1 / 71

NÜFUS PİRAMİDİ

NÜFUS PİRAMİDİ. Nüfus Piramitleri herhangi bir yerin nüfus özelliklerini (nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını) göstermede temel araçlardan biridir. NÜFUS DEĞİŞİMİ. Nüfusun belirli zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramasına nüfus değişikliği denir. NÜFUS ARTIŞI.

ziv
Télécharger la présentation

NÜFUS PİRAMİDİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. NÜFUS PİRAMİDİ • Nüfus Piramitleri herhangi bir yerin nüfus özelliklerini (nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını) göstermede temel araçlardan biridir.

 2. NÜFUS DEĞİŞİMİ • Nüfusun belirli zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğramasına nüfus değişikliği denir.

 3. NÜFUS ARTIŞI • Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. • Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir.

 4. NÜFUS PATLAMASI • Bir bölgede veya ülkede nüfusun aşırı derecede artması olayına nüfus patlaması denir.

 5. NÜFUS YOĞUNLUĞU • Bir yerde yaşayan insan sayısının, o yerin yüzölçümüne bölünmesi ile elde edilen nüfusa denir.

 6. AKTİF NÜFUS • Aktif nüfus, çalışma çağında yani 15-64 yaş grubunda olup kurumsallaşmamış nüfustan oluşmaktadır. • Kurumsallaşmamış nüfus, Devlet istatistik Enstitüsü’ne göre; “Okul, yurt, otel, çocuk yuvası,huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla ve orduevi gibi yerlerde ikamet edenlerle yabancı uyruklular dışındaki nüfustur”.

 7. BAĞIMLI NÜFUS • Çalışan nüfusun bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısını ortaya koymaktadır.

 8. KALİFİYE ELEMAN • Kendi alanında uzmanlaşmış ve iyi yetişmiş elemanlara kalifiye eleman denir.

 9. Yoktur.Çünkü günümüzde gelişen teknoloji ile bütün ülkelerin nüfusları sayılabilmektedir.

 10. NÜFUS • Belirli bir zamanda belirli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir.

 11. NÜFUS SAYIMI • Nüfus sayımı, sınırları belirli olan bir alanda yaşayan insanların belirli bir günde sayılması işlemidir.

 12. NOT • Dünyada ilk nüfus sayımı M.Ö 3000 yıllarında Çin’de yapılmıştır.

 13. NOT • Modern nüfus sayımları ilk defa İskandinav Ülkelerinden İsveç’te 1748’de yapılmıştır.

 14. NÜFUS COĞRAFYASI • Coğrafya’nın nüfusla ilgilenen dalına nüfus coğrafyası denir.

 15. NÜFUS COĞRAFYASI • Nüfus Coğrafyası, bir bölgedeki nüfusun dağılışını ele alarak, bu dağılışta etkili olan iklim, su kaynakları, yer altı zenginlikleri, yer yüzü şekilleri, toprak ve bitki örtüsünün etkilerini araştırır.

 16. NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI • Nüfusla ilgili bilgiler nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.

 17. NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI • Nüfus sayımlarının yapılmasında şu hedefler amaçlanmaktadır.

 18. NÜFUS SAYIMLARI SONUCUNDA • Ülkenin toplam nüfus sayısı. • Nüfus artış hızı • Kır-kent nüfus özelliği • Yerleşim birimlerinin nüfusu. • Nüfusun yaş ve meslek grupları. • Nüfusun cinsiyet durumu. • Nüfus hareketleri. • Aktif nüfus özelliği • Eğitim seviyesi.

 19. 20.yy ’dan önce yapılan nüfus sayımının özellikleri • Bu sayımlar dar bir kapsama yönelikti. • Bu sayımların önceden belirlenen periyotları yoktu. • Bu sayımlar sonucu elde edilen bilgiler bilimsel verilere ve istatistiklere dönüşmemişti. • Bu sayımlarda her ülkenin kendine özgü yöntemleri ve değerlendirmeleri söz konusu idi. • Bu sayımların sonuçları pek sağlıklı olmadığından dünya nüfusu hakkında kesin bilgiler içermiyordu.

