1 / 27

การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน

การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน. รศ.ดร.ประ วิต เอ ราวรรณ์. Indicators. Res. Investment Number of noble prize Number of res. Number of researcher Number of journal publication Patent numbers and patent productivity Times cited IST citation factors. Res. Cycle.

ziv
Télécharger la présentation

การพัฒนาโจทย์วิจัย และการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. การพัฒนาโจทย์วิจัยและการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาโจทย์วิจัยและการวิจัยด้านพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์

 2. Indicators • Res. Investment • Number of noble prize • Number of res. • Number of researcher • Number of journal publication • Patent numbers and patent productivity • Times cited • IST citation factors

 3. Res. Cycle Proposal โจทย์วิจัย นักวิจัย 4Ms Applications Publications ผู้ใช้ผลวิจัย หน่วยงานภายนอก ผลงานวิจัย

 4. Res. Direct Output • Capacity building • Knowledge building • Org. /social/ country development by res. • Continuously search for new res. problem

 5. แนวคิดนักวิจัยมืออาชีพแนวคิดนักวิจัยมืออาชีพ • การค้นหาสิ่งที่ยังไม่ค้นพบ คือ (ความรู้) • การเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา (ความเข้าใจ) • การสร้างองค์ความรู้จากความรู้ (ความลึกซึ้ง) • การนำความความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ความมีคุณค่า) • การฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความลึกซึ้ง และความมีคุณค่าของงานอย่างต่อเนื่อง (การวิจัย) • องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็น “ทรัพย์” • การเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณเป็นเลิศ

 6. ลักษณะงานวิจัย • คิดค้น - การออกแบบและจัดสร้าง • ค้นพบ - สร้างความรู้ใหม่ • ลึ้กซึ้ง - สร้างองค์ความรู้ใหม่ • ต่อยอด -ขยายผลการศึกษาที่มีอยู่ • จัดการและกระชับ - รวบรวมหลักฐานที่ค้นพบแล้ว • หาข้อยกเว้นและข้อจำกัดจากผลงานวิจัยเดิม

 7. Ref. source http//Smurman.best.vwh.net/soga/misc/research.html Database ‘sci’

 8. Impact factor • จำนวนที่รับการอ้าง / จำนวนpaperของ journal • Reference ควรใช้ย้อนหลัง 2 ปีของpaperที่ลงใน JN นั้น(ผลต่อ IF ของJN นั้น) • ใช้ ref ตัวเองบ้าง • ควรส่งที่ JN อย่างต่อเนื่อง มี 1 แล่วจะมี 2 • ควรดู number of referees • Evaluation form ที่JN จะดู

 9. กระบวนทัศน์การพัฒนาการเรียนการสอนกระบวนทัศน์การพัฒนาการเรียนการสอน สอน Teaching ประเมิน Assessment วิจัย Research How ? What ?

 10. นวัตกรรมการเรียนรู้ • แนวคิดใหม่ • วิธีการใหม่ • กระบวนการใหม่ • สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แก้ปัญหาหรือพัฒนา การเรียนรู้/การสอน

 11. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ รู้จัก (Investigation) รู้จริง รู้แจ้ง (Conceptualization) (Transformation)

 12. การออกแบบนวัตกรรม • ขั้นรู้จัก จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ค้นคว้าและ รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ • ขั้นรู้จริง วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เชื่อมโยงของข้อมูล และ สังเคราะห์เป็นความรู้ใหม่ • ขั้นรู้แจ้ง ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ • เปลี่ยนระบบคุณค่า (Value) • เปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) • เปลี่ยนวิธีคิด (Conceptualization)

 13. Levels of Research ควรอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป Theory: เป็นหลักการที่ยอมรับ ร่วมกันหรือไม่? Generalization: ในสถานการณ์/บริบทอื่นๆ จะเกิดขึ้นแบบนี้หรือไม่? Explanation: เกิดขึ้นเพราะอะไร? เกิดได้อย่างไร ? Description : เกิดอะไรขึ้น ? สิ่งนั้นคืออะไร ?

 14. Purpose of Empirical Research • Discovery (ค้นพบใหม่) • Demonstration (เผยหรือแสดงให้เห็น) • Refutation (พิสูจน์หรือลบล้างสิ่งเดิม) • Replication (ยืนยันคำตอบ)

 15. Cycle of scientific methodology Generalizations, Abstraction, Theory Prediction, Expectation, Hypothesis Inductive Reasoning Deductive Reasoning Observations, facts, Evidence Observations, facts, Evidence

 16. Quantitative Research พิสูจน์/ยืนยันทฤษฎี อธิบาย ทำนาย ควบคุมปรากฏการณ์ Qualitative Research พัฒนาทฤษฎีฐานราก (grounded Theory) ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ Quantitative VS Qualitative Experiment Survey / Causal Analysis Action Research Case Study / Field Study

 17. Conceptual Framework Research Issue Research Questions Relevant Theory Existing Knowledge Hypothesis Variables Measurement Selection Control

 18. Source of Research Problem • Review literature • Theory • Experience • Trends and Situations

 19. Naïve Hypotheses and Theory of Social Behavior • Most aphorisms about social behavior are naïve hypotheses

 20. Sources of Support for Naïve Hypotheses • Logical analysis unemployed depression divorce • Authority • Consensus • Observation • Past experience

 21. Criteria for Evaluating Social Science Research • Construct Validity • Internal Validity • External Validity

 22. Maximizing Construct Validity CONSTRUCT OF INTEREST: Achievement CONSTRUCTS OF DISINTEREST: Motivation Test anxiety English Proficiency etc. VARIABLE: Achievement Test RANDOM ERRORS: Grading Mistakes Recording Mistake

 23. Maximizing Internal Validity X Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว (Y) X Y พฤติกรรมก้าวร้าว (Y) ส่งผลให้เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น (X) X Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว (Y) และพฤติกรรมก้าวร้าว ส่งผลให้เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น X Y ครอบครัวเอาใจใส่เด็กน้อย (Z) ส่งผลให้ เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ้น Z (X) และมีพฤติกรรมก้าวร้าว (Y)

 24. Maximizing External Validity The only way we can be confident about generalizing from sampling to population of interest is to draw a random sampling.

 25. ความใหม่ ความน่าสนใจ ความสำคัญ (ผลกระทบ ผลลัพธ์ ประโยชน์) ความเป็นไปได้ ความเพียงพอข้อมูล ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง ความรู้นำทาง สิ่งอำนวยความสะดวก เป้าหมายเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ความมุ่งมั่นของผู้วิจัย การพิจารณาหัวข้อวิจัย

 26. Research Strategies • Experimental Research • Randomized Experiments • Nonrandomized • Applied Research • Laboratory Simulation • Survey • Evaluation • Observational Research • Archival Research (Documentary) • Qualitative Research

 27. Q&A

More Related