ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY - PowerPoint PPT Presentation

organization of in house creativity n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY

play fullscreen
1 / 3
ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY
106 Views
Download Presentation
zan
Download Presentation

ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ORGANIZATION OF IN-HOUSE CREATIVITY DIBA D 5011 IGNASI CABEZAS MARC FELIS PAOLA NOGUERA ALBERTO VERA LAURA VISCARRI

  2. DISSENY & INNOVACIÓ • MILLORES PER A LA UNIVERSITAT • PROJECTES AMB VISIÓ DE FUTUR • ACTIVITATS QUE FOMENTIN LA CREATIVITAT • CONCURSOS

  3. Requisitsd&i • EL RESPONSABLE DE CADA GRAU • DOS ALUMNES DE CADA GRAU • ESPAI FÍSIC I ZONA DE TREBALL • PÀGINA WEB • FONT D’INGRESSOS