1 / 159

TOEKOMSTVOORZIENINGEN

TOEKOMSTVOORZIENINGEN. WELKOM. TOEKOMSTVOORZIENINGEN. TOEKOMSTVOORZIENINGEN ZIJN VOORZIENINGEN I.V.M. HET RISICO VAN INKOMENSDERVING TEN GEVOLGE VAN: OUDERDOM; ARBEIDSONGESCHIKTHEID; OVERLIJDEN. TOEKOMSTVOORZIENINGEN. OPBOUW MODULE AN 23 CENTRAAL THEMA: 3-PIJLERSYSTEEM.

yukio
Télécharger la présentation

TOEKOMSTVOORZIENINGEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TOEKOMSTVOORZIENINGEN WELKOM

 2. TOEKOMSTVOORZIENINGEN TOEKOMSTVOORZIENINGEN ZIJN VOORZIENINGEN I.V.M. HET RISICO VAN INKOMENSDERVING TEN GEVOLGE VAN: • OUDERDOM; • ARBEIDSONGESCHIKTHEID; • OVERLIJDEN.

 3. TOEKOMSTVOORZIENINGEN OPBOUW MODULE AN 23 CENTRAAL THEMA: 3-PIJLERSYSTEEM

 4. TOEKOMSTVOORZIENINGEN LES 1: 3-PIJLERSYSTEEM 1-STE PIJLER LES 2 T/M 5: 2-DE PIJLER LES 6: VERZEKERINGSRECHT LES 7,8: 3-DE PIJLER

 5. LES 1, eerste deel HET 3-PIJLERSYSTEEM

 6. 3-PIJLERSYSTEEM • EERSTE PIJLER: BASISVOORZIENINGEN VAN OVERHEIDSWEGE • TWEEDE PIJLER: PENSIOENOVEREENKOMSTEN TUSSEN WERKGEVER EN WERKNEMER • DERDE PIJLER: INDIVIDUEEL AFGESLOTEN VERZEKERINGSPRODUCTEN

 7. 3-PIJLERSYSTEEM

 8. LES 1, tweede deel DE EERSTE PIJLER: BASISVOORZIENINGEN

 9. DE EERSTE PIJLER ER ZIJN 3 SOORTEN VOORZIENINGEN: • VOLKSVERZEKERINGEN (AOW, ANW); • WERKNEMERSVERZEKERINGEN (WAO, WIA); • SOCIALE VOORZIENINGEN (WAJONG, IOAW, IOAZ).

 10. VOLKSVERZEKERINGEN VERZEKERDEN: • INGEZETEN; • NIET-INGEZETENEN DIE NEDERLANDSE LOONBELASTING BETALEN; • DIVERSE ANDERE GROEPEN O.G.V. HET BUB.

 11. VOLKSVERZEKERINGEN PREMIEPLICHTIG ZIJN ALLE VERZEKERDEN MET PREMIEPLICHTIG INKOMEN

 12. VOLKSVERZEKERINGEN UITKERINGSGERECHTIGD ZIJN DE VERZEKERDEN DIE AAN DE IN DE WET GENOEMDE VOORWAARDEN VOOR UITKERING VOLDOEN.

 13. DE EERSTE PIJLER, DE AOW ALGEMENE OUDERDOMSWET: • OUDERDOMSPENSIOEN; • OPBOUW 2% PER VERZEKERD JAAR; • UITKERING VANAF 65 JAAR; • INKOMENSONAFHANKELIJK; • TOESLAG BIJ JONGERE PARTNER; • PREMIE IN TARIEF 1-STE EN 2-DE SCHIJF IN INKOMSTEN- EN LOONBELASTING.

 14. DE EERSTE PIJLER, DE ANW ALGEMENE NABESTAANDENWET: • NETTO 70% NETTOMINIMUMLOON • INKOMENSTOETS: -INKOMEN KOMT IN MINDERING OP UITKERING. -GEDEELTELIJKE VRIJLATING INKOMEN UIT ARBEID (50% BRUTOMINIMUMLOON, PLUS EENDERDE DEEL VAN HET MEERDERE).

