Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Shift PowerPoint Presentation

Shift

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Shift

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Shift Shift ASRAM Jóga és Meditációs Központ ASRAM Jóga és Meditációs Központ 2006. május 12. 2006. május 12.

 2. PROBLÉMÁINK FORRÁSA a JELEN megélésének elnyomása

 3. ÖNISMERET Elkülönült része vagyunk a Mindenségnek. Hiányzó része vagyunk a Mindenségnek. A külvilág nem más, mint hiányzó részünk képe. A külvilág ismerete, önmagunk ismerete egyben. A külvilág hozzánk küldött üzenete rólunk szól.

 4. ÉN A Mindenség elkülönült/hiányzó része. A Mindenség végtelen információ. A Mindenség minden egyes része végtelen információ. Amint kívül, úgy belül. Az elkülönülés definíciója, az érintkező felület, a határvonal.

 5. Πυθαγόρας i.e. 582 – i.e. 496

 6. SZIMBOLIKUS NYELV A numerológia egy szimbolikus nyelv, melynek segítségével a megnyilvánuló világban zajló esményekkel szoros kapcsolatban álló fontos infomációhoz férhetünk hozzá. ► a számokat közvetítő megnyil-vánulások (számhordozók) kü-lönbözőek lehetnek; ► üzenetet az adott eseményhez (pl. a születéshez) közvetlenül kapcsolódó számok tartalmaz-nak;

 7. JÓ VAGY ROSSZ? A sötét és világos egymáshoz való viszonyában értelmezhető. A megnyilvánulásokat a környezetükkel együtt érzékeljük. A megnyilvánulások nem szakíthatók ki a környezetükből. Nincsenek jó és rossz számok.

 8. DÁTUMSZÁMOK Az eseményhez közvetlenül kapcsolódó számok legfontosabbika. Nem időminőségről van szó, hanem a dátum számaiban rejlő üzenetről; → a téves születési dátum, más naptárak, „kitalált” középkor, űrutazás stb. nem igényelnek semmilyen korrekciót. ► események bekövetkezése az időszámskálán; ► a számskála nem abszolút, korrekciót nem igényel; ► a számskála részeiben is informatív

 9. A SZÁNDÉK Monád Van is meg nincs is Szám is meg nem is Véges és végtelen is Páros is meg nem is ► minden elkülönüléstovábbi részekre oszt; ► az első elkülönülés a Min-denséget két részre osztja→ ►két világot teremt: az elkü-lönültet és az azon kívül állót; ► ha az 1-es nem különül el, akkor még nem 1; ► ha az 1-es elkülönült, akkor már nem 1 A szándék, az akarat rejlik benne, hogy elkülönüljön, hogy domináljon. JELEMMERŐ AKARATERŐ SZELLEMI ENERGIA

 10. A VISZONY Duád A két 1-es együtt alkotja a Mindenséget. Együtt 1-et képeznek, Ezért a 2-es sem igazi szám. A kétarcú monád. ► a Mindenség első végtelen elkülönülése annak két részre osztását eredményezi; ► egyszerre nyilvánul meg az 1 és a 2 , miközben megteremtő-dik a számlálás lehetősége; ►A 2 nem létezik a benne foglalt 1 nélkül; ►az 1-nek nincs értelme amíg a 2-es meg nem nyilvánul kölcsönös definíció; kiegészítés (nem uralom); viszonyulás; információcsere BELSŐ ENERGIA

 11. AZ ÁTVITEL teremtő szellemi erő; szent szám; a férfi száma kapcsolat; kommunikáció; információs csatorna ► a monád igazi elkülönülése és uralma a duád fölött; ► a monád mint közvetítő csatorna; ► a monád lehetőség az egyik állapotból a másikba történő átvitelre; ► A Mindenség felépítésének fő elve (kicsiből nagy, lentből fent, bentből kint stb.) ISMERETRE ÉS ISMERTSÉGRE IRÁNYULÓ HAJTÓERŐ

