Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО PowerPoint Presentation
Download Presentation
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ” Проекти за развитие на градската среда Правец, 06 април 2012 г. www.mrrb.government.bg www.bgregio.eu

 2. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в подкрепа на устойчивото градско развитие (1) • Обща цел на ОПРР-подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие. • Финансов ресур на ОПРР – 3,131 млрд.лв. • Приоритетни оси • Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие (1,680 млн. лв.) • Приоритетна ос 2 Регионална и местна достъпност (782 млн. лв.) • Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма (387 млн. лв.) • Приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество (175 млн.лв.) • Приоритетна ос 5 Техническа помощ (106 млн. лв.)

 3. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в подкрепа на устойчивото градско развитие (2) • Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”(1) • Обща цел - Да се подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и да се превърнат в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите. • Териториален обхват - 86 общини в градските агломерации • Финансов ресурс - 1,680 млрд. лв.(54% от ОПРР) • Общо 25 схеми обявени в рамките на тази приоритетна ос

 4. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в подкрепа на устойчивото градско развитие (3) • Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”(2) • обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна, социална, културна инфраструктура • внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради • реконструкция и обновяване на държавни и общински болници • подобряване на системите за обществен градски транспорт • изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища в подкрепа на процеса на деинституционализация на децата с увреждания

 5. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. в подкрепа на устойчивото градско развитие (4) Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”(3) Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска» • подобряване на градската среда - паркове, зелени площи, улична мрежа, енергоефективно улично и парково осветление, подлези/надлези, велоалеи и др. • изграждане и укрепване на съоръжения за заздравяване на свлачища и предотвратяване на свлачищни процеси, включително изграждане на автоматизирани системи за мониторинг • дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации

 6. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (1) • BG161PO001-1.4.02 “Подкрепа за подобряване на градската среда” и BG161PO001-1.4.05 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” • подобряване на физическата и жизнена среда на градските центрове с цел повишаване качеството на живот в градовете. - очаквани резултати – подобрена паркова среда, изградени зелени площи и детски площадки, улеснен достъп за хора с увреждания, икономия на енергия от въвеждане на енергоефективно улично и парково осветление.

 7. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (2) Схеми BG161PO001-1.4.02/2008 “Подкрепа за подобряване на градската среда” и BG161PO001-1.4.05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” • Подписани 41 договора на обща стойност 229 млн. лв. • Приключили към 31.03.2012 г. – 1 проект Приключени проекти – проекти, дейностите по които са изцяло изпълнени, подадено е искане за окончателно плащане и е реално изплатено • Проекти с приключили дейности и подадено искане за окончателно плащане – 15

 8. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (3) “Зелена и достъпна градска среда” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” • Индикативен размер – 180 млн. лв. • Индикативен срок на публикуване – септември 2012 г. (след освобождаване на пълния ресурс от средства)

 9. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (4) BG161PO001-1.4.07 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” –изработване на интегрирани планове за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали. - включваща проблемни и целеви анализи, визия за развитие на града и до три определени зони за въздействие. Тези планове са основа за програмиране и получаване на средства от ЕС за следващия програмен период 2014-2020. - общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 18 млн. лв.

 10. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (5) Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA) в България • Финансово споразумение с ЕИБ за създаване на Холдингов фонд за реализиране на JESSICA – 33 млн. евро принос от ОПРР; • Основна цел: създаване на фондове за градско развитие, финансиращи публично частни партньорства или други проекти за градско развитие • Регионален фонд за градско развитие (РФГР) - Консорциум с водещ партньор SGEB за 6-те големи града: • инвестира ресурс в размер на 110,7 млн. лв. в проекти за градско развитие – 36,9 млн. от холдинговия фонд и 73,8 млн. лв. съфинансиране; • подкрепя местните власти и частни инвеститори при идентифициране на нови проекти в съответния регион. • Фонд за градско развитиеза гр.София – процедурата е във финална фаза с фонд ФЛАГ - 24,5 млн. лева от Холдинговия фонд за развитие на градски проекти в гр.София

 11. Схеми, по които се реализират проекти, насочени към подобряване на градската среда (6) • Подкрепа за интегриран градски транспорт в седемте големи града на страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Русе), • Общ бюджет от 420 млн. лв., от които: • Столична община – 98 млн.лв • Бургас – 101 млн.лв. • Сключени са договори с изпълнител община Бургас и Столична община • Основни цели: • - Създаване на ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия • - Въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт • - Въвеждането на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси

 12. Предстоящи схеми, насочени към подобряване на градската среда На 30 март 2012 г.е обявена покана за набиране на проектнипредложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез процедура директно предоставяне BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР” Краен срок за кандидатстване: 30 октомври 2012 г. Обща цел на схемата: Укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси от Стректерните фондове на ЕС

 13. Конкретни цели на схема BG161PO001/5-02/2012 • Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти (projectpipeline) за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. • Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с «готови за финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие Допустими кандидати по схемата са 36 общини - центрове на агломерационните ареали Индикативен размер на схемата – 15 млн. лв. Компонент 1 (Общини на 7-те големи града – Столична община, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора) – max сума на БФП:750 000 лв. Компонент 2 (29 общини центрове на градските агломерационни ареали) - max сума на БФП:336 000 лв.

 14. Области на интервенция (1) • Образователна инфраструктура • Основен ремонт/ реконструкция/обновяванена общински образователни институции – в т.ч и на детски ясли и градини, обединени детски заведения, включително спортни салони и прилежащото дворно място • Изграждане на детски ясли и градини, обединени детски заведения и благоустрояване на прилежащите им пространства /само за 7- те големи града/ • Културна инфраструктура • Основен ремонт/ реконструкция/ обновяванена културни институции - културни центрове, театри, читалища, библиотеки, музеи, опери и други обекти, свързани с културния живот

 15. Области на интервенция (2) • Социална инфраструктура • Основен ремонт/реконструкция и изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение Обектите на интервенция следва да бъдат предварително съгласувани с Експертната работната група към Министъра по управление на средствата от ЕС • Основен ремонт/реконструкция и изграждане на подходяща инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора - дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, защитени жилища и др. Обектите на интервенция следва да бъдат предварително съгласувани с МТСП и УО на ОПРР

 16. Области на интервенция (3) • Градска среда • Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици • Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти • Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др. Проектни предложения, свързани с рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и тротоари, ще се финансират само при напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване мрежи на подземната техническа инфраструктура както и в случаи, при които има поет ангажимент за осигуряване на финансиране за изграждане/реконструиране на подземната инфраструктура в периода до 2017 г. Няма да се финансират дейности, свързани с извършване на текущ ремонт/поддръжка на улична мрежа.

 17. Важно • Всички обекти на интервенция следва да са част от зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, одобрена от УО на ОПРР. • Крайният срок за представяне пред УО на ОПРР на определените зони за въздействие е 15 месеца след датата на подписване на договора за БФП по схема BG161PO001/1.4-07/2010„Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, или 23.09.2012 г.

 18. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ” БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! www.bgregio.euИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!