Download
welkom bij triple p in het basisonderwijs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij “ Triple P in het basisonderwijs ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom bij “ Triple P in het basisonderwijs ”

Welkom bij “ Triple P in het basisonderwijs ”

242 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom bij “ Triple P in het basisonderwijs ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom bij “Triple P in het basisonderwijs”

 2. Opvoeden is van alle tijden

 3. Inhoud van de workshop • Presentatie • • Wat is Triple P? • • Zelfregie en competenties • • Waarom Triple P? • • Effecten van Triple P • • Context • • Implementatie in de dagelijkse praktijk • Workshop • • Workshop : aan de slag met kernvragen • • Plenaire nabespreking

 4. “Opvoedingsondersteuning is een van de meest krachtige en kostenbesparende interventies die beschikbaar is om de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen.” • Prof. M. Sanders, Triple P • Universiteit van Queensland

 5. Wat is Triple P • Positief pedagogisch programma • • Methodiek : hulp aan ouders bij opvoedvragen / • - problemen / gedragsproblemen van hun kinderen • • Getrapt model aan interventies, van algemene voorlichting tot intensieve zorg • • Evidence based programma • • Hulp op maat • • Zelfregie van ouders is leidend

 6. Een competente opvoeder Zelfregulatie van ouders 1. Zelfred- zaamheid 2. Persoonlijke effectiviteit 3. Zelf- Manage- ment 4. Zelf- sturing 5. Problemen oplossen

 7. Basisvaardigheden van kinderen 1. Communicatieve vaardigheden 2. Reguleren van emoties Basisvaardigheden 4. Autonomie en zelfredzaamheid 3. Probleemoplossende vaardigheden

 8. Principes van Positief Opvoeden, Triple P • Basisprincipes • Een veilige en stimulerendeomgeving • 2. Leren door positieve ondersteuning • 3. Aansprekende discipline • 4. Realistische verwachtingen hebben • 5. Zorgen voor jezelf als ouder

 9. Toolkit: opvoedingsvaardigheden 17 vaardig- heden Nieuwe vaardigheden en gedrag leren • Voorbeeld gedrag • Spontane leermomenten • Vragen, vertellen en voordoen • Gedragskaarten Positief contact bevorderen • Tijd, aandacht geven • Praten met je kind • Genegenheid tonen Ongewenst gedrag hanteren • Basisregels opstellen • Direct aanspreken • Gepast negeren • Heldere, duidelijke instructies • Logische consequenties • Stilzitten • Time-out Gewenst gedrag bevorderen • Prijzen, complimentjes geven • Positieve aandacht • Boeiende activiteiten

 10. Triple P interventie-materialen • Tipsheets voor ouders • Werkboeken voor ouders • Handleiding uitvoerders • Trainingshandleiding • Hulpmiddelen uitvoerders(sheets, tafel flip-over, powerpoint) • Video, DVD

 11. Waarom Triple P? • • Toegenomen aandacht voor preventie psychosociale problematiek • • Versterking lokale functies opvoed- en gezinsondersteuning • • Nadruk op evidence-based werken • • Inventarisatie: Triple P veelbelovend • • Proefimplementatie op 2 locaties (Zon MW) • • Landelijke implementatie

 12. Effecten van Triple P interventies • Vermindering gedragsproblemen kinderen • Toename prosociaal gedrag • Afname dysfunctionele opvoedingspatronen • Toename opvoedingscompetentie • Vermindering stress, angst en depressie • Toename opvoedingstevredenheid • Effecten zijn consistent

 13. Triple P in meerdere landen • Australië • Nieuw-Zeeland • Schotland • Engeland • USA • Canada • Duitsland • Ierland • Luxemburg • Zweden • Oostenrijk • Chili • Frankrijk • Panama • Zwitserland • Nederland BES- eilanden • Hong Kong • Singapore • Curaçao • Japan • Belgïe • Iran • Wales • Roemenië • Turkije • Portugal • Estland

 14. Programma’s voor specifieke doelgroepen Workplace Triple P Indigenous Triple P Lifestyle Triple P Family transitions * Pre(natal) parenting * Kernprogramma Triple P (0-12 jaar) Stepping Stones Triple P Teen Triple P Pathways Triple P

