1 / 87

Zorgtrajecten ?

Zorgtrajecten ?. Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010. Veerle De Wispelaereari 2010. Nee, Een nieuwe vorm van geneeskunde. Indeling voordracht Waarom ? Situering probleem Wat ? Praktisch ?. De slimste mens van Heule. VDV 2 maart 2010. Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy. Fotoronde.

zahir-best
Télécharger la présentation

Zorgtrajecten ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zorgtrajecten ? Dr. G. Vanhaverbeke 2 maart 2010 Veerle De Wispelaereari 2010

 2. Nee, Een nieuwe vorm van geneeskunde • Indeling voordracht • Waarom ? Situering probleem • Wat ? Praktisch ?

 3. De slimste mens van Heule VDV 2 maart 2010 Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy

 4. Fotoronde

 5. Fotoronde

 6. Fotoronde

 7. Fotoronde

 8. Wie zoeken we ???? Ra ra ra

 9. Ondergetekende

 10. Zorgtrajecten : Waarom is dit nodig ? Typisch voor chronische ziekte

 11. Arts – patient relatie • Normaliter gaat men pas naar de arts als men zich niet goed voelt of problemen vaststelt…. • Als patient hoop je dan geholpen te worden tot genezing waarna de relatie beeindigt….(opleiding geneeskunde) • Bij chronische ziekten is dit echter niet het geval…

 12. Chronische ziekte… • De ziekte wordt niet genezen… • Controles zijn nodig om te zien of alles goed gaat, screening naar complicaties, gaat alles wel goed ?…(niet alleen als er problemen zijn) : COMPLIANTIE PROBLEEM • Op 1 of andere manier moet er een “incentive” zijn voor de patient om een controle te verrichten…. • Vaak worden controles vergeten of gebeuren gewoon niet…. • Daarom moet er altijd gewerkt worden met co raadpleging die worden gepland (probleem worden vergeten in 1e lijn en 2e lijn) (waarom moet ik op controle gaan als alles goed gaat ???)

 13. Diabetes : chronische zorg • Theoretisch van bij diagnose • 3-4 maandelijks HbA1c controle • Jaarlijks oogonderzoek • Jaarlijks nazicht cv risicofactoren • Jaarlijks nazicht microalbuminurie • Anamnese naar complicaties/compliance • Klinisch nazicht • Voetnazicht….. • Praktijk : problematisch : arts kan patient niet opbellen…

 14. Diabetes : chronische zorg • Oplossing waardoor verplichting controle bij arts : • Voorschriften (wordt omzeild door de patient) • Attesten (wordt omzeild door de patient) • Terugbetaling bepaalde zorgen (podologie, dietiste) • Diabetespas (werkt niet)

 15. Diabetes : Chronische zorg Diabetes conventies

 16. Diabetes : Conventies Topje van de ijsberg van de patienten zitten in conventie, daar wordt geprobeerd om er artificieel voor te zorgen dat patient controles heeft : • Patient krijgt materiaal om zijn glycemies te controleren maar krijgt deze pas als hij aan bepaalde criteria voldoet waaronder : GMD in 1e lijn, regelmatig controle in 2e lijn. • Conventiecentra verwittigen patienten als ze hun controle missen…. • Conventie stopt als ze hun controles niet uitvoeren….

 17. Diabetesconventie : Voordelen • Op die manier is er de intentie/verplichting om zeker minimaal 1 maal per jaar de controles uit te voeren bij de patient. • Gedeelde verantwoordelijkheid bij de patient • Daar quality controle bij de centra extra incentive om de patient te motiveren om hun controles te doen • Gestructureerde zorg met de juiste informatie op de juiste plaats….

 18. Diabetesconventie : Nadelen - Beperkte groep (enkel mensen vanaf 2 injecties) • Sommige patienten vallen toch nog uit de boot • Veel “merchandering” door de patient ( controles worden toch nog altijd niet verricht) • Soms te weinig actieve rol voor huisarts (al moet patient ook GMD hebben) • Grootste probleem : Conventiecentra zullen de toeloop van patienten niet meer kunnen slikken in de toekomst

 19. Problemen • 1. Vergrijzing van de bevolking • 2. Meer diabetes patienten (meer chronisch zieken) • 3. Meer complicaties (absoluut) • 4. Economisch probleem

 20. 1. Vergrijzing van de bevolking

 21. 2. Prevalentie DM2 stijgt • Wereld : • 2007 : 246 miljoen • 2025 : 6 % van de bevolking • Europa : • > 10 % mensen ouder dan 65 jaar • Belgie : • Type 1 en 2 : 7.9 % • 2025 : 10 %

 22. 3. Meer complicaties • 1. Diabetes patienten leven langer • 2. Relatief minder maar absoluut meer complicaties • Door betere zorg minder blindheid, minder dialyses • Maar daar meer patienten toch meer patienten in dialyse bvb

 23. 4. Economisch probleem Oral anti-diabetic drugs 2–7% Ambulatory 18% Hospitalizations 55% Other drugs 20–25%

 24. Oplossing Zorg dat de patient minder complicaties heeft, dus zijn diabetes beter aanpakt.

 25. Suikerregeling • 1 % HbA1C daling betekent : • 21 % minder doden door diabetes • 14 % minder hartaanvallen • 37 % minder microvasculaire complicaties (nieren, ogen) • 43 % minder perifere vasculaire ziektes