 12. A MEGTESTESÜLÉS 4 kölcsönösen érintkező gömb teret határoz meg (minimum ennyi kell, maximum ennyi lehet). ► a megnyilvánulásra törekvő akarat (1) → ► a Mindenség felépítésének elvét (3) magába foglalva → ► anyaggá válik; ► az akarat (1) révén az elv (3) testet (4) ölt; ► energiák kölcsönhatása (2+2) materializálódott energia; anyag, test; a nő száma FIZIKAI TEST (TERHELHETŐSÉG, SZÍVÓSSÁG)

 13. AZ ÖSSZEKÖTÉS A meg nem nyilvánuló világ összekötése a megnyilvánulóval. A szellem összekötése az anyaggal. A férfi összekötése a nővel (a család száma). ► 1, 2, 3 és 4 – alacsony rezgésű számok (megnyilvánult világ) ► 6, 7, 8 és 9 – magas rezgésű számok (meg nem nyilvánult világ); ► 5 – a két világ határvonala, a horizont, azok összekötése Az elképzelés és a valóság összekötése. INTUÍCIÓ LOGIKA TERV(EZÉS)

 14. A TEREMTÉS A Mindenség megosztásának valamennyi végtelen része a Mindenség maga. Teremtés: a Mindenség egy részének véges elkülönítése. A teremtés szimbolikus produktuma a Föld, szimbolikus eszköze a föld. ► a Mindenség háromszoros végtelen megosztása végesen elkülönít; ► a Mindség 6 végtelen része teremt végeset FÖLDKAPCSOLAT SZORGALOM NŐIESSÉG

 15. A VISSZATÉRÉS A visszatéréssel egy kiemelt (szent) küldetés, egy ciklus fejeződik be → a küldetések, a ciklusok szent száma; 7 szabályosan érintkező kör → mandala (a visszatérés). ► az alkotói akarat (1) és a teremtőerő (6) a teremtés meg-valósulásával visszatér a Min-denség meg nem nyilvánuló mezejébe (1+6=7); ► minden alkotások szellemisége (3) és a testet öltött teremtmény (4) együttesen szimbolizálja az alkotói tehetséget (3+4=7) Utunkról való visszatérés → szerencse (ALKOTÓI) TEHETSÉG SZERENCSE

 16. AZ ÁTVÁLLALÁS Tükröződés: harmonikus kölcsönhatás. A tégla (űrmentes építőelem) csúcsainak száma → Tömör építmény → A lentebb levők átválallják a fentebbiek terheit. ► minden páros szám belső tükröződés → ► a 2-ben az 1, a 4-ben a 2, a 6-ban a 3, a 8-ban a 4 tükröződik; ► 8 – a megtestesülés (4) tükröződése; ► 4 – energiakölcsönhatás → ► 8 – energiák intenzív köl-csönhatása (együttrezgés, együttérzés) Átvállalás → felelősség. EGYÜTTÉRZÉS EMPÁTIA FELELŐSSÉGTUDAT

 17. A BEFOGLALÁS Minden nagyobb (összetett) szám enneádok hierarchikus rendszere → karakteres rezgés = N mod 9. Egyes numerológiai rendszerek nem tekintik önálló rezgésű számnak. ► minden önálló (alacsonyabb) rezgést megába foglaló külön-leges szám, enneád; ► saját karakteres rezgése csakis önmagában nyilvánul meg → ► más számok jelenlétében az enneád Mindenséget képviseli; ► 9 – enneád – harmonikus egység Rezgések – információ – befoglalás –tárolás. EMLÉKEZET MEMÓRIA MENTÁLIS ENERGIA

 18. JELEMMERŐ AKARATERŐ SZELLEMI ENERGIA A SZÁNDÉK BELSŐ VISZONY (BIO)ENERGIA A VISZONY ISMERETRE IRÁNYULÓ HAJTÓERŐ AZ ÁTVITEL FIZIKAI TEST (TERHELHETŐSÉG, SZÍVÓSSÁG) A MEGTESTESÜLÉS INTUÍCIÓ LOGIKA TERV(EZÉS) AZ ÖSSZEKÖTÉS FÖLDKAPCSOLAT SZORGALOM NŐIESSÉG A TEREMTÉS (ALKOTÓI) TEHETSÉG SZERENCSE A VISZATÉRÉS EGYÜTTÉRZÉS EMPÁTIA FELELŐSSÉGTUDAT AZ ÁTVÁLLALÁS EMLÉKEZET MEMÓRIA MENTÁLIS ENERGIA A BEFOGLALÁS SZÁMOK (ÖSSZEGZÉS) szándék viszony elv megnyilvánulás

