Download
l tky ovplyv uj ce parasympatikus myorelaxanci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Látky ovplyvňujúce parasympatikus Myorelaxanciá PowerPoint Presentation
Download Presentation
Látky ovplyvňujúce parasympatikus Myorelaxanciá

Látky ovplyvňujúce parasympatikus Myorelaxanciá

602 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Látky ovplyvňujúce parasympatikus Myorelaxanciá

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Látky ovplyvňujúce parasympatikusMyorelaxanciá

 2. Cholínergný prenos • Syntéza v terminálnej časti neurónu AcCoA + cholín Ach 2. Skladovanie vo vezikulách a uvoľnenie Ach z vezikúl propagácia AP pomocou voltage-dependent Na+ kanálov aktivácia voltage-dependent Ca2+ kanálov fúzia vezikúl s membránou uvoľnenie Ach do synapsy 3. Odstránenie Ach zo synapsy degradácia Ach pomocou acetylcholínesterázy (reuptake, difúzia do okolia), cholínové zvyšky sú vychytávané spätne do neurónu - degradácia Ach v cirkulácii - butyrylcholínesteráza acetyl-cholíntransferáza

 3. Cholínergný prenos CNS bazálne gangliá interneuróny v striáte septo-hipokampové dráhy postganglionový neurón parasympatiku gangliá VNS sympatikus parasympatikus nervovosvalová platnička

 4. Cholínergný prenos muskarínové receptory nikotínové receptory

 5. Cholínergný prenos

 6. Parasympatikus

 7. Parasympatikus

 8. Parasympatomimetiká stimulácia muskarínových receptorov priamo väzbou na receptory M1, M2, M3 nepriamo inhibíciou acetylcholínesterázy využitie - xerostómia - Sjögrenov syndróm - pooperačná atónia močového mechúra, GIT - glaukóm

 9. Priame parasympatomimetiká Pilocarpus jaborandi Amanita muscaria

 10. Priame parasympatomimetiká • analógyacetylcholínu, stabilnejšie voči acetylcholínesteráze ako acetylcholín • aktivujú neselektívne všetky podtypy muskarínových receptorov lokálne podanie betanechol, karbachol, pilokarpín, metacholín • glaukóm • zvýšenie salivácie, potlačenie mydriázy • bronchoprovokačný test (diagnostika astmy, poškodenia bronchov)

 11. Nepriame parasympatomimetiká Physostigma venenosum Areca catechu

 12. Nepriame parasympatomimetiká • inhibítory acetylcholinesterázy (AchE) – blokáda degradácie Ach v synapse účinok na M ale aj N receptory • „falošné substráty“ AchE 1. karbamáty - REVERZIBILNÉ inhibítory AchE - väzba karbamylového zvyšku na aktívne miesto AchE trvá niekoľko hodín až dní 2. organofosfáty - IREVERZIBILNÉ inhibítory AchE - väzba fosfátu na aktívne miesto je kovalentná – ireverzibilná

 13. Nepriame parasympatomimetiká KARBAMÁTY fyzostigmín(Physostigma venenosum) - terciárny amín - preniká cez hematoencelfalickú bariéru – podráždenie CNS neostigmín, pyridostigmín - kvartérny dusík využitie - pooperačná atónia GIT, močového mechúra - myasthena gravis (N receptory na NS platničke)

 14. Nepriame parasympatomimetiká edrofónium test s edrofóniom - diferenciálna diagnostika myasthenie gravis - test je pozitívny ak sa po i.v. aplikácii edrofónia zvýši sila stisku, zlepšenie ptózy, zvýšenie tonu mimických svalov

 15. Nepriame parasympatomimetiká ORGANOFOSFÁTY ireverzibilná kovalentná väzba na Ach esterázu, kumulácia Ach - insekticídy (postreky), chemické zbrane (Sarin, Tabun) - ↑ resorbcia sliznice + koža - ↑ lipofília = ↑ prienik do CNS