 26. Maar, meer dan suiker alleen • HbA1c < 7 % • Bloeddruk < 130/80 mm Hg (125/75 mm Hg) • Rookstop/Lichaamsbeweging/ DIEET • BMI < 25 • Eventueel aspirinepreparaat • LDL cholesterol < 100 mg/dl (< 70 mg/dl) HDL cholesterol > 40/50 (vrouwen) mg/dl Triglyceriden < 150 mg/dl

 27. Belangrijk VANAF BEGIN!!!!! • 1. Motivatie • 2. Patient empowerment Op die manier meer kans dat compliantie hoog blijft

 28. Oplossing • NOOD aan nieuw systeem waarbij : • Meer patienten kunnen profiteren • Verschuiving meer naar de eerste lijn • Ook toepasbaar op andere chronische ziekten…(proefproject CNI en DM2)

 29. De slimste mens van Heule VDV 2 maart 2010 Dr. G. Vanhaverbeke, Alias E. Van Looy 30

 30. Fotoronde

 31. Fotoronde

 32. Fotoronde

 33. Fotoronde

 34. Wie zoeken we ???? Ra ra ra

 35. Voorzitter Quaghebeur Marc Marc Quaghebeur VDV Afdeling Kortrijk work Mellestraat 22 8501 Heule Belgium Telefoon: home056/35.65.45 marc.quaghebeur@telenet.bee-mail

 36. Zorgtrajecten Diabetes Type 2

 37. Historiek • Medicomut Akkoord 19 december 2002:werkgroep belast om voorstellen te formuleren met betrekking tot de uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en geneesheren-specialisten: resultaten van onderzoeken en behandelingen, opsporing en voorkoming van bepaalde aandoeningen, opvolging van bepaalde chronische aandoeningen; • Medicomut Akkoord 20 december 2005: werkgroep krijgt de opdracht om concrete maatregelen uit te werken waarbij zowel de rol van de huisarts als van de geneesheer-specialist wordt gevaloriseerd en de patiënt wordt aangemoedigd. Deze maatregelen moeten tegen 1 juli 2006 operationeel zijn voor patiënten met diabetes type 2 en voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie. • Medicomut Akkoord 20 december 2007:verbintenis om de zorgtrajecten operationeel te maken tegen ten laatste 1 januari 2009 • Medicomut Akkoord 17 december 2008: inwerkingtreding van het zorgtrajectensysteem op 1 april 2009. • Start uiteindelijk 1 september 2009

 38. Wat ? • Een manier om de zorg voor een chronische patient te coordineren wat betreft : • Aanpak • Behandeling • Opvolging van patient

 39. Wie • Chronische nierinsufficientie • Diabetes type 2 (specifieke voorwaarden)

 40. Doelstellingen • 1. Coordinatie van de aanpak tsn de verschillende spelers • 2. Dialoog stimuleren met de patient • 3. Optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners • 4. Optimaliseren van de kwaliteit

 41. Rol van de HUISARTS • Initiatiefnemer • Coordinator • Schrijft educatie/materiaal voor • Ontvangt verslag van de verschillende zorgverleners en implementeert deze… • Met tweede lijn worden de resultaten gedeeld….

 42. PATIENT • Heeft voorwaarden en doelstellingen besproken met zijn huisarts • Belooft actieve deelname aan zijn zorgplan • Geeft toestemming data naar WIV te sturen SPECIALIST • Moet huisarts ondersteunen • Moet verslagen naar huisarts sturen • Doeltreffende communicatie met huisarts voeren HUISARTS • Zorgplan uitwerken met de patiënt • Gegevens meegeven naar specialist • Educatie voorschrijven • Medisch dossier bijhouden • Kopie van dit contract naar adviseur sturen 43

 43. DM TYPE 2 Welke patienten kunnen deelnemen ?

 44. Welke patienten ? • Inclusie • 1 of 2 injecties insuline per dag • incretinomimeticum • Onvoldoende controle bij maximale perorale behandeling waarbij insulinestart wordt overwogen • Exclusie • Type 1 diabetes • Zwangerschap of zwangerschapswens • Meer dan 2 injecties insulines per dag • Bijkomende voorwaarden • Ondertekening van het zorgtraject • GMD hebben bij HA, ten laatste afsluiten binnen het jaar na aanvang van het zorgtraject • Per jaar 2 rpl bij HA en 1 bij specialist

 45. Hoe zorgtraject starten ? • 1. patient voldoet aan voorwaarden • 2. patient en HA zijn akkoord met de voorwaarden • 3. ondertekenen van het contract gebeurt tijdens een RAADPLEGING bij huisarts en specialist • HA stuurt het door de 3 partijen getekende document op naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van uw patient. • Origineel wordt bewaard bij HA in GMD • Adviserend geneesheer deelt aan de 3 partijen mee dat alles OK is…..

 46. 4 JAAR 47

 47. Origineel in GMD Kopie naar adviseur 48

 48. Taken van patient op contract Doelstellingen : • Ziekteinzicht – educatie • Motiveren van patiënt & omgeving • Levensstijl : bewegen, roken, gewicht, voeding • Therapiedoelen : glycemie, lipiden, RR, tromboserisico, rookstop, infecties, levensstijl • Preventie : griep – pneumokokken • Biologische parameter : HbA1c (4x/jaar), lipiden, creatinine, microalbuminurie • Verwikkelingen opsporen : cardiaal, vasculair, neurologisch, voeten, nier, ogen, sexualiteit

 49. Gegevens registratie door de HA • BMI • Bloeddruk • HbA1c • LDL cholesterol

More Related