Mellersta länsdelsberedningen 140820 - PowerPoint PPT Presentation

produktion av insatser f r l tt till medelsv r psykisk oh lsa hos barn och unga i uppsala l n 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mellersta länsdelsberedningen 140820 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mellersta länsdelsberedningen 140820

play fullscreen
1 / 22
Mellersta länsdelsberedningen 140820
130 Views
Download Presentation
zarola
Download Presentation

Mellersta länsdelsberedningen 140820

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Produktion av insatser för lätt till medelsvår psykisk ohälsa hos barn och unga iUppsala län 2013 Mellersta länsdelsberedningen 140820

 2. Psynk Uppsala län 2013 - 2014 • Beskriva tidiga insatser • Hjälpa till vid synkronisering • Hjälpa till vid förbättringsarbete • Tidig upptäckt, tidig hjälp och tidigt stöd vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa

 3. Metod • Styrdokument, avtal • www.Sagauppsalalan.se • Besök, frågor, intervju, beskrivning, förbättring • Uppföljning av verksamheten = statistik • Utvärdering av behandlingsutfall = instrument

 4. Verksamhetsbeskrivning • Vilka är vi? Tillhörighet • Uppdrag, vad skall vi göra? Vad gör vi? • Målgrupp, på vilket geografiskt område? • Vad är målet under året? • Behandlingsstrategi? • Vem gör vad? • Processer och rutiner • Hur sker kontinuerlig uppföljning? • Verksamhetsresultat • Hur sker kontinuerlig utvärdering? • Resultat av utvärderingen • Hur sker kontinuerlig förbättring?

 5. Andra aktiviteter • Närvarorutiner • Processkartor för insatser och samverkansprocesser • Hemmasittardag med 50+ deltagare • Kalkyler på kostnad per från hemmasitteri räddat barn för två metoder • Videoproduktioner • Motion på recept, uppföljning med pulsklocka, mätning av psykiskt välmående

 6. Resultat • Första linjen identifierad: 96 aktörer av sammanlagt 150 aktörer som erbjuder vård och stöd vid olika problem • Sagauppsalalan.se webbsida om vart man kan vända sig • 45 verksamhetsbeskrivningar, text och video • Ofullständiga siffror

 7. Utvärdering av 10 mottagningar pågår • Vem kom? • Varför kom de? • Vad ville de ha hjälp med? • Vilka insatser fick de? • Hur många fick en utvärdering av behandlingsutfall? • Hur många blev hjälpta? • Hur många remitterades vidare?

 8. Minst 18.973 barn fått insatser • Primärvård, husläkare • Barnhälsovård BVC-psykolog p vårdcentralen • Barnmedicin BoU-psykolog på vårdcentralen • BUP-telefonrådgivning • Familjecentral upptäckt • Ungdomsmottagningar • Integrerade (Spången) • Elevhälsan (siffror saknas) • Soc, råd&stöd • Soc, missbruk

 9. Producerad vård

 10. Antal individer som fått insatser kommunvis

 11. Inbördes fördelning kommunvisOBS! Elevhälsans siffror saknas från Håbo, Knivsta, ochTierp. Socialtjänstens siffror saknas från Enköping,

 12. www.forstalinjen.com • Allt som finns kommunvis • Verksamhetsbeskrivningar • Videopresentationer • Mer än 2500 individer från alla 21 landsting har besökt sidan • Kan utvecklas till databas

 13. Trappstegen Koordinators funktioner ex Kontaktperson fr SIP-möte… Planer för samordning ex SIP Stafettpinne ex Remissbedömn(RBG), Soc tj, skola… Vägvisarfunktion ex Råd = BUP telefonrådgivning… Information ex SAGA, 1177 Vårdguiden…

 14. Internet

 15. Förslag till fortsatt arbete • Länsövergripande utvecklingsarbete inom elevhälsa utgående från vägledningen, med uppföljning och utvärdering i fokus. • Tidiga insatser via elevhälsan • Skolresultat och psykisk hälsa • Skolnärvaro, hemmasittare • Samverkan med vård och socialtjänst

 16. forts • 27-28.nov Introduktion av skolverket och socialstyrelsen • Erbjudande om fortsatt gemensamt utvecklingsarbete under två års tid • Fyra workshops per år • Facilitering av lokalt utvecklingsarbete i kommunerna

 17. Budget 3 milj • Finansiering?

 18. Förbättra Analys utg från vägledningen