 16. Nepriame parasympatomimetiká intoxikácia organofosfátmi = cholinergný syndróm slzenie, slinenie, potenie, hnačka, uvoľnenie sfinkterov, bradykardia, mióza, chrapot, cyanóza, kŕče, paralýza dýchania v dôsledku depolarizačnej blokády terapia: 1. opláchnutie postihnutého vodou (rukavice!!!), 2. zaistenie vitálnych funkcií 3. atropín + obidoxim (reaktivátor Ach esterázy) i.v. ako antidotum čo najskôr, časom dochádza k „starnutiu väzby“ a k jej spevňovaniu

 17. Nepriame parasympatomimetiká v terapii Alzheimerovej demencie • deficit Ach v bazálnych (magnocelulárnych) jadrách predného mozgu • ↑ dostupnosť Ach – reverzibilné inhibítory Ach esterázy selektívne v CNS (kognitíva) • donepezil, rivastigmín, galantamín • iba spomalenie progresie ochorenia • ↓↓ efektivita v pokročilom štádiu ochorenia

 18. Parasympatolytiká • blokádamuskarínovýchreceptorov • 3°amínyatropín, homatropín • prienik aj do CNS (NÚ) • 4°amínyoxybutinín, ipratrópium, butylskopolamín • účinok len na periférii • využitie • útlmsekrécie v bronchoch • útlmsekréciežalúdočnejkyseliny • bronchodilatácia • spazmolýza • mydriáza • zvýšeniesrdečnejfrekvencie

 19. Parasympatolytiká Atropa belladona Lobelia inflata

 20. Parasympatolytiká • 3°amínyatropín (alkaloid z Atropabella dona, durmanové listy) využitie • premedikáciapred celkovou anestézou pre tlmenie vegetatívnych prejavov (podráždenie n. vagus, brobnchiálna sekrécia) • obsolentné antidysrytmikum – bradyarytmie • mydriatikum– nevhodný pre ↑ vnútroočného tlaku • antidotumpri otrave organofosfátmi alebo inými iAchE NÚ tachykardia, arytmie, retencia moču, obstipácia, fotofóbia, inhibícia potenia hypertermia

 21. Parasympatolytiká otrava atropínom • silný útlm sekrécie bronchiálnych, slinných žliaz, hyperventilácia, tachykardia, suchá, červená koža, porucha akomodácie, mydriáza, svalové kŕče • CNS: nepokoj, halucinácie, strata vedomia liečba • symptomatická – ochladzovanie, hydratácia pacienta, psychotické prejavy sa tlmia podaním diazepamu • v ťažkých prípadoch podanie iAchE homatropín – diagnostická mydriáza

 22. Parasympatolytiká • 4°amíny butylskopolamín spazmolytikum hl. svalov GIT a urogenit. traktu ind:kolikovité bolesti, dysmenorea oxybutynín, solifenacín, tolterodín, darifenacín spazmolytikumhl.svalov moč. mechúra ind. inkontinencia, hyperreflexiadetruzoru,enuresisnocturna ipratrópium, tiotrópium selekt. bronchodilat. ind. astma, CHOCHP, inhalačná aplikácia

 23. Myorelaxanciá • Periférne - pôsobia na NS platničke a. nedepolarizujúce b. depolarizujúce c. iné 2. Centrálne

 24. Periférne nedepolarizujúce myorelaxanciá kurare,d-tubokurarín

 25. Periférne nedepolarizujúce myorelaxanciá

 26. Periférnenedepolarizujúcemyorelaxanciá kompetitívna blokáda nikotínového (N) receptora na nervovosvalovej platničke = anatgonizmus účinkov acetylcholínu • dochádza k svalovej relaxácii najprv mimické, žuvacie, okohybné svaly, potom hlava, krk, končatiny, brucho, nakoniec bránica a medzirebrové svaly pri zachovaní vedomia • trvanie účinku 20 – 40 minút • vždy musí byť zabezepčené riadené dýchanie !!! (OT intubácia) • predávkovanie, ukončenie relaxácie pomocou iAchE – neostigmín, pyridostigmín

