1 / 161

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema:. 1.2 Kinderopvang en samenleving 1.3 Soorten kinderopvang 1.4 Functies van de kinderopvang 1.5 Functies van het peuterspeelzaalwerk 1.6 Basisfuncties en plusfuncties. 1-1. Kinderopvang en samenleving:.

Jimmy
Télécharger la présentation

De inhoud van dit thema:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De inhoud van dit thema: 1.2 Kinderopvang en samenleving 1.3 Soorten kinderopvang 1.4 Functies van de kinderopvang 1.5 Functies van het peuterspeelzaalwerk 1.6 Basisfuncties en plusfuncties 1-1

 2. Kinderopvang en samenleving: • geschiedenis van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk • kinderopvang nu • peuterspeelzaalwerk nu • gastouderopvang 1-2

 3. Geschiedenis van de kinderopvang: • tot 1900 nauwelijks gereguleerde kinderopvang • 1800 tot 1900 bewaarscholen, matressenschooltjes, voorbereidingsscholen • 1900 tot 1990 ontstaan kleuterscholen en kinderdagverblijven • 1990 tot 1995 uitbreiding en professionalisering • 1995 tot heden Wet kinderopvang en marktwerking 1-3

 4. Ontwikkelingen eerste helft van de 20e eeuw: • bewaarscholen worden kleuterscholen • Fröbel en Montessori ontwikkelen pedagogische methoden 1-4

 5. Veranderende doelen in de tweede helft van de 20e eeuw: • naast opvangfunctie aandacht voor verzorging en opvoeding • aandacht voor ontplooiing en ontwikkeling • multiculturele opvang • rol van de ouders wordt groter • veel verschillende soorten opvang 1-5

 6. Ontwikkelingen kinderopvang nu: • Wet kinderopvang • marktwerking • kwaliteitseisen • wetenschappelijk onderzoek • pedagogische kaders kindercentra • verbreding visie op functie kinderopvang 1-6

 7. Ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk: • taken in het voorkomen van achterstanden • harmonisatie en kwaliteit 1-7

 8. Soorten kinderopvang: • peuterspeelzaal • kinderdagverblijf • tussenschoolse opvang • buitenschoolse opvang • opvang voor kinderen van cursisten • leidster aan huis • gastouderopvang • opvang tijdens congressen of in winkelcentra • overige dienstverlening via kindercentra • welke vorm van opvang past bij jou 1-8

 9. Functies kinderopvang: • functies voor de ouders • functies voor de kinderen • functies voor de samenleving en de overheid • functies voor werkgevers 1-9

 10. De functies van kinderopvang voor ouders: • ouders kunnen werken, solliciteren of studeren • ouders die problemen hebben of om gezondheidsredenen niet voor de kinderen kunnen zorgen, worden ontlast • de taken van de ouders worden tijdelijk overgenomen, doordat de kinderopvang: o professionele begeleiding van de kinderen biedt o professionele stimulering van de ontwikkeling biedt o een tweede opvoedingsmilieu biedt 1-10

 11. De functies van kinderopvang voor de kinderen: • een veilige, stimulerende en op het kind afgestemde omgeving • aanbieden andere ontwikkelingsgerichte materialen en educatieve activiteiten dan in het gezin • sociale contacten met kinderen • contactmogelijkheden met meerdere volwassenen 1-11

 12. De functies van kinderopvang voor de samenleving: • economische groei en werkgelegenheid stimuleren • integratie en vormgeving multiculturele samenleving • de emancipatie van vrouwen stimuleren • ouders ondersteunen bij de opvoeding • tijdig onderkennen van problemen en achterstanden 1-12

 13. De functies van kinderopvang voor werkgevers: • personeel kunnen krijgen • personeel kunnen vasthouden • tevreden personeel hebben en dus ook meer productiviteit krijgen 1-13

 14. De primaire functie van de speelzaal is dat kinderen: • gestimuleerd worden in hun ontwikkeling • de mogelijkheid krijgen met andere kinderen van dezelfde leeftijd te spelen • andere ervaringen opdoen dan thuis 1-14

 15. De tweede functie van de speelzaal is: • het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden • het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsstoornissen • het doorverwijzen bij ontwikkelingsachterstanden en opvoedingsproblemen 1-15

 16. De derde functie van de speelzaal is: • ouders de gelegenheid bieden om andere activiteiten te ontwikkelen • ouders de gelegenheid bieden sociale contacten met andere ouders aan te gaan • ouders hulp bieden bij de opvoeding van hun kinderen 1-16

 17. Functies VVE-programma’s: • stapprogramma’s: verhogen kennis- en vaardigheidsniveau ouders en kinderen • Spel aan huis: vergroten kennis over mogelijkheden en waarde van spel • Piramide: ontwikkeling stimuleren • Kaleidoscoop: voorkomen van onderwijsachterstanden • Voorleesproject: ouders stimuleren hun kind voor te lezen 1-17

