Download
arvutiv rgud n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arvutivõrgud PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arvutivõrgud

Arvutivõrgud

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Arvutivõrgud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arvutivõrgud AA-04, EA-04 36 tundi (hinne – 3 kontrolltööd, vastused küsimustele)

 2. Sisukord • Arvuti põhiterminid ja infoühikud • Lähi-/koht-/lokaalvõrk / Kaugvõrk • Milleks lähi-/kohtvõrku on vaja? Võrguteenused • Andmesidevõrkude klassifikatsioon • Kohtvõrgu topoloogiad • ISO OSI-kihtmudel • Võrgu standardid • Andmeedastusprotokollid • Võrgu (põhi)koostisosad • Võrgu laiendusosad • Võrkudevaheline ühendustee

 3. Jätkukursused • Kohtvõrgu tehnoloogiad • Võrguoperatsioonisüsteemid • Võrgus esinevad vead ja nende vähendamine • Võrgu haldamine • Infoturve • Kohtvõrgu projekteerimine ja realiseerimine

 4. Vahepeal meeldetuletust arvutist 02_arvuti.ppt - fail: • Terminid • Infoühikud • PC arvuti • Riistvara – hardware • Tarkvara – software • Operatsioonisüsteem – OS / Võrgu OS / VOS • Kasutajaliides

 5. Milleks kohtvõrku vaja? Võrguteenused: • Andmeedastamise teenused • E-post ja muud elektronsõnumid • Seadmeressursside jagamine võrku • Varundamine • Printimise juhtimine • Ühised Client/Sever -andmebaasid • Tsentraliseeritud ressursside ja kasutajate haldamine • Rakendusprogrammide kasutamine võrgu kaudu • Töörühmaprogrammid

 6. Milleks kaugvõrk? Kaugvõrgu teenused (tekst, pilt, hääl, video): • e-mail, e-pank, e-shop jm e-teenused • andmeedastus • infootsing ja kogumine • info levitamine, reklaam (veebilehti - 10 miljardit) • raadio, TV, video • e-telefon (Skype, iPhone jtVoIP baasil)

 7. Andmesidevõrkude klassifikatsioon: Geograafiliselt: • Koht-/lähi- e. lokaalvõrk e LAN () • Territoriaalne võrk e MAN () • Laivõrk e WAN () • Muud võrgud - GAN, TAN, HAN, Tehnoloogiliselt: • Ethernet • TokenRing • CDDI, FDDI, ATM • WLAN • Wi-Fi • BlueTooth • iPhone

 8. Kohtvõrgu topoloogiad Tuleks eristada: • füüsiline • loogiline Konfiguratsioonilt: • siin • täht • rõngas • hierarhiline • segatopoloogia -> täht-hierarhiline

 9. ISO OSI-kihtmudel • füüsiline kiht • (andme)lingitus-/lülitus-/lingikiht kiht • võrgukiht • transpordikiht • seansi-/istungikiht • esituskiht • rakenduskiht

 10. Kohtvõrgu standardid • IEEE 802.1 • IEEE 802.2 • IEEE 802.3 • IEEE 802.4 • IEEE 802.5 • IEEE 802.6 • IEEE 802.7 • IEEE 802.8 • IEEE 802.9 • IEEE 802.10 • IEEE 802.11 jne...

 11. Andmeedastusprotokollid Andmete edastus: • ahellülitus / -kommutatsioon (circuit switch) • pakettlülitus / -kommutatsioon (packet switch) Protokollid: • (ilma) ühenduseta protokollid • ühendusega protokollid • TCP/IP • NetBIOS • NetBEUI • SPX/IPX • AppleTalk • X.25

 12. Võrgu põhiosad • Server • Tööjaam • Võrgukaart • Kaabeldus • Jagur / jaotur, kontsentraator e hub / kommutaator e switch • Võrguoperatsioonisüsteem

 13. Võrgu laiendusosad • Järgija / järgur/ kordaja e repeater • Sild e bridge, kommutaator - switch • (Mars)ruuter e router • Brouter = bridge + router • Lüüs e gateway

 14. Võrkudevaheline ühendustee • Püsiühendused • ISDN e • Valguskaabliühendused • Pakettvõrk / FrameRelay • Ruuteriteenused • Internet

 15. Kohtvõrgu tehnoloogiad • Kaabelduse osa • Ethernet-lülitus(?) või võrk • Kiire Ethernet • FDDI/CDDI • ATM e Asyncronous Transfer Mode

 16. Võrguoperatsioonisüsteemid - VOS • Unix • Novell Netware • Lan Manager / Windows NT • Linux • Mac OS (Panthera)

 17. Võrgu haldamine • Kasutajate haldamine • Failihaldus • Seadmete haldamine • Võrgu arendamine ja dokumenteerimine

 18. Infoturve • Tööjaam • Server • Kaabeldus • Välised ühendused • Viirused • Z-ware

 19. Võrgus esinevad vead ja nende vähendamine • Füüsilise taseme vead • Serverid ja tööjaamad • Toitepinge • Kaablivead • Programmivead • Välised tegurid

 20. Kohtvõrgu projekteerimine • Olemasoleva seisu fikseerimine • Nõuded / pakutavad alternatiivid • Võrguprojekti realiseerimine