 20. Dirlik kayıtları için tutulan defterler Tahrir defterleri 1831 de ilk erkek nüfus sayımı 19. yüzyılın sonunda yapılan ilk sayımlar OSMANLI NÜFUS BİLGİLERİ

 21. 1927 1831 1801 1709 1748 m.ö-3000

 22. Nüfus yaş gruplarına göre genç,olgun ve yaşlı olmak üzere 3 kısma ayrılır. Ülkedeki kadın ve erkek nüfus sayısı anlaşılmaktadır. 6 yaşını bitiren nüfusa,tüm dünyada eğitim verilmeye çalışılır.Eğitim,okur-yazarlık,ilköğretim,lise,üniversite olarak sınıflandırılır. Bir yıl içindeki ölümlerin toplam nüfusa oranına denir. Bir yıl içindeki doğanların toplam nüfusa oranına denir. Nüfusu 10.000’den az olan yerleşmelere kır nüfusu,fazla olan yerleşmelere de kent nüfusu denir. Doğum anından itibaren,ölüm anına kadar beklenen yaşam süresini anlatır.

 23. DÜNYA NÜFUSU NASIL BİR GELİŞİM SEYRİ İZLEMİŞTİR

 24. Bir ülkede eğer doğanların sayısı ölenlerden fazla ise ülkede nüfus artışı meydana gelir.Doğanlar ile ölenler eşit ise nüfus aynı kalır.Eğer ölenler doğanlardan fazla ise nüfus azalmaya başlar.

 25. 1930-1950 YILLARI ARASINDA NÜFUS ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMANIN NEDENLERİ

 26. 1930-1950 YILLARI ARASINDA NÜFUS ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMANIN NEDENLERİ • Bu dönem dünyada siyasi ve ekonomik istikrarsızlık dönemidir.

 27. 1930-1950 YILLARI ARASINDA NÜFUS ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMANIN NEDENLERİ • Bunun öncesinde 1914-1918 yılları arasında yaşanan 1.dünya savaşı ve bunun ortaya koyduğu ekonomik, siyasi ve sosyal yıkımların etkisi henüz bitmeden dünyanın 1930’lu yıllardan sonra başlayan siyasi çekişmeler ve 1940 ‘ta başlayan 2.dünya savaşı yıllarının ortaya koyduğu siyasi sosyal,ekonomik sorunlar ,mal ve can kayıpları,hastalık ve ölümlerdir.

 28. 1930-1950 YILLARI ARASINDA NÜFUS ARTIŞINDAKİ YAVAŞLAMANIN NEDENLERİ • Bu yıllarda güvende olmayan insanlarda doğum azalmış,genç nüfus silah altında olduğu için evlilikler azalmış ve savaşın yol açtığı yıkımlar ve can kayıplarıdır.

 29. 1960 YILINDAN SONRA DÜNYA NÜFUSU DAHA HIZLI BİR ARTIŞ SÜRECİNE GİRMESİNİN NEDENLERİ

 30. 1960 YILINDAN SONRA DÜNYA NÜFUSU DAHA HIZLI BİR ARTIŞ SÜRECİNE GİRMESİNİN NEDENLERİ • Tarımdaki gelişme ve endüstrileşme • Tıp Bilimindeki gelişmeler • Teknolojik gelişmeler • Kadınların eğitim ve ekonomik bağımsızlıklarının artması • Güvenli ve yeterli su imkanlarının artması

 31. Avrupa’ya yoğun bir göç yaşanmıştır.Bu durum dünya nüfusunun dağılışını bozmuştur. Çalışan kadınlar az çocuk istediği için nüfus artış hızı da azalmıştır. Nüfusun gelişimini ya da değişimini dönemlere ayırarak inceleme işine demografik süreç modeli diyoruz.

 32. Doğurganlık ve ölüm oranları Sağlık alanındaki ilerlemeler Beslenme imkanlarının artması Eğitim seviyesinin yükselmesi Yaşam standartlarının yükselmesi Nüfus planlaması Savaşlar Deprem,Sel gibi doğal afetler.

 33. Üretim artar. • Vergi gelirleri artar. • Mal ve hizmetlere talep artar. • Yeni endüstri dalları doğar. • İhracatta rekabet kolaylaşır. • İşsizlik artar. • Kalkınma hızı düşer. • Kişi başına düşen milli gelir azalır. • Tasarruflar azalır ve tüketim artar. • İç ve dış göçler artar. • İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır. • İhracat azalır. • Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar. • Çevre kirlenmesi artar. • Belediye hizmetleri zorlaşır

 34. Nüfus artışı,ülke kaynaklarının kullanımın dolayısıyla da tüketimini hızlandırır. Genelde savaşların olduğu ülkelerde erkek nüfusunun azlığından söze dilebilir.Kastamonu da Ersizler diye bir köy bulunmaktadır.Bunun sebebi buranın mezarlığına Kurtuluş savaşı yıllarında uzun süre erkek defnedilmemiştir.

More Related