Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
skolry.fi PowerPoint Presentation

skolry.fi

208 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

skolry.fi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. mm.omat työehtosopimukset toimihenkilöjärjestöjen (YTN ja TU) kanssa TOIMIALAN ETUJÄRJESTÖ TYÖNANTAJA- LIITTO www.skolry.fi 265 JÄSENYRITYSTÄ Henkilöstö, noin 12.500, on korkeasti koulutettua, yli 60 % on suorittanut korkeakoulu- tai opistotason tutkinnon • 4 toimialaryhmässä • talonrakentamisen suunnittelu • yhdyskuntasuunnittelu • teollisuuden suunnittelu • muu • yhteensä 33 toimialaa

 2. SKOLin TOIMINTA JA PALVELUT • Yrittäjäpolitiikka (edunvalvonta ja vaikuttaminen) • Työmarkkinatoiminta (työehtosopimukset YTN, TU) • Tiedottaminen jäsenille (jäsentiedote kuukausittain) • Toimialan markkinointi (jäsenluettelo, asiakaslehti) • Jäsenpalvelut (neuvonta tulkintakysymyksissä ym.) • Projekti- ja kehitystoiminta • Toimiala- ja työryhmätoiminta • Aluetoiminta • Kansainvälinen toiminta

 3. SKOLin TUOTTEET JÄSENILLE JA ASIAKKAILLE • Jäsentilaisuudet (kokoukset, seminaarit) • Asiakastilaisuudet (konsulttipäivä, kiinteistöfoorum) • Tilastot (laskutus, suhdanne, palkka, tilinpäätös) • www-sivut, jäsenyritysten tietokanta • Jäsenluettelo, 7500 kpl vuosittain • SKOL VISIO –asiakaslehti, 5000 kpl 2 x vuodessa • Työsuhdekäsikirja, myös verkkoversio • Sopimusasioiden käsikirja, myös verkkoversio • Riskienhallintaopas ja kalvosarja • RAKLI-SKOL-ATL-laatujärjestelmähyväksyntä

 4. SKOLin MISSIO JA VISIO SKOLin missio on jäsenyritysten liiketoiminnan edellytysten ja toimialan jatkuva parantaminen SKOL on arvostettu, vaikutusvaltainen ja näkyvä edunvalvoja, joka tuottaa toiminnallaan jäsenilleen kilpailuetua ja liiketoiminnallista lisäarvoa sekä tukee näin jäsenyritysten vision toteutumista. MISSIO: VISIO:

 5. SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN VISIO SKOL-yritykset ovat asiantuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua. SKOL-yritykset tuottavat asiakkailleen olennaista arvonlisäystä tietointensiivisillä ratkaisuilla, joilla asiakkaiden ja alan yritysten kannattavuus, palvelujen laatu ja kilpailukyky paranevat jatkuvasti.

 6. STRATEGISET TEEMAT 2006-2009 1. Arvostettu ala (vuoden 2007 pääteema)- ala on arvostettu, näkyvä ja imagoltaan hyvä 2. Osaavat resurssit (vuoden 2008 pääteema)- yrityksillä osaavat, koulutetut ja kehittyvät resurssit 3. Toimivat markkinat- alalla on toimivat markkinat ja reilu kilpailu 4. Joustavat työmarkkinat- työmarkkinat toimivat joustavasti ja kannustavasti 5. Menestyvät yritykset- yritykset kilpailukykyisiä, kehittyviä ja kannattavia