 15. DE EERSTE PIJLER, DE ANW ALGEMENE NABESTAANDENWET: • ALLEEN RECHT VOOR: • NABESTAANDEN MET ONGEHUWD KIND ONDER 18 JAAR (OF ZWANGER) • HALFWEZENUITKERING • ARBEIDSONGESCHIKTE NABESTAANDE (MEER DAN 45%) • NABESTAANDE GEBOREN VOOR 1950 • EINDE BIJ HERTROUW OF SAMENWONING

 16. DE EERSTE PIJLER, DE ANW • WEZENUITKERING VOOR VOLLE WEZEN JONGER DAN 16 JAAR • TOT 18 JAAR BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID (MEER DAN 45%) • TOT 21 JAAR BIJ (VOLTIJD)STUDIE • TOT 21 JAAR INDIEN ZORG VOOR ANDERE WEES • EINDE BIJ ERKENNING, WETTIGING OF ADOPTIE

 17. DE EERSTE PIJLER, DE WIA • WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN • INKOMENSVOORZIENING VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKTEN (IVA) • WERKHERVATTINGSREGELING GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKTEN (WGA) • WERKNEMERSVERZEKERING

 18. DE EERSTE PIJLER, DE WIA IVA • VOORWAARDE: -VOLLEDIG EN DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT • UITKERING 75% VAN HET (GEMAXIMEERDE) LAATSTVERDIENDE LOON

 19. DE EERSTE PIJLER, DE WIA WGA • MEER DAN 35% EN MINDER DAN 80% ARBEIDSONGESCHIKT • NIET DUURZAAM VOLLEDIG ARBEIDSONGESCHIKT • EERST LOONGERELATEERDE UITKERING • DAARNA VERVOLGUITKERING

 20. DE EERSTE PIJLER, DE WIA • LOONGERELATEERDE UITKERING • DUUR AFHANKELIJK VAN ARBEIDSVERLEDEN (0,5 TOT 5 JAAR); • HOOGTE 70% VAN VERSCHIL TUSSEN (GEMAXIMEERDE) LAATSTVERDIENDE LOON EN LOON DAT NOG MET WERKEN WORDT VERDIEND; • HOOGTE BIJ NIET DUURZAAM VOLLEDIGE AO 75% VAN GEMAXI-MEERD GENOTEN LOON OVER EERSTE 2 MAANDEN, DAARNA 70%.

 21. WIA • VERVOLGUITKERING • BIJ VOLDOENDE BENUTTING RESTVERDIENCAPACITEIT (> 50%) • 70% VAN VERSCHIL TUSSEN LAATSTVERDIENDE LOON EN LOON DAT MET WERKEN NOG ZOU KUNNEN WORDEN VERDIEND • BIJ ONVOLDOENDE BENUTTING RESTVERDIENCAPACITEIT (< 50%) • 70% MINIMUMLOON X ARBEIDS-ONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGE

 22. WAJONG • SOCIALE VOORZIENING VOOR JONGGEHANDICAPTEN • ARBEIDSONGESCHIKT OP 17-DE VERJAARDAG • ARBEIDSONGESCHIKT NA 17, MAAR IN HET JAAR DAARAANVOORAFGAAND TEN MINSTE 6 MAANDEN STUDEREND (TOT 30 JAAR) • EEN JAAR WACHTTIJD • UITKERING PERCENTAGE VAN MINIMUMLOON

 23. IOAW/IOAZ • “SOCIAAL VANGNET” VOOR WERKLOZE WERKNEMERS VAN 50 JAAR OF OUDER EN VOOR ZELFSTANDIGEN VAN 55 JAAR EN OUDER • UITKERING OP NIVEAU VAN SOCIAAL MINIMUM

 24. LES 2, eerste deel DE TWEEDE PIJLER, DE PENSIOENWET

 25. DE 2-DE PIJLER PENSIOENREGELS: • PENSIOENWET • WET LOONBELASTING • BURGERLIJK WETBOEK

 26. DE PENSIOENWET DEFINITIES PENSIOEN • PENSIOENRECHT • UITGEZONDERD OVEREENGEKOMEN VOORWAARDELIJKE TOESLAGVERLENING • PENSIOEN: • OUDERDOMSPENSIOEN • ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN • NABESTAANDENPENSIOEN • PARTNERPENSIOEN • WEZENPENSIOEN • DGA IS GEEN WERKNEMER

