Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan skape vinnere PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan skape vinnere

Hvordan skape vinnere

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Hvordan skape vinnere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hvordan skape vinnere

 2. Temaer i dag Innovasjon Norge Om innovasjon Om å være gründer Finansieringsformer Informasjon

 3. Kort om Innovasjon Norge

 4. Innovasjon Norge • • Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap • Startet sin virksomhet 1. januar 2004 • Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo • Overtok virkemidlene fra Statens nærings- og utviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd.

 5. Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer • Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Vest Busscar Sensonor

 6. • Ett sted å henvende seg – der næringslivet er Kontorer i alle fylker og i 34 land

 7. Sømløse tilbud ut fra kundenes behov • Innovasjon • Internasjonalisering • Profilering/omdømme Fokus Virkemidler • Kompetansebasert finansiering • Rådgivning • Nettverkskobling • Markedsføring Som kunde har du et behov – sammen finner vi løsningen

 8. Visjon ”Vi gir lokale ideer globale muligheter”

 9. Hva får vi til? • Innovasjon og samarbeid • Ca 70 prosent av bedriftene mener prosjektet i stor grad har ført til økt innovasjonsevne, 65% økt samarbeid • Overlevelse og lønnsomhetsutvikling • 2 av 3 bedrifter mener prosjektet i stor grad har hatt betydning • Arbeidsplasser • Etablerer eller sikrer minimum 6 – 8000 arbeidsplasser årlig • Kostnader pr. varig arbeidsplass er 210 000 - 270 000 kroner

 10. Treffsikkerheten er god og økende • Velger i økende grad de riktige prosjektene (6 av 7) • 80 % av prosjektene er vellykkede og andelen øker • Flere vokser i internasjonale markeder • Innovasjon Norge er utløsende for stadig flere prosjekter - i høy eller middels grad for 73 % i 2002. Sensonor

 11. Hva er innovasjon ?

 12. Innovasjon • Innovasjon er å gjøre noe med det • Kreativitet er å skape noe nytt

 13. Innovasjon En innovasjon er en idé tiden er moden for Kilde : Stortings prp 51 VIRKEMIDLER FOR ET INNOVATIVT OG NYSKAPENDE NÆRINGSLIV

 14. Eksempler på innovasjon i tjenestesektoren

 15. Skistar

 16. Funcom

 17. Er du klar for å bli en gründer?

 18. Å være en gründer… FOTO: PAUL WEAVER

 19. Eller… Initiativ, kreativitet, selvtillit, utholdenhet , evne å fatte beslutninger, god til å kommunisere, optimistisk, realistisk og ikke minst målrettet….

 20. Etablerere har behov for • Å bli tatt på alvor og bli møtt med respekt • Veiledning om etablererprosessen, hvordan komme seg videre • Oppfølging med krav om resultater og fremdrift • Tilførsel av nettverk/kontakter • Penger for å komme videre

 21. Etablerersatsingens mål – og strategier IN skal bidra til at Norge innen 2010 skal bli landet der etablerere lykkes kommersielt, nasjonalt og internasjonalt. Ved å: • Øke antallet etablerere gjennom holdningsskapende og motiverende innsats • Øke etablerernes gjennomføringsevne og vekstvilje ved tilførsel av kompetanse, nettverk og finansiering • Gi innspill til myndighetene for rammebetingelser på verdenstoppen

 22. Forretningsplanen – ditt viktigste verktøy

 23. Forretningsplanen • En beskrivelse av din forretningside • Hvilken kompetanse du har • Tjenestene eller produktene du skal produsere eller selge • Markedet og konkurrentene • Framdriftsplan og økonomi.

 24. Tabbene • De overfokuserer på produktet. Produktfokuset ditt må balanseres mot det investoren er opptatt av. • De makter ikke å beskrive markedet. Ofte har de ikke undersøkt markedet, eller så tar de rett og slett for gitt at markedet eksisterer. • De beskriver ikke veien til markedet. Det holder ikke å beskrive at det finnes et marked. Man må også klare å fortelle hvordan man skal nå dette markedet.

