Download
7 cv struktura n klad bod zvratu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7. CV - Struktura nákladů - Bod zvratu PowerPoint Presentation
Download Presentation
7. CV - Struktura nákladů - Bod zvratu

7. CV - Struktura nákladů - Bod zvratu

168 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

7. CV - Struktura nákladů - Bod zvratu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 7. CV- Struktura nákladů- Bod zvratu

 2. STRUKTURA FIXNÍCH VÝDAJŮ – NÁKLADŮ CHODU PODNIKU • Nájemné – leasing, za pozemky, nemovitosti, nebytové prostory • Daně - z nemovitostí, silniční • Poplatky – dálniční, komíny, prach, tepelné zdroje, psi… • Pojistné – povinné mot. vozidel, nemovitostí, výroby, odpovědnosti za škody • Odpisy • Úroky z úvěrů a půjček • Poplatky za vedení účtů a zúčtované transakce • Faktoringové poplatky • Kursovní ztráty • Voda a kanalizace (vodné a stočné)

 3. STRUKTURA FIXNÍCH VÝDAJŮ – NÁKLADŮ CHODU PODNIKU • Plyn • Elektřina - nevýrobní • Topení • Likvidace odpadů • Manažerské mzdy • Odměny statut. orgánu podle mandátní sml. • Administrativní mzdy • Odstupné vyplácené uvolněným zaměstnancům • Náklady na vzdělání, rekvalifikaci, semináře, školení, studium, zkoušky

 4. STRUKTURA FIXNÍCH VÝDAJŮ – NÁKLADŮ CHODU PODNIKU • Spotřební kancelářský materiál, papír, obálky, tiskopisy, psací potřeby • Propagační předměty • Výkony spojů – poštovné, telefony, internet • Úklid místností • Ostraha • Osobní doprava • Cestovné • Parkování a garáže • Marketingové výdaje – reklama, podpora prodeje,…..

 5. STRUKTURA FIXNÍCH VÝDAJŮ – NÁKLADŮ CHODU PODNIKU • Provize • Kopírování– toner a údržba • Software – údržba a rozšíření • Ochranné pomůcky • Certifikace výrobků, ISO 9000 • Výdaje za služby advokacie a notářů • Soudní poplatky a kolky • Audit – účetní, ekologický, marketingový • Daňové, organizační a ekonomické aj. poradenství • Placené administrativní služby – účetnictví …

 6. STRUKTURA FIXNÍCH VÝDAJŮ – NÁKLADŮ CHODU PODNIKU • Projektové služby • Výzkumné a vývojové služby • Provoz Web. stránek • Údržba a opravy budov, pořizování a obměna inventáře (knacel. nábytek, koberce… • Revize elektro, STK, nádrže, zvihadla, PO, BP • Stravování zaměstnanců • Sponzorské dary • Ztráty z prodeje pohledávek a cenných papírů • Manka, škody, pokuty a penále • Ostatní nakupované služby

 7. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VELIČINY PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU • Zisk • Náklady • Objem výroby • Ceny produkce • Tržby

 8. SYMBOLIKA q – počet (množství) vyrobených a prodaných výrobků, p – cena za jednotku (cena výrobku), T – celkové tržby (předpokládáme, že vše, co se vyrobí, se také prodá), F – fixní náklady, b – variabilní náklady na jednotku (jeden výrobek), N – celkové náklady

 9. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝPOČTU BODU ZVRATU Tržby T: T = pq Celkové náklady N: N = F + bq Výpočet bodu zvratu vychází ze vzájemné rovnosti mezi tržbami a celkovými náklady. T = N

 10. BODU ZVRATU • Objem výroby q, při kterém se tržby rovnají celkovým nákladům = BOD ZVRATU Další označení: • bod zvratu = kritický bod rentability = bod krytí nákladů = bod zisku = mrtvý bod = nulový bod = break event point

 11. tržby tržby náklady zisk (Kč) zisk náklady BODU ZVRATU zisk FN ztráta 0 BZ objem výroby

 12. VÝPOČET BODU ZVRATU T = N pq = F + bq q (BZ) = F / p – b Odvození na základě jednotkových nákladů: p = F / q + b Příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku: ú = p – b ú = F / q

 13. BODU ZVRATU: PŘÍKLAD 1a • Čtvrtletní výrobní kapacita slévárenského závodu je 1320 t odlitků. Průměrná cena jedné t odlitků je 6250 Kč, fixní náklady jsou 1 180 000 Kč, variabilní náklady na jednu tunu jsou 4710 Kč.

 14. BODU ZVRATU: PŘÍKLAD 1a BZ = F / p – b BZ = 1 180 000 / (6250-4710) BZ = 1 180 000 / 1540 BZ = 766 tun

 15. BODU ZVRATU: PŘÍKLAD 1b • Pokud chce podnik zjistit minimální hranici výroby, která na jedné straně pokryje fixní i variabilní náklady a na straně druhé generuje minimální zisk, (Zmin) je možné vzorce výpočtu BZ upravit následovně: BZ = F + Zmin / (p - b) • Slévárenský závod (viz předchozí příklad) chce dosáhnout v každém čtvrtletí zisku 620 000 Kč, vypočtěte bod zvratu zabezpečující tvorbu tohoto zisku.

 16. BODU ZVRATU: PŘÍKLAD 1b BZ = 1 180 000 + 620 000 / (6250 – 4710) BZ = 1 800 000 / 1540 BZ = 1 170 tun

 17. tržby Tržby a náklady (mil. Kč) náklady + minimální zisk náklady zisk BODU ZVRATU zisk FN ztráta 0 BZ objem výroby (t) 766 1 170