BIOPALIWA - PowerPoint PPT Presentation

biopaliwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOPALIWA PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 18
BIOPALIWA
128 Views
Download Presentation
addison-oneil
Download Presentation

BIOPALIWA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOPALIWA

 2. BIOPALIWA • Biopaliwa ze względu na stan skupienia dzieli się na: • stałe • płynne • gazowe (biogaz)

 3. BIOGAZ • Biogaz jest mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. • Biogaz wykorzystywany do celów energetycznych powstaje w wyniku fermentacji: • odpadów organicznych na składowiskach odpadów, • odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych, • osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. • Człowiek może go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji: • energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach • energii cieplnej w przystosowanych kotłach

 4. Autobus z instalacją na biogaz.Szwecja.

 5. CIEKŁE BIOPALIWA • Największe znaczenie odgrywają alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. • W wyniku fermentacji na przykład kukurydzy czy też trzciny cukrowej otrzymuje się etanol i metanol – biopaliwa, które mogą być następnie dodawane do paliw tradycyjnych.

 6. BIOMASA • Biopaliwa stałe to słoma, specjalne gatunki drzew, odpadki powstałe przy przetwarzaniu trzciny cukrowej, łuski ryżowe • Biomasę określa się jako masę materii organicznej, zawartą w organizmach zwierzęcych lub roślinnych.

 7. BIOMASA • W Polsce z 1 ha użytków rolnych zbiera się rocznie ok. 10 ton biomasy, co stanowi równowartość ok. 5 ton węgla kamiennego. • Podczas jej spalania prawie nie wydzielają się związki siarki i azotu. Powstający gaz cieplarniany - dwutlenek węgla jest asymilowany przez rośliny wzrastające na polach, czyli jego ilość w atmosferze nie zwiększa się. • Zawartość popiołów przy spalaniu wynosi ok. 1% spalanej masy, podczas gdy przy spalaniu gorszych gatunków węgla sięga nawet 20%.

 8. ROŚLINY ENERGETYCZNE • Rośliny energetyczne powinny charakteryzować się: • dużym przyrostem rocznym • wysoką wartością opałową • znaczną odpornością na choroby, szkodniki • stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi Istotną sprawą jest również możliwość mechanizacji prac agrotechnicznych związanych z zakładaniem plantacji oraz zbieraniem plonu.

 9. ROŚLINY ENERGETYCZNE • Wierzba wiciowa • Malwa pensylwańska (ślazowiec) • Słonecznik bulwiasty • Miskant olbrzymi • Miskant cukrowy

 10. Wierzba wiciowa

 11. Malwa pensylwańska

 12. Miskant olbrzymi

 13. Miskant cukrowy

 14. Słonecznik bulwiasty

 15. ZALETY • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnianych. • Zagospodarowanie bioodpadów (bez konieczności ich utylizacji (biogaz)). • Łatwość magazynowania i wykorzystywania w zależności od potrzeb (transport i magazynowanie nie pociąga za sobą takich zagrożeń dla środowiska, jak transport czy magazynowanie ropy naftowej bądź gazu ziemnego).

 16. WADY • Plantacje kukurydzy, trzciny cukrowej, soi z przeznaczeniem na biopaliwa zajmują tereny, które można by wykorzystać pod uprawy roślin na żywność i na paszę dla zwierząt. • Zabieranie ziemi pod uprawy w celu produkcji paliw wywołuje wzrost cen żywności. • Uprawa surowców na cele energetyczne połączona z ich właściwym nawożeniem powoduje dużą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery • Część plantacji energetycznych powstaje na terenach zielonych i zastępuje łąki, bagna, a przede wszystkim lasy.

 17. WADY • Biopaliwa wymagają nakładów energetycznych w uprawę, transport i przerób chemiczny.

 18. WADY • Tylko w USA w 2006 r. 1/3 wszystkich upraw kukurydzy była przeznaczona na produkcję etanolu do paliwa. Napełnienie jednego baku paliwa wymaga około 200kg kukurydzy, które pozwoliłyby na wyżywienie jednej osoby przez rok. • Jak na razie podstawowym surowcem służącym do produkcji biodiesla w Unii Europejskiej jest olej rzepakowy. Według Oil World, w sezonie 2009/10 w Unii Europejskiej wytłoczono prawie 10 mln ton oleju rzepakowego z około 23 mln ton surowca. Z tej ilości około 3,3 mln ton oleju przeznaczono na cele spożywcze, a około 6,7 mln ton na cele nie żywnościowe – głównie do produkcji biodiesla.