Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 - 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 - 2013

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 - 2013

193 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007 - 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Warszawa, grudzień 2007 r. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKANA LATA 2007 - 2013

 2. Główny Cel Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: • wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki • wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

 3. Cel głównyCele szczegółowe Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

 4. Cele PO IG Horyzontalny cel szczegółowy NSRO 2007 – 2013 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

 5. Relacja celów szczegółowych NSS do priorytetów określonych w SWW oraz celów Strategii Lizbońskiej NSS Strategia Lizbońska SWW Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Poprawa jakości Kapitału Ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Budowa i modernizacja infrastruktury Technicznej i społecznej mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Rozwój wiedzy i Innowacyjności na rzecz Wzrostu gospodarczego Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wymiar terytorialny polityki spójności Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Źródło: NSS 2007 - 2013, MRR, maj 2007 5

 6. Realizacja PO IG przyczyni się do osiągania celów strategii lizbońskiej – 94,88% całości środków zaalokowanych w ramach PO IG, tj. 9 214 394 299 euro

 7. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych będzie 9 priorytetów: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Infrastruktura sfery B+R Kapitał dla innowacji Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Dyfuzja innowacji Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki  Pomoc techniczna

 8. Źródło: PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

 9. Podział środków UE na programy operacyjne Źródło: www.mrr.gov.pl

 10. Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ogółem 9 711 629 742 EUR w tym 1 456 744 462 EUR środki krajowe w tym 8 254 885 280 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

 11. Budżet osi priorytetowej (mln EUR) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

 12. Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe (% planowanego wsparcia) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 25 września 2007r.

 13. Oś priorytetowa I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 14. Oś priorytetowa I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Główny cel priorytetu: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju

 15. Beneficjenci: jednostki naukowe; sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +; jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie; polskie platformy technologiczne; przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP);

 16. Beneficjenci: naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców, studenci; podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej; podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; minister właściwy ds. nauki.

 17. Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzyDziałanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego naukiDziałanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

 18. Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Minimalna wartość projektu: 400 tys. PLN dla województwa łódzkiego i mazowieckiego, które zaplanowały wsparcie RPO. Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: 20 mln PLN

 19. ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 20. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 21. Typy projektów: 1. identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu zdynamizowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego dla poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa oraz racjonalizacji wykorzystania środków finansowych na badania naukowe poprzez dofinansowanie projektów dotyczących: • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych; • przygotowywania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki, regionów i sektorów gospodarki; • przygotowywania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych poprzez zastosowanie wyników metody foresight.

 22. Typy projektów: 2. realizacja programów ministra właściwego ds. nauki ukierunkowanych na zwiększenia zainteresowania podejmowaniem pracy naukowej przez studentów i doktorantów, obejmujących: • projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce; • projekty, w których uczestniczą studenci, doktoranci i uczestnicy stażów podoktorskich, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG; • projekty realizowane w trakcie studiów doktoranckich w Polsce w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.

 23. Typy projektów: 3. wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG; 4. realizacja programu ministra właściwego ds. nauki w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy jako kierowników tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych;

 24. Typy projektów: 5. dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe); 6. wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac B+R;

 25. Typy projektów: 7. dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców, ich grupy lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe); 8. wsparcie na rzecz Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT+).

 26. Oś priorytetowa II. Infrastruktura sfery B+R

 27. Oś priorytetowa II. Infrastruktura sfery B+R Główny cel priorytetu: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce

 28. Beneficjenci: • jednostki naukowe; • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości; • uczelnie; • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie; • jednostki wiodące miejskie akademickie sieci naukowe (MAN;  • Centra Komputerów Dużej Mocy; • Podmioty zaangażowane w programie EIT+.

 29. Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczymMinimalna/maksymalna wartość projektu: projekty o charakterze ponadregionalnym, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 1 mln euro.Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowychDziałanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

 30. ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 31. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 32. Typy projektów: 1. rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej, m.in. w Centrach Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriach świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców a także w ramach EIT+; 2. rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działających na bazie sieci naukowych, m.in. Centów Doskonałości;

 33. Typy projektów: 3. wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej (budowa dużych urządzeń badawczych – budowle i aparatura); 4. projekty w zakresie inwestycji polegających na tworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej oraz przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej mającej na celu utworzenie nowego centrum naukowo-badawczego;

 34. Typy projektów: 5. projekty polegające na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki poprzez dofinansowanie inwestycji sieciowych, sprzętowych o znaczeniu ogólnokrajowym, uwzględniając ich kluczowe znaczenie dla środowiska; 6. utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych;

 35. Typy projektów: 7. projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej dotyczące tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych oraz tworzenia i udostępniania baz danych publikacji naukowych; 8. projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla środowiska naukowego.

 36. Oś priorytetowa III. Kapitał dla innowacji

 37. Oś priorytetowa III. Kapitał dla innowacji Główny cel priorytetu: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

 38. Beneficjenci: • MSP; • Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe; • instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu); • organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

 39. Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnejMinimalna/maksymalna kwota wsparcia: wejście kapitałowe w nowoutworzone przedsiębiorstwo – poniżej 50% udziałów i nie więcej niż 800 tys. PLN

 40. Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Maksymalna kwota wsparcia: 1,5 mln euro dla pojedynczego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa z funduszu podwyższonego ryzyka Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

 41. ALOKACJA FINANSOWA NA DZIAŁANIA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 42. KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI DZIAŁANIAMI I PRIORYTETAMI Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze szczegółowego opisu priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, NSRO 2007 – 2013, MRR, Warszawa 28 sierpnia 2007r.

 43. Typy projektów: 1. inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację innowacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z sektora MSP; 2. wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych;

 44. Typy projektów: 3. aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć 4. w ramach 3. priorytetu możliwe też będzie dofinansowanie projektów pilotażowych, mających na celu testowanie nowych rodzajów projektów lub sposobów podejścia i identyfikacji takich, które z powodzeniem mogą być wprowadzone na szerszą skalę w kolejnych latach realizacji PO IG lub w programach operacyjnych w kolejnych perspektywach finansowych

 45. Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 46. Oś priorytetowa IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Główny cel priorytetu: podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach • Beneficjenci: • przedsiębiorcy

 47. Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+RMinimalna/maksymalna wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych nie większa niż 200 mln PLNMaksymalna wartość wsparcia: 20 mln PLN

 48. Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: • dla części inwestycyjnej nie mniejsza niż 400 tys. PLN • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: • dla części inwestycyjnej (w tym doradztwo dla MSP) nie większa niż 30 mln PLN, • na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN. • Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: • część inwestycyjna (w tym doradztwo dla MSP) nie większa niż 21 mln PLN, • na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw 400 tys. PLN (50% wartości części doradczej projektu), • na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP).

 49. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny • Minimalna/maksymalna wartość udzielenia wsparcia: Udzielenie premii technologicznej do 50%, zgodnie z mapą pomocy regionalnej, nie więcej niż 4 mln PLN. • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym • Minimalna/maksymalna wartość projektu: wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN i poniżej 160 mln PLN • Minimalna wartość udzielenia wsparcia: (30% z 8 mln PLN) 2,4 mln PLN • Maksymalna wartość udzielenia wsparcia: • na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 40 mln PLN, • na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP)

 50. Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimalna wartość projektu to 160 mln PLN. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia wynosi 10% wydatków kwalifikowanych.