 7. JÄSENYRITYKSET KOKOLUOKITTAIN

 8. JÄSENYRITYKSET TOIMIALARYHMITTÄIN

 9. JÄSENYRITYKSET OMISTUKSEN MUKAAN

 10. SUUNNITTELUTYÖN KUSTANNUSRAKENNE € Kerroin Yrityksen kehittäminen Tulos- ja kannustuspalkkiot Sijoitetun pääoman tuotto 70 3,5 10 % Tuotto-odotus 5…10 € Omakustannustaso 0-tuloksella 60 3,0 Koneet ja kalusto Verot, poistot, rahoitus, korot Hallinto- ja atk-palvelut, vakuutukset Tietokoneohjelmat, päivitykset ja lisenssit Tarjoustoiminta ja markkinointi Henkilöstön koulutus ja kehitys Toimistotarvikkeet ja –palvelut, kuljetukset ym. Huoneistomenot, vuokrat, siivous yms. 30 % Muut yleiskustannukset 50 18 € Yleiskustannuspalkkojen sosiaalikustannukset 20 % 40 Yleiskustannuspalkat sisältävät hallintoon, tarjoustoimintaan, markkinointiin, työmarkkinatoimintaan, kehitystoimintaan, koulutukseen, tietotekniikan ylläpitoon ja kehittämiseen yms. toimintaan käytetyn työajan palkan sosiaalikuluineen. 4 € Yleiskustannuspalkat 8 € 30 1,5 17 % Työpalkasta lasketut sosiaalikustannukset Alan sosiaalikustannusprosentti on keskimäärin 50 % ja sisältää eläke- ja muut sosiaalivakuutukset, loma-palkat ja lomarahat sekä palkallisten poissaolojen kustannukset. 10 € 20 1,0 33 % Suunnittelutyön työpalkka Palkkatilastojen mukaan alan diplomi-insinöörien keskipalkka on noin 3.800 €/kk ja insinöörien noin 3.000 €/kk. Suunnitteluinsinöörin tuntipalkkana on laskelmassa käytetty 20 €/h, mikä vastaa kuukausipalkkaa 3.180 €/kk. 20 € 10

 11. LASKUTUSTILASTO

 12. Miljoonaa euroa 500 400 Talonrakennus 300 Teollisuus 200 100 Yhdyskunta • Muu 0 86 88 90 94 92 96 98 00 02 04 06 KOTIMAAN LASKUTUS TOIMIALARYHMITTÄIN 1986…2006 Vuoden 2006 hinnoin

 13. 100 % Valtio 80 % Kuntasektori 60 % Teollisuus 40 % Rakennusliikkeet 20 % Muut 0 % 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 TILAAJAJAKAUTUMA

 14. KAIKKI Muu 3 % (2) Hintakilpailu 22 % (21) Vuosisopimus 32 % (35) Tarjouskilpailu arviointi- menettelyllä 20 % (20) Neuvottelutilaus 23 % (22) SUUNNITTELUPALVELUJEN TILAUSTAPA

 15. £ ASIAKKAAN ARVOKETJU $ € Logistiikka Konesuunnittelu MARKKINAT SUUNNITTELU KONSULTOINTI Prosessisuunnittelu Tehdassuunnittelu Rakennussuunnittelu RAAKA-AINEET Talotekniikka YMPÄRISTÖ Energia T&K Infrastruktuuri Liiketoiminnan kehittäminen KULJETUKSET JA MATERIAALINKÄSITTELY ENERGIA JÄTEHUOLTO TUOTANTOLAITOS KONEET PROSESSI

 16. Kansainväliset konsernit SKOLissa SUOMI SKAND. MUUT YHTEENSÄ JAAKKO PÖYRY GROUP 2 000 300 3 300 5 600 SWECO (PIC Engineering) 900 2 700 200 3 800 ETTE-YHTIÖT 800 300 100 1 200 RAMBOLL (SCC VIATEK) 700 3 400 300 4 400 WSP (LT, KORTES) 300 1 900 2 800 5 000 ÅF (CTS Engineering) 300 2 500 2 800 BE & K (RINTEKNO) 200 5 000 5 200 Yhteensä 5 200 11 100 11 700 28 000