 27. Periférnenedepolarizujúcemyorelaxanciá rokurónium, vekurónium, pipekurónium, atrakúrium využitie • súčasť anestézie pre vyvolanie reverzibilnej svalovej relaxácie počas chirurgických výkonov • adaptácia pacienta na umelú ventiláciu NÚ • alergicky nepodmienené uvoľnenie histamínu (hypotenzia, bronchospazmus, reflexná tachykardia) Interakcie • zosilnenie myorelaxácie po inhalačných anestetikách, aminoglykozidoch, tetracyklínoch, makrolidoch

 28. Periférne depolarizujúcemyorelaxanciá sukcinylcholín (suxametónium) • pôsobí ako agonista na N receptoroch nervovosvalovej platničky • je odbúravaný AchE, ale pomalšie ako Ach dlhšie zostáva v synaptickej štrbine • vyvoláva dlhodobú depolarizáciu nervovosvalovej platničky • na začiatku účinku sa vyskytujú fascikulácie, kŕče pri trvalej depolarizácii otvorenie Na+ kanálov nie je možné po repolarizácii je možné otvorenie Na+ kanálov membránový potenciál membránový potenciál

 29. Periférne depolarizujúcemyorelaxanciá • účinok KRÁTKY nastupuje do 1 minúty, trvá 5-10 minút využitie • tracheálna intubáciatzv „blesková intubácia“ • nekrvavá repozícia zlomenín a luxácií • laryngospazmus NÚ • fascikulácie, kŕče, • hyperkalémia – hypotenzia, bradykardia až riziko zástavy srdca, • ↑ vnútroočný tlak • nemá antidotum, pri predávkovaní – riadené dýchanie

 30. kurareformné myorelaxans sukcinylcholín

 31. Iné myorelaxanciá - botulotoxín • inhibícia uvoľňovania acetylcholínu z nervového zakončenia na nervovosvalovej platničke

 32. Iné periférne myorelaxanciá - botulotoxín využitie • v kozmetike vyhladenie vrások trvanie účinku 3 – 6 mesiacov • cervikálnadystónia • strabismus • blepharospasmus • hyperhidróza • spastický močový mechúr • vaginizmus

 33. Iné periférne myorelaxanciá - dantrolen • inhibuje uvoľnenie Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula - oslabenie svalovej kontrakcie, ↓ tvorby tepla využitie • malígna hypertermia - zriedkavá závažná komplik. celk. anestézie, viac po halotane a suxametóniu • malígny neuroleptický syndróm pomocná liečba • spasticita svalov pri sclerosis multiplex, paraplegii dantrolen

 34. Centrálne myorelaxanciá • pôsobenie na úrovni CNS + útlm polysynaptických miechových reflexov • cez GABA Ind.:neurológia, reumatológia (bolestivé spazmy kostrových svalov), len symptomatická terapia !!! NÚ:dávkovo závislé = útlm, únava, ospalosť, závrat – pozor u starších pac.!!! interakcie:alkohol, benzodiazepíny= ↑↑ NÚ

 35. Centrálne myorelaxanciá mefenoxalón tolperizón najmenší tlmivý vplyv, nevzniká závislosť baklofen pôsobí cez GABA neurotransmisiu, pri náhlom vysadení riziko vzniku kŕčov ako rebound fenomén, liečba spasticity pri sclerosis multiplex guaifenezínaj anxiolyticky a expektoračne, nižší tlmivý vplyv tetrazepambenzodiazepín, riziko tolerancie pri dlhodobo, užívaní

 36. acetylcholín parasympatikus nervovosvalová platnička CNS ↑ Ach parasympatomimetiká: glaukóm atónia močového mechúra, GIT ↑ Ach liečba Alzheimerovej choroby ↑ Ach myastenia gravis ↓ Ach parasympatolytiká: spazmolytiká GIT, bronchov, urogenitálneho traktu ↓ Ach periférne myorelaxanciá, intoxikácia organofosfátmi ↓ Ach liečba Parkinsonizmu