1 / 33

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED). Svenskt genomförande. Industriutsläppsförordningen (2013:250) Miljöprövningsförordningen (2013:251) Förordn . om stora förbränningsanläggningar (2013:252) Förordn . om avfallsförbränning (2013:253)

zenia-morse
Télécharger la présentation

Industriutsläppsdirektivet (IED)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Industriutsläppsdirektivet (IED)

 2. Svenskt genomförande Industriutsläppsförordningen (2013:250) Miljöprövningsförordningen (2013:251) Förordn. om stora förbränningsanläggningar (2013:252) Förordn. om avfallsförbränning (2013:253) Förordn. om användande av organiska lösningsmedel (SFS 2013:254) (Förordn. om produktion av titandioxid (SFS 2013:255) – ej i Sverige)

 3. BREF:ar För mer information: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

 4. BAT-slutsatser Offentliggjorda: Järn- och ståltillverkning Tillverkning av glas och mineralull Tillverkning av cement, kalk och magnesiumoxid Garvning av hudar och skinn

 5. BAT-slutsatser Under pågående arbete: Tillverkning av papper och massa Tillverkning av klor-alkali Raffinaderier Stora förbränningsanläggningar Avfallshanteringsindustrin Icke järnmetallindustrin Intensiv uppfödning av fjäderfän och svin Organiska högvolymkemikalier Träpaneler

 6. BAT-slutsatser För huvud-/sidoverksamhet: BAT-slutsatser med utsläppsvärden BAT-slutsatser utan utsläppsvärden BAT i BREF:ar under IPPC-direktivet Bindande - 4 år efter offentliggörande Sektoriella BREF:ar Främst horisontella BREF:ar Referenser

 7. Krav i prövningen med anledning av IED

 8. Det svenska systemet är inte ändrat! Tillståndsprövning bygger på kraven i 2 kap. 3 § MB (försiktighetsprincipen) och en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § MB Bästa möjliga teknik (BMT) enligt MB Bästa tillgängliga teknik (BAT) enligt IED Ingen sänkt miljöskyddsnivå efter IED

 9. Huvudsaklig IED-verksamhet- två eller flera IED-verksamheters inbördes förhållanden Kan vara något annat än huvudverksamheten – ex. sågverk med liten träimpregneringsverksamhet Sidoverksamhet Verksamhet med flera IED-verksamheter av sidokaraktär- vilken är den huvudsakliga IED-verksamheten? Miljöpåverkan, omsättning, prövningsnivå Viktigt att komma fram till vad som är huvudsaklig IED-verksamhet Tidpunkten fyra år efter BAT-slutsatser för huvudsaklig IED-verksamhet brytpunkt för VU!

 10. Anpassade villkor 1 kap. 13 § industriutsläppsförordningen (IUF) Koppling till 22 kap. 25 § första stycket 6 a MB (anpassning av föreskrifter) ”En dom som innebär att tillstånd ges till en verksamhet ska i förekommande fall innehålla bestämmelser om … Villkor om utsläpp, begränsningsvärden och bästa möjliga teknik som behövs för att anpassa tillämpningen av sådana föreskrifter om försiktighetsmått som har meddelats med stöd av denna balk, om föreskrifterna medger eller förutsätter en sådan anpassning,…” BAT-slutsatserna ska användas som referens vid tillståndsprövning

 11. Krav på redovisning: Genomgång av samtliga tillämpliga slutsatser (offentliggjorda BAT-slutsatser med utsläppsvärden, BAT-slutsatser utan utsläppsvärden, IPPC-BREF:ar utan utsläppsvärden) Uppfyller VU kraven i dessa Alternativvärdes- och/eller dispensansökningar redovisas Det som bör tas upp i ansökan motsvarar vad som bör ingå i VU:s redovisning i miljörapporten

 12. Utsläppspunkt 2 kap. 3 § första stycket IUF ”ett utsläppsvärde för utsläpp av förorenade ämnen i slutsatser om bästa tillgängliga teknik ska, om inte annat sägs i slutsatserna, avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen utan hänsyn till spädning. Andra stycket I fråga om avloppsvatten som renas i ett reningsverk som också behandlar avloppsvatten från andra källor, att den rening som sker i reningsverket får tillämpas i stället för det som sägs i slutsatsen, om detta inte medför en högre föroreningsbelastning på miljön.

 13. Övriga ändringar i MB – krav på ansökan 22 kap. 1 § 2 p MB ”… uppgifter om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av det avfall som anläggningen ger upphov till, 7 p ” en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. 21 § första stycket 5,”

 14. Statusrapport ur ett prövningsperspektiv

 15. 1 kap. 23 § IUF Den som ansöker om tillstånd till att bedriva industriutsläppsverksamhet ska se till att det finns en upprättad skriftlig rapport som redovisar: de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas, hur området används när statusrapporten upprättas, tillgänglig information om tidigare användning av området, och mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området Undantag om risken är liten för att verksamheten medför föroreningsskada

 16. Kommissionen kommer att utarbeta detaljerade riktlinjer för innehållet Naturvårdsverket nöjer sig förmodligen med vägledning om statusrapporter

