Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPREMA I MJERNE METODE LABORATORIJA ZAVODA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPREMA I MJERNE METODE LABORATORIJA ZAVODA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

OPREMA I MJERNE METODE LABORATORIJA ZAVODA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

169 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OPREMA I MJERNE METODE LABORATORIJA ZAVODA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TLAČNO-VLAČNA ISPITIVANJA (Tension-Compression Tests) • kidalica Zwick Z100 (max. vertikalna sila 100 kN, horizontalna za prihvat uzoraka 600 kN), model of testing machine Zwick Z100 (max. vertical force 100 kN, horizontal for griping samples 600 kN), • Multisense uređaj za mjerenje deformacija, Multisense extensometer for measuring deformation, • gornji dio kidalice -ispitivanja na proboj, performing puncture tests in upper part of the machine, • popis najučestalijih ispitivanja koja se vrše na uređaju naveden je u tablici: most performed tests are listed in table: • MJERENJE DEBLJINE GEOSINTETIKA (Thickness Determination) • mjerenje debljine geosintetika pod opterećenjem (veći uređaj) ili bez opterećenja (manji uređaji) Determination of thickness under load (larger device) or without load (smaller devices) • mjerenje debljine hrapave ili glatke geomembrane Measuring thickness of textured and smooth geomembranes at accuracy of 1 mm • točnost uređaja 1 mm • MJERENJE MASE I GUSTOĆE • (Mass and Density Determination) Analitička vaga Mettler Toledo AG204 Analitical Balance • točnost 0,1 mg accuracy 0,1 mg • raspon mjerenja do 210 g, measuring range up to 210 g • ugrađen modul za mjerenje gustoće density determination module embedded • Vaga Mettler Toledo PB3002 A Balance • raspon mjerenja do 3100 g measuring range up to 3100 g • Halogeni vlagomjer Mettler Toledo HR83 Halogen Moisture Analyzer • sušenje materijala do konstantne mase (određivanje suhe mase GCL a) • moisture content determination (GCL’s dry mass determination) • ODREĐIVANJE KARAKT. • OTVORA PORA (Apparent Opening Size) • prosijavanje staklenih kuglica ili pijeska kroz uzorak sieving glass beads or sand through sample • ISPITIVANJE DINAMIČKIM • PROBIJANJEM • (Cone Drop Test) • puštanje padajućeg tereta na pričvršćeni uzorak dropping cone on clamped sample • simulacija oštećenja geotekstila prilikom ugradnje simulation of geotextile damaging during instalation • naziv norme: Ispitivanje dinamičkim probijanjem – HRN EN 918:2001 Geotextiles and geotextile-related products – Dynamic perforation test (cone drop test) • SIMULACIJA KLIMATSKIH UVJETA • (Weathering Simulation) • komora simulira utjecaje: chamber simulates: • sunčevog zračenja, • solar radiation, • temperature, • temperature • vlage • moisture • umjetno starenje materijala artificial aging of material • naziv norme: Određivanje otpornosti na starenje – HRN EN 12224:2002 • Geotextiles and geotextile-related products – Determination • of the resistance to weathering • VODOPROPUSNOST U RAVNINI UZORKA (In-Plane Water Flow) • ispitivanje vodopropusnosti geosintetika u ravnini uzorka s opterećenjem, In-plane water flow determination with load • mogućnost postavljanja slojeva kao u konstrukciji possibility of placing layers around test sample as in real construction • VODOPROPUSNOST OKOMITO NA UZORAK • (Water Permeability Normal to the Plane) • ispitivanje vodopropusnosti geotekstila okomito na ravninu uzorka sa ili bez opterećenja • VIŠEOSNO VLAČNO ISPITIVANJE • (Multiaxial Tension Test) • ispitivanje geomembrana do sloma testing geomembranes until rupture • naziv norme: Multiaxial Tension Test for Geosynthetics – ASTM D 5617 2. međunarodna konferencija KOMPETENTNOST LABOTRATORIJA-NOVI PRISTUP Cavtat-Dubrovnik 18.–20. October 2007. OPREMA I MJERNE METODE LABORATORIJA ZAVODA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U ZAGREBU Equipment and measurement methods of the Laboratory of the Department for Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb prof. Tatjana Rukavina, C.E., Marko Ožbolt, C.E., Ivica Stančerić, C.E. Faculty of Civil Engineering, Zagreb, Croatia • Uvodne riječi o Laboratoriju • (Introduction) • osnovan 2002. godine establihed 2002. • specijaliziran za ispitivanja geosintetskih materijala specialized for testing geosynthetic materials • ispitivanja vršena uglavnom za potrebe: performed testing are for purposes of: • radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada, • reclamation works of municipal waste disposal facilities, • izgradnji prometne infrastrukture, • road infrastructure construction projects, • znanstvenih ekspertiza. • scientific expertises.