1 / 7

MASŁO czy SŁOMA

MASŁO czy SŁOMA. Żyjemy wśród słów. Otaczają nas one zewsząd. Dzięki słowom możemy porozumiewać się między sobą. Przekazujemy innym różne informacje. Ale świat słów można spostrzegać na wiele sposobów. Wyrazy kryją wiele tajemnic i zagadek.

zinna
Télécharger la présentation

MASŁO czy SŁOMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MASŁO czy SŁOMA Żyjemy wśród słów. Otaczają nas one zewsząd. Dzięki słowom możemy porozumiewać się między sobą. Przekazujemy innym różne informacje. Ale świat słów można spostrzegać na wiele sposobów. Wyrazy kryją wiele tajemnic i zagadek. Jeśli wymówisz wielokrotnie i bez przerwy na przykład słowo MASŁO, to co słyszysz po chwili? MASŁO czy SŁOMA ??? Podobnie jest z wszystkimi słowami zawartymi w tej prezentacji. Miłej zabawy. Oprac. Logopeda- Maria Radziejewska

  2. SZTABA DRAKA JEDZIE

  3. ŁODZIE KABEL TARKA

  4. LASKA SZELKA SKAŁA

  5. RAMA RANO PAKA

  6. PRALKA ROLKA RAFA

  7. SŁOMA czy MASŁO MASŁO czy SŁOMA; Przygoda z jednym czy może z dwoma ???

More Related