Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’СОЛИДАРНОСТ’’ КРАГУЈЕВАЦ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’СОЛИДАРНОСТ’’ КРАГУЈЕВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’СОЛИДАРНОСТ’’ КРАГУЈЕВАЦ

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’СОЛИДАРНОСТ’’ КРАГУЈЕВАЦ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Саветовалиште за брак и породицу Крагујевац Гордана Петронијевић ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘’СОЛИДАРНОСТ’’ КРАГУЈЕВАЦ ПРОГРАМ РАДА СА ПОЧИНИОЦИМА КАО ДЕО СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖЕНА ОД НАСИЉА

 2. Град Крагујевац - заштита жртава насиља у породици • Савет за безбедност Града Крагујевца • Радно тело за превенцију насиља у породици • 2006. године започињу процеси повезивања институција и развијања протокола

 3. Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици 2008. Потписници протокола : Град Крагујевац; Полицијска управа; Дом здравља; Центар за социјалнирад“Солидарност” Школска управа;Завод за хитну медицинску помоћ; ХНВО “Оаза сигурности”; Клинички центар Крагујевац Нови потписници 2010. Адвокатска комора; Национална служба за запошљавање

 4. Развијање Протокола • Обука запослених у свим подсистемима за поступање у складу са Протоколом • Дефинисање интерних процедура поступања • Формирање Координационог тела • Дефинисање начина спровођења мониторинга и евалуације • Дефинисање индикатора процеса • Формирање јединствене базе података

 5. Град Крагујевац – рад са починиоцима насиља 2010. • ЗаконикокривичномпоступкуРС Члан 236. став 1. тачка 6. • Јавнитужилацможеодложитикривичногоњењезакривичнаделазакојејепредвиђенановчанаказнаиликазназатворадотригодине, уколикоосумњичениприхватиједнуиливишеодследећихмера....... • Тачка 6. дасеподвргнепсихосоцијалнојтерапији

 6. Град Крагујевац – рад са починиоцима насиља 2010. → проширење спектра друштвеног одговора на насиље у породици → свеобухватнији систем заштите

 7. Зашто је важан рад са починиоцима • женаунајвећембројуслучајеваобнављазаједницусапочиниоцем ( 8-11 пута ) • мушкарацулазиуновузаједницу, укојојнајчешћепонављанасиље 86% (Ganley & Harris, 1988.) • трансгенерацијскипреноснасиља (Desol & Margolin, 2004.; Askeland et al.2010.) • затворскеиновчанеказнеутичунацелупородицу • ефикасностзатворскихиновчанихказни • повећавањеизолације; ризик за понављање насиља • финансијскеимпликацијесудскихпроцеса/затворскихказни

 8. Психосоцијална терапија /третман ЦИЉ;заустављањеиспречавањепонављањанасиљаупородици уфункцијизаштитечлановапородицеукојојиманасиља, иповећањањиховесигурности • репресивнемере; потребне, унекимслучајевиманајбољерешење • нисуприлагођенесвимпочиниоцима, код одређеног бројапочиниоцанедоводедопромене

 9. Посебни циљеви третмана Да починилац: • Стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање • Да усвоји самоконтролу понашања • Да научи социјалне вештине за конструктивно решавање сукоба • Промени уверења која доприносе успостављању насилног односа

 10. ‘’Борба против сексуалног и родно заснованог насиља’’ ‘’Национална конференција за увођење програма рада са починиоцима насиља у породици’’ септембар 2011. године “Третман починилаца насиља у партнерским односима’’ Саветовалишта у Београду, Нишу и Крагујевцу децембар 2011. до марта 2012.

 11. “Третман починилаца насиља у партнерским односима’’ • едуковано 16 стручњака за рад са починиоцима насиља у партнерским односима • у Београду и Нишу започет рад са починиоцима • осмишљен је програм рада са починиоцима насиља у партнерским односима • акредитован је програм обуке професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерскиим односима у Републичком заводу за социјалну заштиту • реализована обука професионалаца у Саветовалиштима у Београду, Нишу и Крагујевцу • Обуком обухваћeно:39 професионалаца

 12. НАЧИН РАДА • Проценазаукључивањеутретман ( 1 до 4 сусретасапочиниоцем ) • Сигурностжртвејеупрвомплану – обавезандеотретманајеразговорсажртвом • Индивидуалнирад • Групнирад -са 5 до8клијената

 13. СУСРЕТСАЖРТВОМ • Сигурностжртвејеупрвомплану! • Проценаризикакомејежртваизложена, односноосталичлановипородицекакобисепредузелепотребнемере • Прикупљањеинформацијаонасилномдогађају, облицима,интензитету, тежиниитрајањунасиљаупородици • Информисањежртвеопсихосоцијалномтретмануиштасеможереалноочекивати • Договоробудућимконтактима

 14. Предности групног рада • Смањује се изолација • Усвајају и уче друштвене вештине • Помажу једни другима • Директна и индиректна конфронтација • Промена се очекује у оквиру групе • Економичност

 15. ПРОГРАМРАДАСАПОЧИНИОЦИМА Теме • Шта је насиље • Психолошко насиље • Блискост, секс и љубав • Алтернативе насиљу • Одговорност • Отац и дете • Узроци насиља • Последице насиља

 16. Број клијента • Од 2010 до сада ОЈТ је упутио 66 клијента • Добровољно се укључило 6 клијената • Један клијент упућен из Одељења за алтернативне санкције Укупно: 73 одбијено је 10 починилаца, због контраидикација за укључивање са 7 клијента је третман прекинут

 17. ГРУПНИ РАД Групним радом обухваћено 37 клијента • реализован групни рад са 5 група • у току је рад са шестом групом • предходне групе су биле затвореног типа Третман траје 6 месеци, 25 сесија, а свака сесија 90 минута

 18. препознали да је насиље у партнерским односима увек и насиље над децом, препознали дугорочне последице престалидакористе физичконасиљетоком периода праћења 80% делимичноприхватили даињиховепартнерке имајуправонасвоје одлуке Проширили разумевање насиља на све врсте и типове насиља ЕФЕКТИ Прихватање одговорности на већем нивоу него на почетку третмана И жртве и починиоци се са поверењем обраћају и након завршетка третмана

 19. Рад са починиоцима

 20. Саветовалиште- почетак развоја услуга на локалном нивоу • средом у поподневним сатима • два стручна радника која су стално запослена (уз све друге саветодавно -терапијске услуге и активности) • три стручна радника који су прошли обуку и били ангажовани у пројекту • Град финансира рад три стручна радника уговором о делу • Важна је подршка на националном нивоу

 21. Одрживост услуге - шта даље • Психосоцијалнатерапија/третман – заштитнамерауЗаконуопрекршајима • ДопунаЗаконикаокривичномпоступку, чл.236. • Правилниконачину, местуивременуспровођења психосоцијалног третмана (стандардизација) • Финансирање (Министарствоправде) • Услуганарегионалномнивоу

 22. ХВАЛА НА ПАЖЊИ