Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meclis Temsilciler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meclis Temsilciler

Meclis Temsilciler

218 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Meclis Temsilciler

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AKPINAR Sibel; ALBAYRAK, Turgay; ARSLAN, Bilge; EKE, Gökhan; GÜNEYMAN, Şenay; KAÇAR, Duygu; ÖZDEMİR, Burcu; SARAL, Güldem; SARIKAYA, Yasemin; SARIOĞLU, Pelin; ŞİMŞEK, Gül; URAZ, Balkan; YAŞAR, Suna WESTPHALIA DÜZENİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENİ KÜRESEL DÜZEN Ulus-devlet denetimi Savaş sonrası düzen sağlayan ulusüstü kurumların denetimi Eşit koşullar altındaki ortaklık denetimi Birey hakları – İnsan hakları – Adil sosyal düzen – Yoğun kurumsallaşmış devletlerarası ilişkiler – Eşitsizliğin giderilmesi – Doğal kaynak kullanımı 1. Araçsal rasyonellik 2. Katı politik yapı – Egemen devlet 3. Sınırların belirleyiciliği: Bireyin kaderinin sınırlar içinde belirlenmesi 4. Oyda eşit yurttaşlık 5. Yönetim 6. Bilimsel dayanak 7. Sınırlar içerisinde yasal kontrol 8. Uzman plancı: Mükemmel hesaplama ile toplumun geleceğini belirleme 9. Bütüncül Planlama 1. İletişimsel rasyonellik 2. Politik esneklik – Yerel politikalar 3. Sınırların kaybolması: Bireyin kaderinin sınır ötesinden de etkilenmesi 4. Farklılıkları ile atomistik birey 5. Yönetişim 6. Ahlaki-etik dayanak 7. Sınırlardan bağımsız, ulusüstünden kontrol 8. Moderatör plancı 9. Stratejik Planlama Teknolojik İlerleme Küreselleşme GENEL DEĞİŞİM – ELEŞTİRİ KONULARI Toplum homojen olmaması, çeşitli kültür ve kimliklere yer verilmemesi konusundaki rahatsızlıklar Rasyonel düşüncenin ve determizmin çökmesi Temsilcinin denetiminin yönetilen tarafından yapılması ihtiyacı – Hesap verebilen devlet Politik alanda farklı aktörlerin rol almaya başlaması Bölgesel ve küresel birleşme – Sınırların etkinliğini yitirmesi Devletlerin ortak çalışması gerekliliğinin ve birbirlerine bağımlılığının anlaşılması II. Dünya Savaşı TEMSİLİ DEMOKRASİ ELEŞTİRİLER MODELLER YENİ DEMOKRASİ ANLAYIŞI Tüm bireylerin politik eşitliğini sağlama Tüm bireylerin katılımını sağlama GÜÇLÜ DEMOKRASİ Greklilikler: - Aracısız özyönetim - Ortak tartışma - Ortak karar verme - Ortak eylem Birey Tanımı: Katılan ve sürekli bilgiye ulaşabilen yurttaş Katılım ve Bilgilendirme Araçları: - İki aşamalı oy süreci - Yöre meclisleri - Elektronik kent toplantıları - Yurttaş iletişim toplantıları - Destekleyici kurumlar DOĞRUDAN DEMOKRASİ Vatandaşlar arasında eşitlik, özgürlük – kanunlara saygı ve adalet – Sivil üstünlük – vatandaş karar veren kişi – Vatandaşlık kamusal konulara katılım - Aktif katılım A - Genişletilmiş bireysel haklar Heterojen yapı - Toplumsal ve örgütsel çoğulculuktan alınan meşruiyet - Ortaklaşmacı katılım, koalisyon, veto Yönetimin kendi içerisinde demokratikleşmesi POLİARŞİ C D Kural Koyucu Meclis Temsilciler A AKTÖR - Azınlıkların yok sayılması - Çoğunluk diktası - Kimliklerin yok sayılması Meclis