 19. SZÁMTÁBLA 3×3 hálóbeosztású négyzet; A számok 1-től 9-ig kerülnek bele az alábbiak szerint: fentről lefelé majd balról jobbra. Ha egy számból több van, akkor valamennyi külön-külön bekerül ugyanabba a mezőbe. Ha egy számból nincs egy se, akkor a mező üresen marad. A 0-k nem kerülnek bele a táblázatba.

 20. DÁTUMSZÁMOK FELDOLGOZÁSA A számtáblába kerülő számok meghatározása: 2005.09.25. 2005.09.25. → 22, 55, 9 2+5+9+2+5=23 → 2, 3 ► a dátumban szereplő nul-lák elhagyásra kerülnek; 2+3=5 → 5 23-2×2=23-4=19 → 1,9 ► bizonyos nullák mélyebb elemzéshez szükségesek; 1+9=10 → 1 A számok tehát: 11, 222, 3, 555, 99

 21. SOROK, OSZLOPOK, ÁTLÓK 1-4-7 sor célra rányultság (célok kijelölése, elérése, siker) 1-2-3 oszlop önértékelés (magabiztosság, indentitástudat) 1-5-9 átló szellemiség (befolyásolhatóság elvakultság) 2-5-8 sor családkapcsolat (a család szerepe, fontossága) 4-5-6 oszlop önfenntartás (gondoskodás önmagunkrólés másokról) 3-5-7 átló vérmérséklet (igény és képesség az energiacserére, a kapcsolatra; szexualitás) ► egy vonalon (sor, oszlop, átló) elhelyezkedő számok közös jelentése; 3-6-9 sor stabilitás (a változásokkal szembeni ellenállás) 7-8-9 oszlop tehetség (hozott/szerzett „hasznos rakomány”) ► dinamikus kölcsönhatások sorok és oszlopok között; ► erősítő és gyengítő hatá-sok sorok és oszlopok között

 22. KÖLCSÖNHATÁSOK sorok kölcsönhatása 1-4-7 == 3-6-6 oszlopok kölcsönhatása 1-2-3 == 7-8-9 csúcsok kölcsönhatása 2-1-4 == 6-9-8 2-3-6 == 4-7-9 ► 1, 2, 4 – hajtóerő ► 3, 6, 7 – hajtóerő/rakomány ► 8, 9 – rakomány ► 5 – egyensúlyi pont

 23. ÁTALAKULÁSOK A számtábla nem kőbe vésett. Bizonyos számok átalakulhatnak más számmá, számok keletkezhetnek és tűnhetnek el. Leggyakoribb átalakulások: 11→8+22 vagy 11→8+4 8→11-22 vagy 8→11-4 6→7+22 vagy 6→7+4 7→6-22 vagy 7→6-4 22→4 vagy 4→22

 24. SIKERMUTATÓ (K) A boldogság a számtáblából nem vezethető le. A sikermutató (S) kiszámítása A „túlsiker” korrekciója: Az alábbi %-os értékek összege: Ha a nyolc összetevő együttes értéke meghaladja a 100%-ot, akkor érvénybe lép az „amennyivel több, annyival kevesebb” szabály. Ez azt jelenti, hogy a 100% fölötti értéket ki kell vonni a 100-ból, s ez lesz a K végleges értéke. A siker potenciális lehetősége a számtáblála, a szellemi dominancia(D), és az átlagos energiaszint (e) adataiból körvonalazható. az 1-4-7 sorban levő számok aránya a számtáblában (%); 2-esek száma x10 (%) 33: 10%, 3 és 333: 0%, más: -10% 55: 10%, 5 és 555: 0%,, más: -10% 77: 20%, nincs 7: -10%, más: 0% ► a siker leegyszerűsítve nem más, mint kitűzött céljaink elérése; ► a siker a világ meghódításá-nak útján, a boldogság a világ elfogadásának útján érhető el nincs 8: 10%, 8: 0%,, más: -10% D>20: 20%, 3<D<20: 10%, 1<D<3: 0%,D<1: -10% (e-3,5)x10%

