Download
transport fluida n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSPORT FLUIDA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSPORT FLUIDA

TRANSPORT FLUIDA

207 Views Download Presentation
Download Presentation

TRANSPORT FLUIDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TRANSPORT FLUIDA Pripremio: Varga Ištvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA varga.i@neobee.net

  2. Transport fluida predstavlja jedan od najvažnijih zadataka u industriji. • Razni fluidi od mašine do mašine ili aparata struje preko cevovoda, da bi se pomoću njih izvršila neka operacija ili neki proces u tehnološkoj proizvodnji. • Strujanje fluida omogućavaju crpke (pumpe).

  3. Pojam crpke • Crpka ili pumpa predstavlja takvu mašinu, koja energiju dobijenog od pogonskog motora predaje fluidu i time povećava njegovu ukupnu mehaničku energiju. • Dobijenu energiju fluid troši na strujanje ili savlađivanje visinskih razlika. • Za pokretanje crpki uglavnom se koriste elektromotori i motori s unutrašnjim sagorevanjem.

  4. Između gasova i tečnosti postoji suštinska razlika, a to je činjenica da su gasovi stišljivi, a tečnosti nisu stišljivi. • Iz navedenog razloga pod dejstvom pritiska ponašaju se različito, te zbog toga i crpke za njihov transport razlikuju se u konstrukciji.

  5. Transport tečnosti • Za transport tečnosti najčešće se koriste sledeće crpke: • Klipne crpke; • Centrifugalne crpke i • Rotacione crpke.

  6. 1-Cilindar; 2-Usisni ventil; 3-Potisni ventil; 4-Klip; 5-Klipna poluga; 6-Ukrsna glava; 7-Krivaja; 8-Pokretna poluga; 9-Prijemni ventil; 10-Zaštitna korpa.

  7. Zapremina koju klip opiše u jednom hodu iznosi: V = S · L [m3] S- Površina klipa [m2] L- Hod klipa ( L =2r) [m]

  8. U idealnom slučaju potisnuta zapremina tečnosti u jednoj sekundi jednaka je zapremini koju klip opiše u hodu potiskivanja: n - broj obrtaja krivaje u jednoj minuti

  9. Stvarno potisnuta zapremina za 2-10 % manja od zapremine koju klip opiše, zbog gubitaka koji nastaju pri potiskivanju tečnosti. • Zato, stvarna zapremina potisnute tečnosti dobija se, ako teoretsku zapreminu pomnožimo sa koeficijentom korisnog dejstva. ηv = 0,98 – 0,90