 27. DE PENSIOENWET OUDERDOMSPENSIOEN: • EEN GELDELIJKE VASTGESTELDE UITKERING VOOR DE (GEWEZEN) WERKNEMER BIJ WIJZE VAN INKOMENSVOORZIENING BIJ OUDERDOM • NADERE EIS: MOET LEVENSLANG ZIJN, TENZIJ AOW-OVERBRUGGING • DWINGEND RECHT • VARIATIE IN HOOGTE MAG BINNEN FISCALE GRENZEN • VUT UITDRUKKELIJK UITGEZONDERD

 28. DE PENSIOENWET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN: • EEN GELDELIJKE VASTGESTELDE UITKERING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN DE (GEWEZEN) WERKNEMER NA AFLOOP WETTELIJKE LOONDOORBETALING OF ZIEKTEWETUITKERING • GEEN “WGA-HIAAT”

 29. DE PENSIOENWET PARTNERPENSIOEN: • EEN GELDELIJKE VASTGESTELDE UITKERING VOOR DE (GEWEZEN) ECHTGENOOT, GEREGISTREERDE PARTNER OF PARTNER WEGENS HET OVERLIJDEN VAN DE (GEWEZEN) WERKNEMER • INDIEN TOEZEGGING AAN ONGEHUWDE PARTNER: • GELIJKE BEHANDELING PARTNERRELATIES • OOK BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

 30. DE PENSIOENWET • PENSIOENUITVOERDER VOERT EEN PENSIOENOVEREENKOMST UIT DOOR OP BASIS VAN EEN UITVOERINGS-OVEREENKOMST EEN PENSIOENREGLEMENT OP TE STELLEN • NIEUWE TERMINOLOGIE • FINANCIERINGSOVEREENKOMST MOET UITVOERINGSOVEREENKOMST WORDEN • MAAR NIET WEZENLIJK ANDERS DAN PSW

 31. DE PENSIOENWET PENSIOENOVEREENKOMST • NIEUWE TERM VOOR PENSIOENTOEZEGGING • UITKERINGSOVEREENKOMST • KAPITAALOVEREENKOMST • PREMIEOVEREENKOMST

 32. DE PENSIOENWET UITKERINGSOVEREENKOMST: DE UITKERING IS VOORAF GEGARANDEERD (VASTE BEDRAGENREGELING, SALARIS/ DIENSTJARENREGELING)

 33. DE PENSIOENWET KAPITAALOVEREENKOMST: HET VERZEKERD KAPITAAL IS GEGARANDEERD (SALARIS/DIENSTJARENREGELING GEGARANDEED DOOR KAPITAALOVEREENKOMST)

 34. DE PENSIOENWET PREMIEOVEREENKOMST: DE PREMIE IS GEGARANDEERD (BESCHIKBARE PREMIEREGELING)

 35. DE TWEEDE PIJLER, DE PENSIOENWET • BINNEN MAAND NA AANVANG DIENSTBETREKKING SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OVER AL DAN NIET AANBOD TOT SLUITEN PENSIOENOVEREENKOMST • INDIEN NIET: “GROEPSVERMOEDEN” • GEEN UITSLUITING DEELTIJDERS • MAXIMUM TOETREDINGSLEEFTIJD 21 JAAR • TENZIJ TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

 36. DE PENSIOENWET PENSIOENREGLEMENT • MAXIMUM TOETREDINGSLEEFTIJD VAN 21 • GEEN VERJARING PENSIOENRECHTEN • NIEUWE BEPALINGEN OMTRENT PARTNERPENSIOEN • NIEUWE AFKOOPBEPALINGEN • NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTINGEN

 37. DE PENSIOENWET VOORWAARDEN PENSIOEN: • GEEN MAXIMALE PENSIOENHOOGTE; • GEEN MINIMALE PENSIOENHOOGTE; • TOETREDINGSLEEFTIJD MAX. 21 JAAR; • OPBOUW EN FINANCIERING TIJDSEVENREDIG.

