1 / 10

I JA J ÕIGEKIRI

I JA J ÕIGEKIRI. Koostajad Valve Keskpalu ja Lemme Sulaoja 2005a. Pikk sirge mees seisab tütarlapse ees. a. e. Seisab J kui õige mees vaid täishäälikute ees. Siis, kui seda meeles pead, jäävad ära j-i vead. o. i. u. ä. õ. ö. ü. JÄTA MEELDE!. JALGPALLUR JAANIPÄEV

zulema
Télécharger la présentation

I JA J ÕIGEKIRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. I JA J ÕIGEKIRI Koostajad Valve Keskpalu ja Lemme Sulaoja 2005a

  2. Pikk sirge mees seisab tütarlapse ees.

  3. a e Seisab J kui õige mees vaid täishäälikute ees. Siis, kui seda meeles pead, jäävad ära j-i vead. o i u ä õ ö ü

  4. JÄTA MEELDE! • JALGPALLUR • JAANIPÄEV • JAANUAR • JÄNES • JÄLJED • JÄRV

  5. JUUST JUUKSED JUTUKE • JOOKSJA • JOON • JOONISTAMA

  6. KA-JA-KAS KAL-JUD HÕL-JU-MA PUR-JE-KAS

  7. Jalustab silpi KA-JA JÜ-RI MAR-JU MAR-JA-JOOK KIR-JA-KAND-JA SA-JA-JALG-NE I lõpetab silbi KI-RI LÕ-VI VÄI-KE MAI-AS KAI-E KAN-DI-LI-NE PANE TÄHELE!JÄTA MEELDE!

  8. MISSUGUSED HÄÄLIKUD JÄRGNEVAD i-LE? i+ suluta kaashäälik l, m, n, r, s, h, v, j i+ sulghäälik k, p, t, g, b, d

  9. PÕHJENDA ! väi-ke sai-ad õi-e i-sa il-mub Mai-e o-ja sa-jab a-ja-leht mar-jad Jaa-nus juuk-sed kir-ju jõ-gi jää-tis Il-mar mui-nas-jutt rii-si-kas

  10. jahimees Juhan Jaan Juta Joosep joonistab jalutab jõuab jookseb jälitab Häälda sõnu selgesti ja jäta meelde nende õigekiri! • jaama • jänest • Juhaniga • jõge • jääle Koosta nende sõnadega lauseid.J-i järel olev täht kirjuta punaselt.

More Related