Temsilciler Kural Koyucu A E - Bireyin kendine egemen olması - Bireyin kendisini yetiştirmesi - Bireyin kendisini algılaması KATILIMCI Denetim Meclis / Temsilciler Uluslar arası Kuruluşlar Birey Temsilciler Denetim B KAMU ALANI KAMUOYU - Kamu alanı ve kamuoyu arasındaki bağlantı net değil - Kamu alanında taraflı bilgilendirme var - Yerel kamu alanı oluşturulamıyor, merkezdeki tartışmalar yerelde yeniden üretiliyor. Güç Odağının Kayması A - Tüm grup ve görüşlerin yönetime katılması Anti-homojen homojenleştirici yapı - Bireyin bilinçlenmesi ile kamu alanı ve kamuoyu oluşturması - Gruplar arası fikir birliği Paydaşlık - Yönetişim Gönüllü birliktelik DERNEKÇİ Aktör (Agent) Halk / Vatandaş Temsilciler Gruplar (STK, DKÖ, baskı, çıkar grupları) Halk Temsilciler Aktör (Agent) B Meşruiyet Halk çoğunluğundan alınan güç İnsan hakları Müzakere sonucu fikir birliği Evrensel/Toplumsal değerler Meşruiyet C C MEŞRUİYET - Oy çokluğu kriterinin toplumdaki çeşitliliği yansıtmada yetersiz kalması - Kural koyan ve denetleyen aktörlerin aynı olması nedeniyle meşruiyetin suiistimalinin sorgulanamaması Katılım Araçları Referandum Oy kullanımı D - Geri çağırma - İnisiyatif - Oydaşma - Referandum - Sosyal hareket - Protesto Katılım Araçları Ölçek Problemi B - Kamuoyu kamu alanında diyalog ile oluşur - Kamu alanında diyalog ile oluşan konsensustan alınan meşruiyet DİYALOJİK Kamu Alanı Gücün Sergilendiği Alanı Ahlak Diyalog mekanı Medya, ağlar Estetik + ahlak Kamu Alanı C D KATILIM ARAÇLARI Çeşitliliğin yansıtılmasında “oy”un yetersizliği ve yeni katılım araçlarına ihtiyaç duyulması CP 601 - NEW TENDENCIES IN PLANNING THOUGHT 15.12.2003 Kamuoyu Yönlendirilmiş Kanaat Birliği Kamu alanında kanaat birliği Bilgilenme, örgütlenme Kamuoyu A - Farklı kimlikler/kültürler üzerinden kurulan gruplar - Kamu alanında konsensus diyalog ile değil gruplar arası çatışma ile oluşur - Sosyal hareketler ÇATIŞMACI B C Sorumluluk Pasif Sorumluluk Oy verme, görevlerini yerine getirme Aktif Sorumluluk Hesap sorma, hakkın sorumluluğunu taşıma, birey-organizasyon ilişkisi Sorumluluk D E SORUMLULUK “Hak”ların sorumluluğunu üzerine almama Bireye Bakış Yekpare Toplum Tekil, homojen A - Çok unsurlu birlik Ağlar, kurumlar - Merkezine sivil toplum yerleştirilmiş kamu alanı Kısıtlamasız, zorlayıcı ve nihai olmayan süreç - Kolektif müzakere, görüş birliği Usulcülük - Yurttaş forumları - Evrensel, ahlaksal saygı ve eşitlikçi karşılıklılık MÜZAKERECİ Çoğulcu Toplum Katılımcı, heterojen, farklılıklara olanak veren Bireye Bakış B C D E Bireyler------ Organik Bütün Yönetilen Demokrasi Ekonomik İnsan Modeli Küçük Gruplar Yöneten Demokrasi Vizyon Sahibi İnsan Modeli - Sosyal hareket, temsili demokrasinin eleştirileri ve demokrasi anlayışını geliştirmeye yönelik modellerde bir “medium” olarak görev almaktadır. - Bireyin kamusal özne / sosyal özne olma talebi vardır - Genel yönetimin demokratikleştirilmesi çabasının yanı sıra kurumların da kendi içlerinde demokratikleşme çabaları izlenmektedir.