Download
u me v projektoch alebo projektov eduk cia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UČÍME V PROJEKTOCH alebo PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UČÍME V PROJEKTOCH alebo PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA

UČÍME V PROJEKTOCH alebo PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA

156 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UČÍME V PROJEKTOCH alebo PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UČÍME V PROJEKTOCHalebo PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA M. Kráľ, DKÚ, 2012

 2. PROJEKTOVÁ EDUKÁCIA • Štátny pedagogický ústav: • Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v SR – ISCED 1 – Primárne vzdelávanie (bod 5.2.5.) • Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR – ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie (bod 5.2.7) • AKO PRIEREZOVÉ TÉMY • CIEĽ: Žiaci si majú vytvoriť schopnosť prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s využitím informačných a komunikačných technológií.

 3. Historický zrod projektovej pedagogiky 18. a 19. str. – hnutie REFORMNÁ PEDAGOGIKA alebo hnutie NOVEJ VÝCHOVY J.J. Rousseau, J.H. Pestalozzi, F.W.A. Fröbel Učenie – ako samostatné hľadanie a riešenie problémov (vznik pracovných dieľní, laborátorií, knižníc, záhrad, pokusných polí...)

 4. Koniec 19. a začiatok 20. stor. - ZROD: americká PRAGMATICKÁ PEDAGOGIKA: • John Dewey a  William Heard Killpatrick 1918 napísal prvú ucelenú štúdiu o projektovom vyučovaní „Gram skúsenosti je lepší ako tona teórie, pretože teória má životný a overiteľný význam jedine v skúsenosti. Myslenie začína tam, kde vznikajú nejaké ťažkosti.“

 5. POJMOLÓGIA • PROJEKT – Komplexná úloha (problém), spojený so životnou realitou, s ktorou sa žiak identifikuje a preberá za ňu zodpovednosť, aby svojou teoretickou a praktickou činnosťou dosiahol výsledný požadovaný produkt (výstup) projektu, pre jeho obhajobu a hodnotenie má argumenty, ktoré vychádzajú z novej získanej skúsenosti. • ZODPOVEDNOSŤ • SAMOSTATNOSŤ • ÚSILIE K DOSIAHNUTIU CIEĽA

 6. PROJEKTOVÁ METÓDA – Usporiadaný systém učiteľa a žiakov, v ktorom dominantnú rolu majú učebné aktivity žiakov a podporujúcu rolu poradenské činnosti učiteľa, ktorými spoločne smerujú k dosiahnutiu cieľa a zmyslu projektu. Komplexnosť činností vyžaduje využitie rôznych metód výuky a rôznych foriem práce.

 7. TYPOLÓGIA PROJEKTOV Z hľadiska navrhovateľa: • Spontánne žiacke • Pripravované • Kombinované z oboch predchádzajúcich

 8. Z hľadiska cieľa: • Projekty zamerané na osvojenie si určitej témy - podoba s tematickým vyučovaním, ale prepojuje získané skúsenosti, poznatky o téme a viac rozvíja zručnosti žiakov. Dôraz sa tu kladie na čiastkovú reflexiu a syntézu (hlavný cieľ projektu).

 9. PROJEKT A TEMATICKÁ VÝUKA Z POHLADU HISTORIKA Z POHLADU UMELCA Z POHLADU GEOGRAFA JEŽIŠOVO NARODENIE Z POHLADU BIBLISTU Z POHLADU TRADÍCIÍ Z POHLADU JEDNOTLIVÝCH POSTÁV

 10. Aby nezostali výsledné skúsenosti, zručnosti i materiály z jednotlivých bádaní izolované, je treba podporiť prepojenie postupne získaných skúseností, poznatkov o téme a zručností žiakov. • ZÁVER: - napr. spoločný plagát a vyplnenie záverečného pracovného listu, kde sa zistí súčasné chápanie témy, stav vedomostí a zručností.

 11. Projekty zamerané na získanie estetickej skúsenosti • ponuka širokej palety možností cez vnímanie prírody ako Božieho chrámu až po prezentáciu kresťanského umenia. • NAPR.: • „Chrámy, ktoré rozprávajú“ – objavenie chrámu s jeho tajomnou atmosférou a interiérom (obrazy, sochy, liturgické predmety...) • „Jeden príbeh v mnohých tvárach“ – jeden biblický príbeh a jeho rôzne formy prezentácie v kresťanskom umení

 12. Projekty zamerané na riešenie určitých problémov • rozvoj kritického a tvorivého myslenia (v NV o rozvoj morálneho života a formovanie svedomia) • NAPR.: • Morálne problémy (klamstvo, krádež, šikana, interrupcia, eutanázia, korupcia...) • „Povedať životu áno alebo nie.“ – postoj žien, mužov, katolíckej Cirkvi, lekárov, zdravotného personálu... Záver: vlastný (zdôvodnený) postoj.