 38. DE PENSIOENWET VOORWAARDEN PENSIOEN: • GEEN MAXIMALE PENSIOENHOOGTE; • GEEN MINIMALE PENSIOENHOOGTE; • TOETREDINGSLEEFTIJD MAX. 21 JAAR; • OPBOUW EN FINANCIERING TIJDSEVENREDIG.

 39. LES 2, tweede deel PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING

 40. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING VÒÒR BOON/VAN LOON (TOT NOVEMBER 1981): • PENSIOENRECHT IS PERSOONLIJK RECHT DAT NIET ONDER HUWELIJKS-VERMOGENSRECHT VALT. • DE WAARDE VAN HET RECHT IS DUS VERKNOCHT AAN DE PERSOON EN VALT NIET IN DE HUWELIJKS GEMEENSCHAP.

 41. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING BOON/VAN LOON (NOVEMBER 1981): PENSIOENRECHT IS VERMOGENSRECHT DAT ONDER HUWELIJKSVERMOGENS-RECHT VALT. DE WAARDE WORDT MEEGETELD BIJ VASTSTELLING VAN DE WAARDE VAN HET GEZAMELIJK VERMOGEN VOOR VERDELING.

 42. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING BOON/VAN LOON: • PARTNER KRIJGT GÈÈN RECHT OP DEEL VAN HET PENSIOEN; • SLECHTS DE WAARDE VAN HET PENSIOEN WORDT BIJ DE WAARDE VAN DE REST VAN HET HUWELIJKS-VERMOGEN GETELD VOOR VERDELING; • PENSIOEN BLIJFT PERSOONS-GEBONDEN

 43. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING BOON/VAN LOON (1981): INGEVAL VAN TOEDELING DEEL WAARDE PENSIOEN AAN PARTNER RECHTHEBBENDE, GELDT DAT PARTNER NÀ INGAAN PENSIOEN PERIODIEK HET HEM/HAAR TOEKOMENDE DEEL MOET/KAN OPHALEN BIJ EX.

 44. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING (1 MEI 1995): • GELDT VOOR OUDERDOMSPENSIOEN; • GELDT BIJ ECHTSCHEIDING, SCHEIDING VAN TAFEL EN BED EN GEWEZEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP; • REGELEND RECHT.

 45. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING WVPS GELDT NIET VOOR PARTNERPENSIOEN. PARTNERPENSIOEN EN ECHTSCHEIDING IS GEREGELD IN PW

 46. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING PARTNERPENSIOEN NA SCHEIDING: • BIJ EINDE PARTNERRELATIE KRIJGT EX BIJZONDER PARTNERPENSIOEN; • GELDT VOOR GEHUWDEN, GEREGI-STREERDE PARTNERS OF ANDERE PARTNERS IN ZIN PENSIOENOVEREEN-KOMST; • HOOGTE GELIJK AAN PARTNERPEN-SIOEN BIJ ONTSLAG.

 47. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING PENSIOENVEREVENING WPVS: • REGELEND RECHT; • RECHT VAN EX, TENZIJ WVPS IS UITGESLOTEN BIJ HUWELIJKSVOOR-WAARDEN OF ECHTSCHEIDINGS-CONVENANT.

 48. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING PENSIOENVERREKENING WVPS: • HET OPGEBOUWDE OP WORDT IN GELIJKE DELEN VERDEELD; • EX HEEFT RECHT OP UITBETALING DOOR PENSIOENUITVOERDER, MITS: -IN NEDERLAND GEVESTIGDE UITVOERDER -AANGEVRAAGD BINNEN 2 JAAR NA SCHEIDING • AFHANKELIJK RECHT.

 49. PENSIOEN EN ECHTSCHEIDING CONVERSIE: • OMZETTEN VAN PENSIOENRECHT OP LEVEN EX IN ZELFSTANDIG RECHT VAN VERKRIJGER; • VERZOEK VAN BEIDE PARTIJEN; • UITVOERDER MOET MEEWERKEN.

 50. LES 3 DE TWEEDE PIJLER: PENSIOENUITVOERDERS

More Related