 17. Omfattning: Anläggningens område – fast teknisk enhet inom vilken en eller flera industriutsläppsverksamheter bedrivs samt annan förknippad verksamhet som tekniskt sett är knuten till industriutsläppsverksamheten och som påverkar utsläpp och föroreningar Undantag: Liten risk för föroreningsskada på mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas Def. föroreningsskada 1 kap. 6 § IUF hänvisar till 10 kap. 1 § MB ”med föroreningsskada avses en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön”

 18. Föroreningskada enligt IUF är begränsad till miljöskada på mark och grundvatten Undantaget från krav på statusrapport exempelvis djurhållande verksamheter

 19. Tidpunktför upprättande 1 kap. 24 § IUF Statusrapport ska upprättas senast i samband med att den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet ansöker om tillstånd (prövningsmyndigheten) huvudverksamheten för första gången omfattas av huvudslutsatser, om verksamheten omfattas av ett tillstånd och det inte finns någon upprättad statusrapport (tillsynsmyndigheten) Upprättas vid ett tillfälle, om inte utvidgning av mark

 20. Övergångsbestämmelser Verksamheter som även föll under IPPC som ansöker om tillstånd för första gången (nya verksamheter) ska bifoga en statusrapport från och med den 18 juni 2013. Har ansökan lämnats in under perioden 7 januari -17 juni 2013 ska ansökan kompletteras med statusrapport För befintliga verksamheter behöver en ansökan inte innehålla statusrapport förrän den 7 januari 2014. Ingen komplettering behövs om ansökan lämnats in före denna tidpunkt. Istället följa huvudregeln fyra år efter det att slutsatser för huvudsaklig IED-verksamhet offentliggjorts För verksamheter i nytillkomna branscher som påbörjats före den 18 juni 2013 men inte omfattas av tillstånd – blir tillståndspliktiga den 7 juli 2015, ansökan + statusrapport lämnas in den 7 juli 2015

 21. Krav på återställande vid nedläggning Ny bestämmelse 10 kap. 5 a § MB Den som senast har bedrivit en verksamhet som omfattas av statusrapport ska när verksamheten upphört, återställa området till skicket enl. statusrapport om verksamheten orsakat en betydande förorening i mark eller grundvatten och åtgärder för återställande är tekniskt genomförbara. Ingen inskränkning jfr med 10 kap. MB. 10 kap. 5 a § MB ingen skälighetsavvägning Om vid nedläggning inte tillämpa 5 a § är övriga bestämmelser i 10 kap. MB tillämpliga

 22. Alternativvärden och dispenser

 23. Alternativvärden BAT-slutsatserna kommer att gälla parallellt med tillståndsvillkoren VU måste kontrollera och rapportera båda uppsättningarna av bestämmelser

 24. Alternativvärden 1 kap 15 § IUF I det enskilda fallet kan man besluta att en verksamhet istället för att följa ett begränsningsvärde i slutsatserna ska följa ett begränsningsvärde som bestäms med hänsyn till andra tidsperioder och andra referensförhållanden

 25. Alternativvärden Beslutet om alternativvärde får inte innebära att verksamheten tillåts ha högre utsläpp under normala driftsförhållanden än om BAT-slutsatserna hade följts.

 26. Alternativvärden Ansökan om alternativvärden görs hos Miljöprövningsdelegationen för både A-verksamheter och B-verksamheter Om tillståndsprövning pågår får frågan prövas av prövningsmyndigheten

 27. Alternativvärden Svenska systemet : Egenkontroll och långtidsvärden – villkor omfattar vanligtvis alla driftsförhållanden BAT-slutsatserna bygger ofta på andra system som bygger på myndighetskontroll med inspektioner och slutsatserna anges som korttidsvärden – gränsvärdena gäller endast under normal drift

 28. Alternativvärden Beviljas ansökan om alternativvärde behöver endast detta värde kontrolleras och rapporteras Ett beviljat alternativvärde upphör att gälla fyra år efter att nya BAT-slutsatser offentliggjorts

 29. Dispenser 1 kap 16 § IUF En dispens från skyldighet att följa ett begränsningsvärde får ges i det enskilda fallet om, det med anledning av var anläggningen ligger geografiskt anläggningens tekniska egenskaper och, Lokala miljöförhållanden, skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet

 30. Dispenser Ansökan görs hos Miljöprövningsdelegationen för både A och B-verksamheter Pågår en tillståndsprövning får frågan om dispens tas upp i prövningen En dispens upphör att gälla när det begränsningsvärde som dispensen avser har ersatts av nya BAT-slutsatser ( 1 kap 17 § IUF)

 31. Tidsbegränsade dispenser 1 kap 18 § IUF Miljöprövningsdelegationen får besluta att en dispens ska gälla för kortare tidsperiod , om förutsättningarna för dispens endast finns under den tid som behövs för att anpassa anläggningen till ett begränsningsvärde.

 32. Ändring efter anmälan Enligt 4 § första stycket miljöprövningsförordningen MPF gäller följande: För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det också tillstånd, om ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd som är tillståndspliktig enligt 2-32 kap., eller ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma Ändringens storlek inte berörd. Betydelsen av ett antal ändringar genomförda vid olika tidpunkter beaktad. Om tillstånd el. särskilda villkor behöver ändras - alltid tillståndsplikt Försiktig utvidgning

More Related