 13. Projekty zamerané na osvojenie si určitých zručností. • rozvoj psychomotorických schopností • NAPR.: - „Kostol mojich snov“ – naprojektovať kostol... • Rozvoj komunikačných, kooperačných zručností • NAPR.: • schopnosť poďakovať, ospravedlniť sa, poprosiť, spolupracovať... UPOZORNENIE: ide zväčša o dlhodobé projekty

 14. Z hľadiska miesta realizácie • školské • domáce • Kombinované • Z hľadiska počtu žiakov • individuálne • kolektívne (zapojenie triedy, školy, škôl) • viacfázové

 15. Z hľadiska edukačného obsahu • uplatnenie zásady interdisciplinárnosti • NAPR.: • „Kraj, v ktorom žijem“ – spoznávanie regiónu z rôznych pohľadov • „Moja farnosť“ – spoznávanie farnosti a farského spoločenstva, do ktorého patrím

 16. ŠTRUKTÚRA PROJEKTU 1. PRÍPRAVA 2. MOTIVÁCIA 3. MAPOVANIE A TRIEDENIE 4. RIEŠENIE 5. PRODUKT PROJEKTU 6. EVALUÁCIA

 17. 1. PRÍPRAVA • Prečo vidím potrebný tento projekt? • Ktorú prierezovú tému rozvíja? • Ktoré vyučovacie predmety budú zapojené do projektu? • Aké sú očakávané ciele tohto projektu, ktoré kompetencie a zručnosti žiaka sa ním majú rozvíjať? • Čo budem potrebovať k realizácii projektu?

 18. 2. MOTIVÁCIA (REKLAMA PRE PROJEKT) • Pomocou akých metód určím a predstavím žiakom projekt? • Ak zabudnú svoju úlohu, kde sa o nej opäť dozvedia? Cieľom časti je upútať pozornosť a podnietiť zvedavosť... – nástenka (alebo internetová stránka) so symbolmi, fotografiami, mapami... Ak tému navrhujú žiaci, môžu reklamu zrealizovať oni sami v priestoroch školy...

 19. 3. MAPOVANIE A TRIEDENIE • Akými metódami rozdelí učiteľ žiakom úlohy? • Ako bude vyzerať individuálna alebo skupinová práca? • Ako majú žiaci získať informácie? • Kde majú zháňať informácie? • Kde si majú informácie a objavy zhromažďovať? • Aký bude parciálny produkt projektu? • Pri skupinovej práci kto má spracovať objavy a do akého termínu?

 20. 4. RIEŠENIE • Ako jednotlivec / skupiny budú prezentovať svoje objavy? • Prezentácia pre rodičov • Prezentácia pre spolužiakov • Prezentácia v škole mimo vlastnej triedy • Prezentácia pre verejnosť • Prezentácia pre iné inštitúcie • Aké pomôcky sa budú využívať pri prezentácii? • Ako zabezpečiť pozitívnu atmosféru pri prezentovaní? • Ako sa ostatní žiaci budú oboznamovať s objavmi?

 21. 5. PRODUKT PROJEKTU • Aké metódy použijem na zhrnutie poznatkov? • Aké pomôcky sa budú využívať? • Čo bude výsledným produktom jednotlivých parciálnych produktov? • Ako žiaci sprezentujú výsledný produkt? • Kto a kedy a komu ho budú prezentovať?

 22. 6. EVALUÁCIA • Aké metódy použije učiteľ, aby overil nadobudnuté kompetencie a zručnosti, ktoré mal projekt rozvinúť? • Hlavným kritériom hodnotenia je dosahovanie cieľov – kompetencií a zručností žiaka. • Môže sa realizovať pomocou rozhovoru učiteľa so žiakmi.

 23. ČO NIE JE PROJEKT • Tematická vychádzka, výlet, exkurzia, výtvarná práca, pestovateľské práce bez spoluzodpovednosti žiaka. • Samostatná práca, v ktorej žiak individuálne alebo skupinovo spracováva danú tému s cieľom referovania učiteľovi alebo vytvorenie plagátu, ktorý zhromažďuje alebo usporadúva poznatky. Ide tu o referát a nie o výskum.

 24. Plnenie úloh podľa pracovného listu – žiaci vyhľadávajú rôznymi spôsobmi (z literatúry, internetu, z praxe...) odpovede na zadané úlohy. Táto forma netvorí celý obsah projektu, avšak môže ísť o jednu etapu projektového vyučovania.

 25. Rozvíjané kompetencie • Kompetencie k učeniu – žiak • vyhľadáva a triedi informácie • riadi a organizuje si vlastné učenie, robí si plán • učí sa uvádzať informácie do súvisu • pomenováva hypotézy a tvorí závery • poznáva zmysel a cieľ učenia • ... B) Kompetencie k riešeniu problémov – žiak • sa učí pomenovať problém, vytvára otázky • hľadá rôzne riešenia, vyberá najvhodnejšie • obhajuje svoje riešenie pomocou argumentov • ...

 26. C) Kompetencie komunikačná – žiak • prezentuje svoju prácu • komunikuje v skupine • kladie otázky • počúva druhých D) Kompetencie sociálne a personálne – žiak • spolupracuje v skupine • učí sa prosiť o pomoc a poskytnúť pomoc • má možnosť sebauplatnenia podľa svojich schopností E) Kompetencie občianske – žiak • sa učí rešpektovať druhých • dohovára sa s ostatnými a volí si riešenie • oceňuje prácu druhých • ...

 27. Projektová metóda nie je všespásnou metódou, ale je metódou, ktorá má vo vyučovaní svoje stabilné miesto. Jej hodnotu však musíme objaviť. A to je možné len prostredníctvom niekoľkonásobnej vlastnej skúsenosti. Ďakujem za pozornosť.