Download
kres ansk lek r zdravotn k a kult ra ivota n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kresťanský lekár, zdravotník a kultúra života PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kresťanský lekár, zdravotník a kultúra života

Kresťanský lekár, zdravotník a kultúra života

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kresťanský lekár, zdravotník a kultúra života

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mesačné stretnutie Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava 9. 3. 2011 Kresťanský lekár, zdravotník a kultúra života Doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. ÚFKF LF SZU; ÚMEB n. f.; Bratislava

  2. Čo je podstatou našej situácie ? Konfrontácia Kultúra života Kultúra smrti • globálna • kontinentálna • štátna • národná • inštitucionálna • rodinná • osobná • globálna • kontinentálna • štátna • národná • inštitucionálna • rodinná • osobná

  3. Aktuálne hrozby „Kultúry smrti“► na začiatku ľudského života (1) • príprava ľudských gamét (vajíčko, spermia) z iných tkanív (väzivo, koža, sliznice, parenchýmové orgány, krvinky,...) • klonovanie (reprodukčné – „terapeutické“) • antikoncepcia (dočasná/trvalá sterilizácia) • hormonálna, mechanická, chemická, imunologická (vakcíny),... • abortívna, neabortívna • prenatálna diagnostika • pred-implantačná diagnostika • umelý potrat– metódy: chirurgická, chemická, imunologická, farmakologická (cytokínová, hormonálna),... (?) • tzv. nadpočetné embryá, kryoprezervácia, likvidácia, „využitie“ na výskumné účely • embryonálne kmeňové bunky– výskumné účely, priemysel

  4. Aktuálne hrozby „Kultúry smrti“►na začiatku ľudského života (2) • génové manipulácie: gamét, zygoty, zárodku, plodu • transgénne organizmy • ľudské gény v zvieracích bunkách – prípustné na výskumné účely • zvieracie gény v ľudských bunkách – napr. horor „Mucha“ • „genetické zlepšovanie“ človeka • ľudsko-zvieracie chiméry (organizmus obsahuje súčasne bunky s ľudskými a bunky so zvieracími jadrami) • ľudsko – zvieracie hybridy (krížence) – oplodnenie ľudského vajíčka zvieracou spermiou (alebo naopak) • tzv. cybridy (ľudské bunkové jadro vložené do enukleovaného vajíčka iného druhu – krava, králik, ... + vývoj embrya...) • šírenie sexuálne prenosných chorôb⇨ neplodnosť • metódy populačnej kontroly: zásahy na zníženie populácie na úrovni politickej, ekonomickej, edukačnej, kultúrnej,... • ............. ???

  5. Aktuálne hrozby „Kultúry smrti“► vpriebehuľudského života • zmeny pohlavia (podľa WHO 5 pohlaví, pohlavie – sociálny konštrukt, t.j. každý si ho môže vybrať/zmeniť v priebehu života) • ↑↑ sexuálne prenosné choroby (AIDS, hepatitídy, „klasické“,...) • manipulácia psycho-aktívnymi liekmi • manipulácia drogami, drogová závislosť + následky • doping • zneužitie neurofyziológie a neuropsychológie • „civilizačné choroby“ • transplantácie – nekalé získavanie ľudských orgánov (chudobné krajiny, kriminalita) • nanotechnológie – pozitívne, avšak možnosť zneužitia • dehumanizácia medicíny, ošetrovateľstva • „kyborgizácia“ človeka, medicíny • .......... ???

  6. Aktuálne hrozby „Kultúry smrti“► nakonciľudského života • manipulácia smrti • „eutanázia“ • asistovaná samovražda • dehumanizácia, tabuizácia smrti • deficit ošetrovateľskej starostlivosti (chýbajúce ruky!) • deficit paliatívnej a hospicovej starostlivosti • deficity spirituálnej (duchovnej) starostlivosti • diskriminácia: starých, (terminálne) chorých, telesne alebo mentálne postihnutých, chudobných,... • neprípustné „šetrenie“ na zdravotnej starostlivosti • neprípustné plytvanie zdrojmi a prostriedkami • zbytočná, „úporná“ liečba – ?? týranie pacienta • .......... ???

  7. Čo je dnes úlohou / možnosťou kresťanského zdravotníka ? !!! chrániť, brániť, budovať, rozvíjať, sláviť „kultúru života • vo vzťahu k: • P. Bohu, Cirkvi • svojim pacientom • svojim kolegom a spolupracovníkom • vzťahy: odborné (kolegiálne), medziľudské • odborno-vedecké spoločnosti (SLS,...), komora, odbory • spoločnosti • zdravotnícky systém, zdravotná starostlivosť • názory, postoje, politika • sociálna a spoločenská angažovanosť • sebe samému (duša, telo, psychika, odbornosť,...) • svojim najbližším (rodina, priatelia,...)

  8. Závery – niektoré nové úlohy Cirkvina poli bioetiky a pastorácie • problematika bioetiky – súčasťou problémov života každej rodiny počas celého obdobia jej existencie • nutnosť štúdia bioetických otázok vo vzťahu k rodine a v kontexte rodiny – „praktické odpovede“ na otázky života (katedry morálnej teológie, pastorálnej teológie,...) • odborné poradenstvo v bioetických otázkach v rámci centier pre rodinu (diecéznych, dekanátnych, farských...) • zahrnutie informácií a mravne hodnotných postojov v otázkach bioetiky do základnej morálnej katechézy • príprava katechétov (VŠ štúdium + kontinuálne vzdelávanie) • inovácia učebníc a výučbových materiálov/pomôcok • príprava na manželstvo a rodičovstvo • príprava birmovancov • katechéza v rámci homílií • pastorácia študentov (SŠ, VŠ), povolaní, politikov...

  9. Ruža Ján Pavol II Ďakujem za pozornosť!