 17. TOTEUTETTUJA KEHITYSHANKKEITA • Suunnittelun laatujärjestelmämalli 1994 • RSA –laatujärjestelmien arviointimenettely 1994, 2003 • Talonrakennussuunnittelun tehtäväluettelot 1995 • SKOL-PSYCON-asiakaspalautetutkimus 1997, 2000, 2003 • Talonrakennussuunnittelun työmääräarviot 1997, 2004 • Ympäristötietoinen suunnittelu –toimintaohje 1999 • Terve talo, suunnittelun kehittämistarpeiden selvitys 1999 • Suunnitteluyritysten LON-palvelutuotteet 2000 • Rakennusten ja piha-aluiden kuivatusopas 2000 • Suunnittelupalveluiden hankinta 2002 • SKOLin visio ja järjestöstrategia 2002 • Infrasuunnittelun innovatiiviset asiantuntijapalvelut 2003 • Asuntosuunnittelun sopimusmallit ja tehtäväluettelo 2004 • Riskienhallintaopas mm. projektiriskien hallintaan 2005 • Kumppanuussopimusmallit infrasuunnitteluun 2005

 18. KEHITYSHANKKEITA KÄYNNISSÄ (1) SKOL-tulevaisuusfoorumi • alan osaamis-, koulutus- ja kehitystarpeiden sekä teknologian ennakointi Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa • talonrakennushankkeen suunnittelun johtaminen, RT-ohjekortti 2005 Rakentamisen turvallisuus • alan yhteiset toimenpiteet rakenneturvallisuuden parantamiseksi Suunnitteluinsinöörien (AMK) opetussuunnitelmien uudistamistyö • rakennesuunnittelun ja infra-alan ohjeelliset opetussuunnitelmat Suunnitteluprosessin johtamisliiketoiminnan kehittäminen • uusien johtamispalveluliiketoimintojen kuvaus ja tuotteistaminen Rakentamisen suunnittelun tehtävien allokointimalli • esitutkimus tehtäväluetteloiden uudistustarpeesta • tehtäväluetteloiden uusimisen käynnistys

 19. KEHITYSHANKKEITA KÄYNNISSÄ (2) ProIT, tuotemallitieto rakennusprosessissa • http://www.vtt.fi/rte/cmp/projects/proit/ • tuotemallitekniikan käyttöönoton tilanne, Rakennusteollisuus RT ry Infra 2010, http://www.asuntotieto.com/INFRA2010 • infra-alan kehittäminen, viestintä ja osaamisen siirto, Rakennusteollisuus RT ry InfraRYL-laadunohjaushanke, http://www.rts.fi/infraryl/index.htm • nimikkeistö ja yleisten laatuvaatimusten tietopalvelujärjestelmä, RTS Infrasuunnittelun tietomallin kehittäminen Inframodel 2, http://cic.vtt.fi/projects/inframodel/public.html • tietomalli, joka mahdollistaa eri suunnitteluohjelmistojen tiedonsiirron • tiedonsiirto hankkeen elinkaaren läpi standardit huomioiden • vastuutahona VTT / RTE, toteutus 2003-2005

 20. POHJOISMAINEN TOIMIALAVERTAILU

 21. Pohjoismainen toimialavertailu BRANSCHÖVERSIKT 2005, 30 suurinta konsernia TILIKAUSI 2004/05 2003/04 liikevaihto €/hlö voitto % €/hlö voitto % VIENTI Suomi SKOL 80 000 7,0 77 700 7,8 31 % Ruotsi STD 97 000 2,6 96 000 0,4 9 % Norja RIF 116 000 6,2 105 000 4,3 8 % Tanska FRI 106 000 4,3 97 000 1,9 17 % EU-keskiarvo 4,5

 22. The Finnish Association of Consulting Firms SKOL • Professional and employers´organisation for independent and private companies • 260 engineering firms • 12500 people, 70 % university degree • Yearly turn over (2005) 920 M€ • Industry 46 % • Building 28 % • Infrastructure 20 % • Export activities 31 % • Member of FIDIC and EFCA

 23. SKOL´s VISION AND OPERATIONS • Supporting economic development • Improving image and visibility of branch • Creating customer partnership • Promoting reseach and development • Improving labour market • Supporting internationalization