Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การพัฒนาโจทย์วิจัยและการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

 2. Indicators • Res. Investment • Number of noble prize • Number of res. • Number of researcher • Number of journal publication • Patent numbers and patent productivity • Times cited • IST citation factors

 3. Res. Cycle Proposal โจทย์วิจัย นักวิจัย 4Ms Applications Publications ผู้ใช้ผลวิจัย หน่วยงานภายนอก ผลงานวิจัย

 4. Res. Direct Output • Capacity building • Knowledge building • Org. /social/ country development by res. • Continuously search for new res. problem

 5. แนวคิดนักวิจัยมืออาชีพแนวคิดนักวิจัยมืออาชีพ • การค้นหาสิ่งที่ยังไม่ค้นพบ คือ (ความรู้) • การเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา (ความเข้าใจ) • การสร้างองค์ความรู้จากความรู้ (ความลึกซึ้ง) • การนำความความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ความมีคุณค่า) • การฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความลึกซึ้ง และความมีคุณค่าของงานอย่างต่อเนื่อง (การวิจัย) • องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็น “ทรัพย์” • การเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณเป็นเลิศ

 6. ลักษณะงานวิจัย • คิดค้น - การออกแบบและจัดสร้าง • ค้นพบ - สร้างความรู้ใหม่ • ลึ้กซึ้ง - สร้างองค์ความรู้ใหม่ • ต่อยอด -ขยายผลการศึกษาที่มีอยู่ • จัดการและกระชับ - รวบรวมหลักฐานที่ค้นพบแล้ว • หาข้อยกเว้นและข้อจำกัดจากผลงานวิจัยเดิม

 7. Ref. source http//Smurman.best.vwh.net/soga/misc/research.html Database ‘sci’

 8. Impact factor • จำนวนที่รับการอ้าง / จำนวนpaperของ journal • Reference ควรใช้ย้อนหลัง 2 ปีของpaperที่ลงใน JN นั้น(ผลต่อ IF ของJN นั้น) • ใช้ ref ตัวเองบ้าง • ควรส่งที่ JN อย่างต่อเนื่อง มี 1 แล่วจะมี 2 • ควรดู number of referees • Evaluation form ที่JN จะดู

 9. กระบวนทัศน์การพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนทัศน์การพัฒนาการเรียนการสอน สอน Teaching ประเมิน Assessment วิจัย Research How ? What ?

 10. นวัตกรรมการเรียนรู้ • แนวคิดใหม่ • วิธีการใหม่ • กระบวนการใหม่ • สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แก้ปัญหาหรือพัฒนา การเรียนรู้/การสอน

 11. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ รู้จัก (Investigation) รู้จริง รู้แจ้ง (Conceptualization) (Transformation)

 12. การออกแบบนวัตกรรม • ขั้นรู้จัก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ค้นคว้าและ รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ • ขั้นรู้จริง วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของข้อมูล และ สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ • ขั้นรู้แจ้ง ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ • เปลี่ยนระบบคุณค่า (Value) • เปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) • เปลี่ยนวิธีคิด (Conceptualization)

 13. Levels of Research ควรอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป Theory: เป็นหลักการที่ยอมรับ ร่วมกันหรือไม่? Generalization: ในสถานการณ์/บริบทอื่นๆ จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือไม่? Explanation: เกิดขึ้นเพราะอะไร? เกิดได้อย่างไร ? Description : เกิดอะไรขึ้น ? สิ่งนั้นคืออะไร ?

 14. Purpose of Empirical Research • Discovery (ค้นพบใหม่) • Demonstration (เผยหรือแสดงให้เห็น) • Refutation (พิสูจน์หรือลบล้างสิ่งเดิม) • Replication (ยืนยันคำตอบ)

 15. Cycle of scientific methodology Generalizations, Abstraction, Theory Prediction, Expectation, Hypothesis Inductive Reasoning Deductive Reasoning Observations, facts, Evidence Observations, facts, Evidence

 16. Quantitative Research พิสูจน์/ยืนยันทฤษฎี อธิบาย ทำนาย ควบคุมปรากฏการณ์ Qualitative Research พัฒนาทฤษฎีฐานราก (grounded Theory) ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ Quantitative VS Qualitative Experiment Survey / Causal Analysis Action Research Case Study / Field Study

 17. Conceptual Framework Research Issue Research Questions Relevant Theory Existing Knowledge Hypothesis Variables Measurement Selection Control

 18. Source of Research Problem • Review literature • Theory • Experience • Trends and Situations

 19. Naïve Hypotheses and Theory of Social Behavior • Most aphorisms about social behavior are naïve hypotheses

 20. Sources of Support for Naïve Hypotheses • Logical analysis unemployed depression divorce • Authority • Consensus • Observation • Past experience

 21. Criteria for Evaluating Social Science Research • Construct Validity • Internal Validity • External Validity

 22. Maximizing Construct Validity CONSTRUCT OF INTEREST: Achievement CONSTRUCTS OF DISINTEREST: Motivation Test anxiety English Proficiency etc. VARIABLE: Achievement Test RANDOM ERRORS: Grading Mistakes Recording Mistake

 23. Maximizing Internal Validity X Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว (Y) X Y พฤติกรรมก้าวร้าว (Y) ส่งผลให้เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น (X) X Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว (Y) และพฤติกรรมก้าวร้าว ส่งผลให้เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น X Y ครอบครัวเอาใจใส่เด็กน้อย (Z) ส่งผลให้ เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น Z (X) และมีพฤติกรรมก้าวร้าว (Y)

 24. Maximizing External Validity The only way we can be confident about generalizing from sampling to population of interest is to draw a random sampling.

 25. ความใหม่ ความน่าสนใจ ความสำคัญ (ผลกระทบ ผลลัพธ์ ประโยชน์) ความเป็นไปได้ ความเพียงพอข้อมูล ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ความรู้นำทาง สิ่งอำนวยความสะดวก เป้าหมายเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ความมุ่งมั่นของผู้วิจัย การพิจารณาหัวข้อวิจัย

 26. Research Strategies • Experimental Research • Randomized Experiments • Nonrandomized • Applied Research • Laboratory Simulation • Survey • Evaluation • Observational Research • Archival Research (Documentary) • Qualitative Research

 27. Q&A