1 / 28

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj. Předškolní období – věk hry. 3 roky až vstup do školy (6-7 let) c harakteristika : stabilizace vlastní pozice ve světě diferenciace vztahu ke světu fáze fantazijního zpracování informací intuitivní uvažování, neregulované logikou

adolfo
Télécharger la présentation

Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Předškolní věk – motorický a kognitivní vývoj

 2. Předškolní období – věk hry • 3 roky až vstup do školy (6-7 let) charakteristika: • stabilizace vlastní pozice ve světě • diferenciace vztahu ke světu • fáze fantazijního zpracování informací • intuitivní uvažování, neregulované logikou • dítě své představy přizpůsobuje svým možnostem poznání a svým potřebám

 3. přetrvává egocentrismus – dítě ulpívá na svém pohledu, který pro ně představuje jistotu; období iniciativy: dítě má potřebu věci zvládnout, vytvořit a potvrdit svoje kvality; postupná diferenciace v sociální oblasti – přesah rodiny a rozvoj vztahů s vrstevníky;

 4. tělesný vývoj, motorika • stálé zdokonalování, zlepšená pohybová koordinace, větší hbitost a elegance pohybů; • zvládá chůzi po rovném i nerovném terénu; ze schodů i do schodů bez větších problémů;

 5. soběstačnost • dítě samostatně jí, • samo se svléká a obléká, • obouvá, pokouší se zavázat si tkaničku, • na toaletě pouze malá pomoc, • umí si umýt ruce, • pod dohledem se může samo koupat; • rozlišování práce, • dítě pomáhá při drobných domácích pracích;

 6. jemná motorika • rozvíjí se zručnost; hry • s pískem, • kostkami, • plastelínou, • keramickou hlínou;

 7. kognitivní vývoj myšlení je názorné, intuitivní, prelogické

 8. názorné, intuitivní, prelogické myšlení • málo flexibilní, nepřesné, nerespektující plně logiku, vázáno na činnost; • dítě uvažuje v celostních pojmech na základě vyzdvižení podstatných podobností; • v úsudcích dítě ještě vázáno na názor viz. skleničky s vodou či korálky; • upravuje si realitu tak, aby byla pro něj srozumitelná a přijatelná – intuitivní přístup;

 9. typické rysy myšlení • egocentrismus • fenomenismus • magičnost • absolutismus • příčinnost

 10. egocentrismus – tendence zkreslovat na základě subjektivního pohledu (když si zakryji oči rukama, schovám se); • fenomenismus– svět je takový , jak vypadá, velryba je ryba; • magičnost – není velký rozdíl mezi skutečností a světem fantazie;

 11. absolutismus – každé poznání má definitivní a jednoznačnou platnost, potřeba jistoty; • příčinnost – otázky „proč ?“, potřeba vědět souvislosti, proč to tak je;

 12. chápe trvalost objektů vnějšího světa, ale ne jejich podstatných znaků; • trvalost předmětů určuje vizuální tvar; • zásadní změna vzhledu znamená ztrátu původní totožnosti; • chybí komplexní přístup, útržkovitost;

 13. nerozlišuje nadřazené třídy a dílčí složky • např. hnědých kuliček je víc než dřevěných; • rigidní uvažování – ulpívání na jednom pohledu a na jednom stavu • např. můj bratr nemá bratra, • ostříhané ovečky už nejsou ty ovečky;

 14. předpoklad správnosti a platnosti – hledání jednoznačné příčiny, odmítání náhod, vysvětlení nemusí být logické, ale musí být subjektivně uspokojující; • nezávislé události mohou být spojeny – transdukce (prší, když jedem k babičce, vždy bude pršet při návštěvě u babičky); • pokud je realita nesrozumitelná, vysvětlí si ji po svém, smyslem je dosáhnout jistoty;

 15. dítě ještě není schopno systematicky informace prozkoumávat; příčiny: • malý rozsah pozornosti (obtížné rozdělování pozornosti a její selektivní zaměření); • malá kapacita pracovní paměti;

 16. globální vnímání • neschopnost systematického prohlížení jedné části po druhé; • postupem stále více vnímá z celku jednotlivé detaily; • velmi citlivé analyzátory, sluchové vnímání se zdokonaluje a zpřesňuje; • začíná přesněji vnímat prostor;

 17. prostor, čas • egocentrická perspektiva vnímání prostoru, co je blízko je větší; • neodhaduje vzdálenosti; • chápe nahoře, dole, nechápe vlevo, vpravo; • rozšíření časové perspektivy (večer, zítra), vzdálenější budoucnost ztrácí význam; • čas měří událostmi a opakujícími se jevy;

 18. počet, množství • rozliší nápadně odlišné množství (ne 3 od 4, ale od 7); • osvojuje si obecný pojem změny množství (spočítá 5 koláčů, ale v řadě s většími mezerami je jich víc); • porozumění pořadí a pochopení pojmů méně, více; • potřeba umět počítat a znát řadu čísel ke konci období;

 19. živá fantazie • harmonizující význam, pro citovou a rozumovou rovnováhu; • animismus – věci jsou živé (ostříhaný plyšák); • antropomorfismus – připisuje lidské vlastnosti (sluníčko se směje); • arteficialismus– někdo svět udělal (napustil vodu do rybníka);

 20. konfabulace • mezery a nedostatky v paměti a rozumové nedostatky vyplňuje dítě svojí fantazií; nerozlišuje mezi snem a skutečností a o svých snech mluví jako o skutečných zážitcích (kolem 6.-7.roku zaniká);

 21. řeč • důležitost verbálního vzoru; • zdokonalování, výslovnost 3. letého dítěte je hodně nedokonalá, mnohé hlásky nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně, • postupně vymizí dětská fyziologická patlavost, pokroky ve větné stavbě; • objevují se agramatismy; • egocentrická řeč i jako prostředek myšlení;

 22. růst poznatků o sobě a okolním světě, dítě zná své jméno, umí udat i své pohlaví, označuje hlavní barvy; • doznívá první období otázek charakteristické „co to je?“; dítě se začíná ptát na příčinu, původ, význam věcí „a proč?“; • počátek užívání řeči k regulaci svého chování; kolem 3 let hlasité slovní instrukce, od 4 – 5 let vnitřní řeč;

 23. zájem o mluvenou řeč – povídky, říkanky, písničky; dítě rádo a hodně povídá – často je sám sobě jediným posluchačem; nedokonale zpívá písničky;

 24. tříleté dítě při převyprávění příběhu opomíjí cíl jednání, úmysly hrdinů a jejich pocity, naopak do vyprávění zahrnují nepodstatné detaily, které se nevztahují k hlavnímu ději; pětileté děti dokážou udržet základní osnovu příběhu, pokud je děj jednoduchý;

 25. paměť pozitivní stimulace – např. paměťové hry; závisí na schopnosti zaměření pozornosti ; neužívá paměťových strategií – jmenuje více hraček, když má instrukci, že si s nimi má hrát, než když je řečeno, že si je mají zapamatovat;

 26. epizodická paměť první trvalejší vzpomínky na prožité události se vytvářejí před 4. rokem, ale do 6 let bývají útržkovité a je jich málo; nebývají přesné, jsou kombinací reality a konfabulace; dítě je sugestibilní, jeho vzpomínky jsou snadno ovlivnitelné;

 27. epizodická paměť dítě se učí vyprávět podle toho, jak zná vyprávění zážitků od rodičů; kladení otázek je učí příběh strukturovat a řadit, co je důležité, co jen doplňující; epizodická paměť nemá jen kognitivní hodnotu, ale i emoční a sociální význam;

 28. Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80-7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.

More Related