 25. EGY SIKERES EMBER az 1-4-7 arány: 50%; 2-esek: 40%; 3-as hiány: -10%; 5-ös hiány: -10%; 7-es: 0%; 8-as: 0%; D>20: 20%; e (5,8-3,5)=2,3: 20%; összesen: 110% Sikermutató (K)=100-10=90%

 26. MINTASZÁMÍTÁS eredendő számok (1. lépés) kiemelt számok (2-5. lépés) számtábla, számjegytábla mentális felnőttéválás (6.) életek (7.) szellemi dominancia (8-10.) missziógörbe (11-14.)

 27. PROGRAMOK www.numerologia.hu/shift/tabla/ számtábla-előállítás különböző számítások adatbázis http://nightbird.atw.hu/Numerologia.rar www.numerologia.hu/shift/szamtabla.xls www.pifagor.org

 28. A NUMEROLÓGIAI ELEMZÉS 9 SZABÁLYA Az elemzés 1. Előítételettől és elfogultságtól mentesen végezd az elemzést. 2. A numerológiai elemzés nem ítélkezés és nem jóslás. 3. A numerológiai elemzés a jellemben rejlő lehetőségeket mutatja be. Az elemzés tárgya 4. Minden ember egyedi, nem több és nem is kevesebb másoknál. 5. Elemzésed tárgya számodra egy a sok a közül, számára viszont a legérintetettebb személy. 6. Sorsának, életeseményeinek ismerete kiegészítheti, pontosíthatja, magyarázhatjaaz elemzés megállapításait. A számtábla 7. A számtábla nem kőbe vésett, annak változási lehetőségei lényeges, sokszor meghatározó információt hordoznak. 8. Sem a kevés, sem a sok nem jelent jót vagy rosszat: a kevés keveset (vagy nagyon sokat),a sok sokat (vagy nagyon keveset) jelenthet. 9. A számtáblának belső dinamikája (élete) van: a számok összetett és folyamatoskölcsönhatásban állnak egymással.

 29. A PSZICHIÁTER 66 szorgalom, mesterség; 1 mérsékelt jellemerő, kifinomult egoizmus; 5, 99 logika, intuíció, memória; 222 nagy belső energia, extraszenzorikus képesség 33-5-7 erős vérmérséklet; 33 erős ismeret- és ismertségvágy, gyenge rend- és precizitásigény; 7-99 tehetség

 30. A SZKEPTIKUS 111 (8) közepes jellemerő, tartalékkal, béketeremtő; 22-44 jó fizikai terhelhetőség, jó egészség 111-22-33 magas önértékelés; 8-99 tehetség (jó memória);

 31. A (VERS)ÍRÓ 11 enyhe jellemerő (tartalék nélkül); 22222 rendkívüli belső energia; 4 megfelelő fizikai kondíció komoly tartalékkal; üres 3-5-7 átló igen alacsony vérmérséklet

 32. AZ EGYIK ELNÖK 11 enyhe jellemerő (tartalék nélkül); 333 nagyon erős ismeret- és ismertségvágy; 666 nagyon erős földeltség, uralomvágy; 333-7 erős vérmérséklet

 33. A MÁSIK ELNÖK 1111 nagy jellemerő (tartalék nélkül); 222 nagy belső energia, extraszenzorikus képesség 55 erős intuíció, logika, jó tervező; 7-99 tehetség (jó memória)

 34. A TAO NUMEROLÓGIÁJA Chian Zettnersan mester A Tao numerológiája Bioenergetic Budapest, 2002

 35. ASZTRO-NUMEROLÓGIA Normann Mortimer Shine NUMEROLÓGIA Magyar Könyvklub Budapest, 1997

 36. ALEKSZANDROV Александров Даты и судьбы Тайны магических цифр Тайный смысл даты рождения Числа и судьбы Рипол КлассикМосква, 2003-2005

 37. www.numerologia.hu/shift www.numerologia.hu www.numerologia.hu/shift/numerologia1.pdf www.numerologia.hu/shift/numerologia.pps www.numerologia.hu/shift/numerologia2.pdf