 25. Hvordan skal jeg finansiere ideen min?

 26. Kilder til kapital • Din egen oppsparte egenkapital • Mamma og pappa/rike onkler/tanter/venner • Banklån • Offentlige tilskudd og lån • Private investorer • Andre ordninger

 27. Private investorer • Venture-bedrifter som har som formål å investere i tidligfasen i nyskapende bedrifter • Industrielle investorer som kan ha direkte nytte av ditt produkt, i sin egen produksjon • Finansielle investorer som kun er ute etter å plassere penger for en best mulig avkastning • Andre private investorer, f.eks lokale personer som har penger og tro på ditt prosjekt. Disse treffer du gjerne via ditt eget kontaktnett. • Såkorn-midler som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og private investorer, for å investere i tidligfasen i nyskapende prosjekter med høy risiko.

 28. Vi bygger verdier sammen - og du blir rik når vi blir rike Du leder selskapet - vi vet hvordan vi kan hjelpe deg Her er referansene på selskaper vi har jobbet med før - spør dem Hvorfor satser han på meg? Velg din investor med omhu

 29. Øvrig finansiering • Legathåndboka inneholder en rekke legater som kan være aktuelle for noen. Kjøp boka i bokhandelen, eller lån den på biblioteket. • Banken kan gi kassakreditt, men krever ofte sikkerhet i form av kausjon eller pant i fast eiendom. • Banklån med pant i fast eiendom - har du ledig sikkerhet på din egen bolig, og stor tro på at prosjektet er levedyktig, kan dette gi rimelig lån. • Leasing - finansieringsselskapene tilbyd leasing av forskjellige eiendeler, ikke bare bil. Felles for alle slike ordninger er at de er relativt dyre, fordi du må betale en høy rente • Factoring innebærer at du overlater innkreving av faktura til kundene dine til et finanseringsselskap som et lån med sikkerhet i fakturaen.

 30. Offentlig tilskudd og lån • Innovasjon Norges finansieringsordninger • Kommunale etableringsstipender Næringssjefene i enkelte kommuner har midler som tildeles som stipend ved etableringer. Kriteriene for å få tilskudd er ofte de samme som under Innovasjon Norges etablererstipend, at prosjektet er nyskapende og gir lokal verdiskaping. Kontakt din kommune for å høre om det kan gis etablererstipend • Dagpenger under etablering I inntil seks måneder mens du utvikler planer og forretningside, og i tillegg i inntil tre måneder etter at du er kommet i gang med drift av selskapet. NAV.

 31. Finansieringstilbud Etablerer- stipend Lån Tilskudd • Investerings- og bedrifts-utviklings- tilskudd (distriktene) • Tilskudd til SMB, sentrale strøk • BU-ordningen • Lavrisikolån • Risikolån

 32. Prinsipper • Vi går inn i prosjekter: • som gir økt innovasjon og kompetanse • hvor Innovasjon Norge er utløsende for realisering og privat kapital • med potensial for god lønnsomhet • som ikke er konkurransevridende.

 33. Resultat (Nyskapingsperiode) (Vekstperiode) Idéfasen Utvikling Konsolidering Omstilling Markedslån Risikolån/garanti Tilskudd Tid En bedrifts eller et prosjekts økonomiske resultater i ulike faser

 34. Områder for de distriktspolitiske virkemidlene Område A Område B Område C Område D Utenfor virkeområdet

 35. Økt kompetanse

 36. www.etablerer.no

 37. www.etablerer.no

 38. www.bedin.no

 39. www.innovasjonstjenester.no

 40. www.grunder.no Nr 5/6 - 2002 Nr. 4 - 2001 Nr. 1 - 2001 Nr. 1 - 2002 Nr. 2 - 2004 Nr. 2 - 2002 Nr. 4 - 2003 Nr. 4 - 2000 Nr. 1 - 2003 Nr. 3 - 2001 Nr. 3 - 2002 Nr. 2 - 2003 Nr. 2 - 2001 Nr 4 - 2004 Nr 6 - 2004 Nr 5 - 2003 Nr 3 - 2004 Nr 3 - 2000 Nr 1 - 2000 Nr 6 - 2003 Nr 2 - 2000

 41. ”Å starte bedrift”

 42. www.innovasjonnorge.no

 43. Takk for oppmerksomheten – vi sees! Katinka