana un jaunu, tendencēm atbilstošu piedāvājumu veidošana RNP apmeklētāju radīto ietekmju fiksēšana un izpēte Tūrismā iesaistīto resursu un infrastruktūras regulāra uzraudzība

 12. Paldies par uzmanību Baiba Strazdiņa Latvijas Dabas fonds Raiņa bulvāris 31 – 6, Rīga, LV 1050 Tel. 67830995, 26556605 E-pasts: strazde@lanet.lv

More Related