Download
temat prezentacji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat prezentacji: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temat prezentacji:

Temat prezentacji:

347 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat prezentacji:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Temat prezentacji:

 2. Rajmund Hiacynt REMBIELIŃSKI Ż y c i e i t w ó r c z o ś ć

 3. Spis treści: • informacje podstawowe • rodzice • małżeństwo • herb Lubicz • działalność Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi • Dawna Łódź + galeria zdjęć • Jak budowano Łódź przemysłową? • Raport Rembielińskiego, którego czynniki zdecydowały o utworzeniu osad włókienniczych • Podstawy powstania osady lniano-bawełnianej • Podsumowanie • Zakończenie

 4. Informacje podstawowe

 5. URODZONY we wrześniu 1775 w Warszawie ZMARŁ 12 lutego 1841 w Łomży Ród Rembielińskich wywodził się z Rembielina k.Chorzel w powiecie przasnyskim. Dwór Rembielińskich, stan po II wojnie światowej

 6. Rodzice MATKA OJCIEC Prus I Turzyna Lubicz Teresa hr. Wiśniewska h. Prus Konstanty Rembieliński Urodzona w roku 1868 Urodzony w roku 1857 Zmarł w roku 1933 , wiek: 76 lat.

 7. Małżeństwo żonaty z jego drugą żoną była Antonina z Weltzów, Agnieszką Heleną z Opackich z którą miał synów: Aleksandra i Eugeniusza. - małżeństwo to zakończyło się rozwodem

 8. Herb Lubicz Jeden z najbardziej rozpowszechnionych polskich herbów szlacheckich Używany w całej Rzeczypospolitej, znany z pieczęci z 1348. Herbem Lubicz pieczętowały się przede wszystkim rodziny średnio- i drobnoszlacheckie, wśród których największe znaczenie mieli: Piwniccy, Radzimińscy, Szydłowscy, Tyliccy, Żółkiewscy; na Litwie - Łopacińscy, Szyrmowie.

 9. Działalność Rajmunda Rembielińskiegow Łodzi pałac Scheiblera widok dawnej Łodzi

 10. Dawna Łódź Rajmund Rembieliński jakoprezes województwa mazowieckiego, zwrócił uwagę rządu na okręg łęczycki i wypracował plan uprzemysłowienia miasteczek rządowych w tych stronach. Obfitość ziemi i lasów, a więc nieograniczone możliwości regulacyjne, tani budulec, mnogość strumieni, a co za tym idzie możność wykorzystania wody bieżącej i napędu wodnego - to warunki, które miały ułatwić urzeczywistnienie wielkiego zamiaru. Rząd przyjął plan Rembielińskiego i wydał szereg dekretów (od 18 września 1820 r.) określając zasady lokacyjne, kompetencje urzędów, rozmiary kredytów państwowych oraz podstawy organizacji wytwórczości i zbytu. Historyczna mapa okolic Łodzi

 11. Stara Łódź fabryka Scheiblera

 12. stara fabryka dawna ulica Piotrkowska

 13. Stary Rynek dawna ulica Przędzalniana

 14. budynek mieszkalny fabryka I.Poznańskiego Księży Młyn

 15. Jak budowano Łódź przemysłową? Rola władz Królestwa Polskiego w powstaniu Łodzi przemysłowej Pierwsza myśl o zlokalizowaniu w Łodzi osady przemysłowej zrodziło się przypuszczalnie na miejscu, w samym miasteczku. Prawdziwym twórcą Łodzi przemysłowej stał się Rajmund Rembieliński – prezes Województwa Mazowieckiego (tj. odpowiednik wojewody). Jako sprężysty działacz polityczny i gospodarczy, był człowiekiem o wybitnych zdolnościach organizacyjnych, który stwarzał dzieła własnego autorstwa reformujące struktury państwa. fabryka Scheiblera

 16. Rembieliński wyróżniał się zapewne niepospolitymi zdolnościami i zasługami, skoro w 1820r. powierzono mu godność marszałka Sejmu Królestwa , co stworzyło mu znakomite warunki do rozwinięcia twórczej działalność industrializacyjnej. Przestępując do realizacji planu tworzenia rządowych osad rękodzielniczych w województwie mazowieckim, Rembielinski dokonał wizytacji kilkunastu miast, w których istniała możliwość urządzenia takich osad i opracował raport-projekt ‘’W przedmiocie zaprowadzenia fabryk sukienniczych” Stał się on podstawą do wydania przez namiestnika Królestwa słynnego dekretu z 18 września 1820r., powołującego zaproponowane przez Rembielińskiego ośrodki – m.in.. Gostynin. Przedecz, Dębie, Zgierz i Łódź – do rzędu tzw. Miast fabrycznych. dawne domy pracowników rezydencja i fabryka

 17. Raport Rembielińskiego, którego czynniki zdecydowały o utworzeniu osad włókienniczych • istnienie na jej terenie obszernych gruntów rządowych • występowanie licznych rzeczek i strumieni, na których działało wiele młynów wodnych nadających się do przekształcenia w hydrotechnice urządzenia przemysłowe • niezwykła łatwość zaopatrzenia w terenie surowce budowlane – głównie drewno z rozległych lasów, a także cegłę, do której wyrobu istniały na miejscu stosowane zasoby gliny. • dogodne położenie komunikacyjne przy nowo wytyczonym (w 1818 r) trakcie z Łęczycy do Piotrkowa • obecność sprowadzonych cudzoziemców kolonistów, co miało ważne, psychologiczne znaczenie dla nowych osadników • dążenie do „ożywienia tamtejszej okolicy” Budynek przędzalni na Księżym Młynie

 18. Podstawy powstania osady lniano-bawełnianej W 1823r. Rajmund Rembieliński wystąpił z koncepcją założenia w Łodzi osady płócienniczej, w której równocześnie miano także wytwarzać wyroby bawełniane. Powszechnie jednak za twórcę nowej osady uchodzi Stanisław Staszic. Zgodnie z jego koncepcją, w osadzie Łódce miał się odbywać pełny cykl produkcji wyrobów lnianianych – począwszy od wytwarzania surowca, poprzez wyrób przędzy i tkanie płótna aż po złożone procesy wykańczalnicze. Stosowanie do tego osada została podzielona na trzy odpowiednio wyspecjalizowane strefy produkcyjne • dwie pierwsze osady fazy cyklu produkcyjnego odbywały się w koloniach prządniczych – w pierwszej kolejności mieli obowiązek samodzielnego uprawiania lnu. • druga faza cyklu produkcyjnego jako sąsiednia kolonia tkacka tkała na ręcznych warsztatach płótno . • ostatnia faza cyklu produkcyjnego odbywała się w posiadłościach wodno-fabrycznych; przesyłane z kolonii tkackiej szare, „ordynaryjne” płótno ulegało tam kolejnym procesom wykańczalniczym.

 19. Podsumowanie: Rajmund Rembieliński był: • działaczem politycznym i gospodarczym • prawnikiem • marszałkiem Sejmu i radcą Królestwa Polskiego • członkiem Towarzystwa Republikanów Polskich • prezesem „Komissyi łomżyńskiey” w 1807 r. • prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego • „ojcem chrzestnym” Łodzi przemysłowej • autorem prac z zakresu zagadnień ekonomicznych, m.in.. O miastach i O urzędnikach • przyczynił się do rozbudowy przemysłu Królestwa Polskiego, głównie łódzkiego okręgu przemysłowego

 20. Była to prezentacja multimedialnawykonana przez Paulinę Marczuk

 21. Dziękuję za uwagę !!!!!