 18. De inhoud van dit thema: 2.2 Soorten plannen 2.3 Kwaliteitsplan 2.4 Pedagogisch beleidsplan 2.5 Activiteitenplan 2.6 Protocollen 2.7 Beroepscode 2.8 Plan van aanpak voor één kind 2.9 Eigen werk plannen 2-1

 19. Soorten plannen in de kinderopvang: • kwaliteitsplan • pedagogisch beleidsplan • activiteitenplan • protocollen • plan van aanpak voor één kind 2-2

 20. Aandachtspunten bij het activiteitenplan: • kort en duidelijk • realistisch • rekening houden met budget • informatieve functie voor ouders, invalkrachten en stagiaires • verantwoording aan leidinggevende en collega’s 2-3

 21. Protocollen kinderopvang: • wenprocedure • veiligheid en hygiëne • voeding • communicatie met ouders • regels bij ziekte van kinderen • medicijngebruik van kinderen • voorkoming wiegendood • lichamelijk contact met kinderen • opvallend gedrag van kinderen 2-4

 22. De inhoud van dit thema: 3.2 De verschillende niveaus van samenwerking 3.3 Samenwerken met collega’s op de groep 3.4 Samenwerken met ouders of verzorgers 3.5 Samenwerken met collega’s in het kindercentrum 3.6 Samenwerken met andere organisaties 3-1

 23. Niveaus van samenwerking: • microniveau: collega’s op je groep en de ouders/verzorgers • mesoniveau: collega’s buiten je groep maar in dezelfde organisatie • macroniveau: andere organisaties of instellingen 3-2

 24. Onderwerpen werkoverleg: • ontwikkeling van de kinderen • plaatsen van nieuwe kinderen en overgang naar een volgende groep • activiteiten met de kinderen • de dagindeling en huishoudelijke zaken • de verdeling van het werk • samenwerking en afstemming op de groep • samenwerking en afstemming met andere groepen en afdelingen • samenwerking en afstemming met andere organisaties • besprekingen met ouders en ouderavonden 3-3

 25. Taken overleg op microniveau met collega’s: • overdragen van informatie en werk aan collega-groepsleiders: o over de voortgang op de groep en taken o over bijzonderheden van kinderen • informeren van ouders over het welbevinden van en bijzonderheden over hun kind • aanpak van een kind afstemmen met collega’s en ouders • signaleren en agenderen van te bespreken onderwerpen op het werkoverleg • visie inbrengen op het werkoverleg • samen met collega’s werk afstemmen op elkaar en beslissingen nemen 3-4

 26. Taken samenwerken en afstemmen met ouders/verzorgers: • afstemmen bij het halen en brengen • invullen overdrachtsformulier ouder/verzorgers/pedagogisch werkers • bijhouden groeiboek • plannen en uitvoeren oudergesprekken • plannen en uitvoeren extra overleggen met ouders van kwetsbare kinderen • afstemmen bij calamiteiten of bijzondere gebeurtenissen • organiseren van ouderavonden • afstemmen en samenwerken in de oudercommissie 3-5

 27. Taken overleg met collega’s en afdelingen binnen de organisatie: • signaleren en agenderen van te bespreken onderwerpen met de verschillende afdelingen • afstemming en samenwerking met collega’s van andere groepen • visie inbrengen en afstemmen • bijhouden van gegevens voor de administratie • voorbereiding functioneringsgesprekken en ad hoc besprekingen met je leidinggevende • voorbereiden overleggen met de pedagoog 3-6

 28. Taken samenwerken en afstemmen met organisaties: • samenwerken en afstemmen met de basisschool • samenwerken en afstemmen met organisaties voor vrijetijdsbesteding • signaleren van mogelijke mishandeling aan het AMK • verwijzen van ouders naar andere organisaties, zoals het consultatiebureau of opvoedbureau • uitvoeren van programma’s in samenwerking met andere organisaties • inschakelen van organisaties bij het organiseren van themabijeenkomsten 3-7

 29. De inhoud van dit thema: 4.2 Vaste momenten voor het inventariseren 4.3 Methoden en technieken 4.4 Trends en ontwikkelingen 4.5 Wensen en behoeften signaleren en omzetten in activiteiten 4-1

 30. Vaste momenten voor ouders: • het kennismakingsgesprek • de haal- en brengcontacten • de oudergesprekken • de ouderavonden of themabijeenkomsten • de oudercommissie • de cliëntenraad Vaste momenten voor kinderen: • de kennismaking • het kringgesprek • individuele contacten 4-2

 31. Methoden en technieken: • technieken voor individuele gesprekken • methoden en technieken voor groepen • methoden en technieken voor de gehele organisatie 4-3

