Download
b h ng koa i m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B- hêng Koaⁿ- iām PowerPoint Presentation
Download Presentation
B- hêng Koaⁿ- iām

B- hêng Koaⁿ- iām

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

B- hêng Koaⁿ- iām

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. B-hêng Koaⁿ-iām 組別:中 –1 組長:高偉鈞 組員:陳昱勳、黃奕翔、 陳奕儒、范詔安

 2. Siánn-mihsī B-hêngKoaⁿ-iām? • Koaⁿ-iām B • Koaⁿ-iām B sī siōngphó͘-phiàn koh giâm-tiōng ê koaⁿ-chōng kám-jiám. • Sīiûkoaⁿ-iām B ê pēⁿ-to̍k ín-khi--ê.

 3. Pēⁿ-to̍k sī thong-kòe hoeh kap thé-e̍k thoân-jiám--ê. • tit-chiaptùihoeh ê chiap-chhiok, chhiūⁿ chù-hoeh • bôan-choân ê sekhusuh • sú-iōngbôsiau-to̍kê siā-chiam - ū kám-jiám ê lāu-bútī seⁿ-kiáⁿ ê sî òe hȱ âng-eⁿ-á.

 4. Sêng-liân-lâng thong-siônglóng ē siau-bia̍tthé-lāi ê pēⁿ-to̍k. Nābô, chiū ē ián-piànchiâⁿ koaⁿ-iām B. • Bān-sèngê koaⁿ-iām B ē tì-sú koaⁿ ngē-hòa á-sī koaⁿ-gâm, hȱ koaⁿ-chōng bô kong-lêng. • Án-ne chiū ē sí--khì.

 5. chi̍t-chhengnn̄g-pah-bān ê lâng ū koaⁿ-iām B ê kám-jiám TīBí-kok 12,000,000 B • Ta̍k-nîlóng ū chap-bānlângsiūkám-jiám. 100,000 • Ta̍k-nîmālóng ū gȱ-chheng ê lângin-ūián-ne sí-bông. 5,000

 6. X • Lângtē-it páikám-jiámtio̍hkoaⁿ-iām B pēⁿ-to̍k, chekiò-chò“kip-sèngkám-jiám.” • Tāi-tō-s ê tōa-lâng ē kāpēⁿ-to̍k siau-bia̍t, hôe-ho̍k chèng-siông. • Nā-sīpēⁿ-to̍k lâu tī thé-lāi chhiau-kòe la̍k-kò-goe̍h, án-ne chiū sǹg sī “bān-sèng kám-jiám", á-sī“bān-sèngkoaⁿ-iām B”.

 7. Ka-chài, ū káu-siâⁿ kiān-khong ê tōa-lâng ē ho̍k-goân, koh ē sán-seng khòng-thé, tùi-khòng koaⁿ-iām B pēⁿ-to̍k. • Chin put-hēng, tai-iokkáu-siâⁿ ê gín-á, kap gȱ-siâⁿ ê jî-tông, sī bô hoat-tȱ siau-tû pēⁿ-to̍k.

 8. Kám-jiámtio̍hkip-sèngkoaⁿ-iām B ê lâng, tng i ho̍k-goân liáu-āu, ē sán-sengkhòng-thé. • Kappēⁿ-to̍k chiàn-tàu liáu-āu, sin-khu chai-iáⁿ án-choáⁿ pó-hȱ ka-kī bē koh hȱ koaⁿ-iām B kám-jiám, che chiū-sībián-e̍k. • Nābôtīla̍k-kò-goe̍hlāichiongpēⁿ-to̍k siau-bia̍t, pēⁿ-to̍k chiū ē éng-oán tòa tī thé-lāi. • Chechiū-sībān-sèngkoaⁿ-iām B.

 9. Sui-bóngtōa-pȱ-hūntài-tio̍hbān-sèngkoaⁿ-iām B ê lâng, kiān-khong chōng-hóng lóng bē-bái, tan-sī chio̍h-lāu khah ē ū giâm-tiōng koaⁿ-pēⁿ. • M̄-kúpēⁿ-to̍k tī thé-lāi iáu-sī ē siong-hāi koaⁿ-chōng. Chit-khoánsiong-hāitiāⁿ-tiāⁿ sī lán kám-kak bē-tio̍h.

 10. Koaⁿ-chōngsī sin-khuchioktiōng-iàu ê khì-koan. • Pang-chānsiau-hòasi̍t-bu̍t • khip-siuêng-ióng-hun • tí-khòngkám-jiám • chheng-tûthé-lāi ê hùi-bu̍tkaptu̍k-bu̍t • kohchè-chōkian-hoeh ê nn̄g-pe̍̍h Chi̍t-êlângnābôchèng-siông ê koaⁿ-chōng, chi̍t, nn̄g ji̍t chiū sí !!!

 11. Kám-jiámtio̍hbān-sèngkoaⁿ-iām B ē tì-súkoaⁿ-ngē-hòa. Chiū-sīkoaⁿ-sè-pau chhiam-î-hòa piàn ngē. • Chit-khoánchêng-hêng ē chō-sêngkoaⁿ-kong-lêng piàn bái. Giâm-tiōngngē-hòa, koaⁿ chiū bô kong-lêng. Chekiò-chòkoaⁿ soe-kia̍t.

 12. Bān-sèngkoaⁿ-iām B ē tì-sú koaⁿ-gâm. • Tēng-kîhȱi-sengkhòaⁿ, chhú-lí kap pó-chhî kiān-khong ê seng-oa̍h si̍p-koànlóng chin iàu-kín.

 13. Kám-siālínēlêng-thiaⁿ~~