html5-img
1 / 25

ГІГІЄНІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ГІГІЄНІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України», м.Київ

zihna
Télécharger la présentation

ГІГІЄНІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ГІГІЄНІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України», м.Київ Доповідач – н.с. лабораторії гігієни навчальної діяльності дітей, Станкевич Тетяна Валеріївна м. Київ, 09.06.2011 р. 1

 2. Динаміка захворюваності серед дитячого населення (на 1000 дітей) Найбільшими темпами зростають: хв. ендокринної системи, в тому числі ожиріння (темп приросту 73,9%), Новоутворення (46.3 %), Хв. органів дихання (34,9 %), Хв. сечостатевої системи (33,3 %), Хв. нервової системи (31,5 %), Хв. системи кровообігу (14,4 %), Хв. кістково-м’язової системи (6.2 %)

 3. ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ НА ПОЧАТОК НАВЧАННЯ У ШКОЛІ (НА 100 ДІТЕЙ)138,2 захворювань на 100 дітей 3

 4. Здоров’я сучасних школярівСеред учнів 1-го класу (30 учнів): • 10дітей з хронічними захворюваннями • 15 – з нервово-психічними відхиленнями • 12 – дисгармонійний фізичний розвиток • 11 – “шкільно-незрілі” (координація рухів недосконала) • 22 – низькі функціональні резерви ССС • 24 – порушення постави • 12 - плоскостопість • Протягом навчання у школі ці порушення набувають стійкого характеру • При відсутності профілактичних заходів вже за період навчання у початковій школі у кожного п’ятого учня виникає нова хронічна патологія

 5. За період навчання у школі Частка дітей з хронічними захворюваннями (%) Частка дітей з порушеннями постави (за даними огляду ортопеда) (%) Згідно медичної документації порушення постави мають лише 25 % учнів

 6. Прогностична схема впливу факторів навчання на адаптаційно-резервні можливості організму учнів загальноосвітніх закладів Критеріальні показники гігієнічного забезпечення умов навчання дітей

 7. Швидкість розвитку і глибина стомлення у школярів під час навчання залежать від: Найвищій рівень розумової працездатності наприкінці навчального дня і найнижчий динамічний тремор мають учні ЗНЗ з використанням ЛФК

 8. ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Професіоналізм і відповідальність педагогічних кадрів Зміст програм фізичного виховання Умови для фізичного виховання Ефективність фізичного виховання Організація процесу фізичного виховання

 9. Умови для фізичного виховання дітей відповідають гігієнічним вимогам в 14,9 % шкіл 9

 10. Середньодобова гігієнічна норма рухової активності (кількість кроків) Протягом навчального дня РА повинна становити до 5000 локомоцій Рухова активність значної частки дітей протягом навчального дня не перевищує 500 кроків з необхідних 5000

 11. Рухова активність учнів 3 класу міських шкіл (%)

 12. Рівень рухової активності хлопців і дівчат шкільного віку

 13. Самопочуття дітей шкільного віку (%)

 14. Інтегральна оцінка самопочуття учнів залежно від віку і статі

 15. Рівень рухової активності і самопочуття міських учнів (дівчата)(2010 р.)

 16. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”: Ст. 26. Керівники навчальних закладів зобов′язані забезпечувати створення сприятливих умов для належної рухової активності учнів та студентів. Обов‘язкові форми фізичного виховання в навчальному закладі (Наказ МОіН України від 21.07.2003 р. № 486) • Ранкова гімнастика до уроків; • Фізкультурні хвилинки під час уроку; • Рухова діяльність на перервах; • “Години фізичної культури»у групахпродовженого дня; • Спортивні свята, дні здоров‘я; • Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи • Заняття з плавання • Урок фізкультури

 17. Базові програми з фізичного виховання учнів ЗНЗ

 18. Гігієнічна оцінка уроків фізкультури (за даними хронометражних спостережень) Розумова працездатність учнів знижується протягом дня з уроком ФК у порівнянні з днем без уроку ФК більш значимо (p < 0,001) Зменшена кількість складових частин уроку у 50 % випадків, Відсутня або зменшена тривалість розминки у 58,3 %, Відсутня заключна частина уроку в 50 %, Вправи для профілактики порушень постави і плоскостопості відсутні у 58,3 % випадків, Зміст заключної частини уроку не відповідає потребам учнів у відновленні функціонального стану в 83,3 %, Психологічний клімат під час уроку характеризується індиферентністю або випадками негативних емоцій у 75,0 % випадків Не приділяється увага формуванню навичок самостійних занять у 75,0 % випадків, Відсутні елементи самоконтролю у 100 % випадків, ЧСС у дітей більш ніж на 20 % перевищує вихідний рівень і не відновлюється до наступного уроку у 75,0 % випадків, Виражена втома серед учнів наприкінці уроку характерна для 75,0 % уроків фізкультури.

 19. Спеціальні вправи під час фізкультхвилинок для учнів усіх класів 10-15 хвилин на кожному уроці фізкультури – профілактика порушень постави і плоскостопості Програма “Красива постава школяра” Моніторинг фізичного розвитку, функціонального стану організму, ортопедичного статусу Мастер-класи для педагогів з проведення оздоровчо-профілактичної гімнастики

 20. Ефективність програми профілактики порушень ОРА

 21. Динаміка захворюваності учнів під впливом програми «Красива постава школяра», на 1000 дітей

 22. здоров'я школяра Несприятливі розклади уроків спостерігаються більше ніж у 80 % класів. фізичне виховання 36 % навчальне 24% навантаження, розклад уроків

 23. Висновки Профілактична спрямованість і дотримання керівниками загальноосвітніх закладів гігієнічних вимог до умов і організації навчального процесу є основою формування здоров’я дітей під час навчання Завдання фізичного виховання учнів у загальноосвітніх закладах щодо забезпечення належного рівня рухової активності дітей, збереження у них працездатності і віддалення розвитку стомлення під час навчання, профілактики порушень постави не вирішуються при існуючий організації фізичного виховання та навчального процесу в цілому 23

 24. Потребують нагального спільного вирішення питання • Забезпечення належних умов для фізичного виховання відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». • Забезпечення проведення таких форм фізичної діяльності, як ранкова гімнастика до уроків, фізкультурні хвилинки і паузи, рухова діяльність під час перерв та у групах продовженого дня тощо відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», також Наказу МОН України від 21.07.2003 № 486. Вимоги до змістовного наповнювання цих форм фізичного виховання необхідно викласти у базовій програмі з фізичного виховання школярів. • Удосконалення до- і післядипломної підготовки педагогів, інструкторів фізкультури і ЛФК, фізичних реабілітологів щодо організації і змісту проведення різних форм фізичного виховання. Навчання вчителів загальноосвітніх предметів проведенню фізкультурних хвилинок. • Удосконалення проведення уроків фізкультури. • Організація занять фізичної культурою учнів, які віднесені за станом здоров'я до спеціальної медичної групи потребує удосконалення. Заняття з цими дітьми повинні проводити інструктори ЛФК або фізичні реабілітологи в рамках навчального плану. • Забезпечення потреби дітей у фізичній діяльності шляхом широкого розповсюдження шкільних і позашкільних секцій, гуртків спортивної спрямованості. • Приведення навчальних планів Державних стандартів середньої освіти у відповідність до ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». • Кадрове забезпечення освітніх закладів (медичний персонал, інструктори ЛФК, фізичні реабілітологи).

 25. Лабораторія гігієни навчальної діяльності дітей ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України” зав. лабораторією, к. мед. н. Гозак Світлана Вікторівна тел. 559-14-90 e-mail: school_health@meta.ua

More Related