 32. Technieken voor individuele gesprekken: • individuele gesprekken met ouders • individuele gesprekken met kinderen 4-4

 33. Methoden en technieken voor groepen: • methoden en technieken voor jonge kinderen • methoden en technieken voor oudere kinderen en jonge tieners • methoden en technieken voor ouderbijeenkomsten 4-5

 34. Methoden en technieken voor oudere kinderen en jonge tieners: • gericht observeren • spelvormen • de kindervergadering • tienerpanels 4-6

 35. De inhoud van dit thema: 5.2 Doelen van gegevens verzamelen 5.3 Procesbeschrijving en registratie van gegevens 5.4 Mondelinge en schriftelijke gegevensverzameling 5.6 Analyse en plan van aanpak 5-1

 36. Doelen van gegevens verzamelen: • gegevens vastleggen • ontwikkelingen kunnen volgen • beleid en regels kunnen opzoeken • verantwoording kunnen afleggen 5-2

 37. Processen bij het werken met kinderen: • wachtlijst • intake • kennismaking op de groep • verblijf op de groep, overgang naar een andere groep en afscheid • ontwikkeling van het kind • administratie binnen de organisatie • informatie-uitwisseling met andere organisaties 5-3

 38. Gegevens verblijf op de groep: • overdrachtsschrift pedagogisch werkers • overdrachtsformulier ouders en pedagogisch werkers • overdrachtsformulier bij overgang naar een andere groep • overdrachtsformulier naar basisschool of voortgezet onderwijs • groeiboek of kind-volgboek • observatieverslagen 5-4

 39. Administratieve gegevens in het kindercentrum: • presentielijsten kinderen • inkomsten en uitgaven • kwaliteitsregistratie • verslagen ouderbijeenkomsten Administratieve gegevens op het centraal bureau: • verslagen cliëntenraad • inkomsten en uitgaven • ziekteverzuim • registratie vrije dagen • personeelsgegevens 5-5

 40. Informatie-uitwisseling met andere organisaties: • bij de overgang naar het basisonderwijs en voortgezet onderwijs • voor de organisatie van gezamenlijke activiteiten • voor het brengen naar en ophalen van de buitenschoolse opvang • casusbesprekingen • kindbesprekingen met andere organisaties 5-6

 41. Mondelinge gegevensverzameling als: • persoonlijk contact belangrijk is • informatie ook besproken moet worden • een onderwerp gevoelig ligt • schriftelijk vastleggen overbodig is 5-7

 42. Schriftelijke gegevensverzameling als: • het richtlijnen, regels en gegevens betreft die over langere periode en door meerdere mensen eenduidig gehanteerd moeten gaan worden • steun in de rug voor een gesprek • je systematisch ontwikkelingen volgt • je op een later moment afspraken nog terug moet kunnen vinden 5-8

 43. Gegevens die te gebruiken zijn voor een analyse: • het intakeformulier • het kennismakingsformulier • overdrachtsschriften • groeiboek • gesprekken met de ouders • gesprekken met het kind • observaties en observatieverslagen • achtergrondinformatie 5-9

 44. Analyseproces: • doel formuleren • gegevens verzamelen • kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de gegevens • eventueel aanvullende gegevens verzamelen • verbanden leggen tussen de gegevens en gegevens interpreteren • voorlopige conclusies trekken • evalueren wat je met de conclusies kan • eventueel aanvullende gegevens verzamelen • definitieve conclusies trekken voor plan van aanpak 5-10

 45. De inhoud van dit thema: 6.2 Vier opvoedmilieus 6.3 Opvoedingsdoelen en kwaliteitseisen 6.4 Voorwaarden voor de opvoeding in groepen 6.5 Cirkel gezinsondersteuning 6-1

 46. Opvoedmilieus: eerste milieu = het gezin, familie en vrienden tweede milieu = het onderwijs, de kinderopvang en peuterspeelzaal derde milieu = de georganiseerde vrije tijd vierde milieu = de publieke ruimte, inclusief media en internet 6-2

 47. Doelen en kwaliteitseisen voor de kinderopvang staan in: • de Wet kinderopvang • Convenant Kwaliteit Kinderopvang • pedagogische kaders kindercentra • wetenschappelijke onderzoeksrapporten 6-3

 48. Het doel van opvoeden: het kind te begeleiden tot een zelfstandige en gelukkige persoonlijkheid, die een respectvolle relatie met anderen aan kan gaan en verantwoordelijk kan functioneren in de maatschappij 6-4

 49. De inhoud van dit thema: 7.2 Verzorging 7.3 Verzorgingsvaardigheden 7.4 Hygiëne 7.5 Veiligheid 7.6 Gezondheidsopvoeding 7-1

 50. Aspecten van de verzorging: • verzorging van de ruimte en de materialen • verzorging van het lichaam 7-2

More Related