 15. Niveau – intensiteit – keten van interventies Niveau 1 - Populatiegerichte strategie - mediacampagne Niveau 2 – Voorlichting, – opvoedingsvragen / -problemen Niveau 3 - Individueel advies – voorlichting, opvoed- / gedragsproblemen Niveau 4 – Oudertrainingen - intensieve gezinsinterventie Niveau 5 – Gezinsinterventie - meervoudige complexe problematiek

 16. Niveau 1 - Populatiegerichte strategie website: www.positiefopvoeden.nl • Online advies • Tips op niveau 1 • Lezingen en cursussen • Doorverwijzingen • Zelftesten • Beroepskrachtensite • Lokaal ingericht

 17. Niveau 1 - Populatiegerichte strategie Interventie: Lichte tips en toeleiding Doelgroep: Alle ouders en opvoeders Aanbieders: • Provincie,gemeente • Alle instellingen die met Positief Opvoeden, Triple P werken

 18. Niveau 2 - Voorlichtingsactiviteiten • Welk aanbod vanuit Triple P: • • Individuele voorlichtingsgesprekken • (2 x 10 minuten) + tipsheets • probleem verhelderen • informatie op maat • uitnodiging om erop terug te komen • • Lezingencyclus Positief Opvoeden, Triple P

 19. Niveau 2 - Voorlichtingsactiviteiten Interventie: Korte informatieve opvoedingsvoorlichting Doelgroep: Voor ouders met vragen over gedrag van kinderen Aanbieders: • contactmomenten jeugdgezondheidszorg • peuterspeelzaal / kinderopvang/ BSO • scholen • jeugdwelzijnswerk • POH-GGZ

 20. Welk aanbod vanuit Triple P: • Praktisch advies/consultatie bij concrete gedrag- of ontwikkelingssproblemen • Versterking opvoedingsvaardigheden • Vier contacten van 30 minuten - aard en ontstaan probleem/monitoring - opvoedingsstrategiën/aanpak/belemmeringen - voortgang bespreken/oefenen/aanpak bijstellen - terugblik/ problemen oplossen/afronden • Indien nodig: verwijzing naarintensiever ondersteuningsaanbod Niveau 3 - Individueel advies

 21. Niveau 3 - Individueel advies Interventie: Gericht individueel advies Doelgroep: Voor ouders met kinderen met beginnende gedragsproblemen Aanbieders: • Jeugdgezondheidszorg • (School) maatschappelijk werk • Opvoedsteunpunten, CJG’s • Verslavingszorg

 22. Welk aanbod vanuit Triple P: Individueel trainingsprogramma • Training in opvoedingsvaardigheden • Actief oefenen • Uitbreiden en generaliseren vaardigheden • 10 sessies: • inventarisatie en doel bepalen • veel voorkomende oorzaken gedragsproblemen • positieve opvoedingsstrategiëen/aanpak kiezen • praktisch oefenen + feedback • plan voor risicovolle situaties • vasthouden van verbetering Niveau 4 - Oudertrainingen - Standaard

 23. Niveau 4 - Oudertrainingen Interventie: Specifieke trainingen voor individu en groep Doelgroep: Voor ouders met kinderen met ernstige gedragsproblemen Aanbieders: • Jeugdzorginstellingen • Jeugd GGZ • KPG

 24. Doelgroep: Groep van 10-12 ouders • Actief oefenen van vaardigheden • Sociale steun • Normaliseren opvoedingservaringen Welk aanbod vanuit Triple P: Programma van 8 sessies: • 4 x 2 uur groepsbijeenkomst • 3 x 15 / 30 minuten telefonische sessies • Slotbijeenkomst Niveau 4 - Oudertrainingen - Groepscursus

 25. Niveau 5 - Gezinsinterventie Welk aanbod vanuit Triple P: Extra modules na afronding niveau 4 1. Oefenen in thuissituatie 2. Partnersteun 3. Stress leren hanteren 4. Vasthouden van verandering

 26. Wat is er nodig om Triple P N2 te kunnen uitvoeren? Informatie Imple-mentatie 1 dag scholing Schrifte-lijkeaccredi-tatie Uitvoe-ring Compe-tentiesverster-ken Zoalsvandaag Integratie in beleid Heel leuk! toets Leren door doen Verdie-ping en intervisie

 27. Dank voor uw aandacht... En zijn er nog vragen?

 28. Triple P in het basisonderwijs : wat voegt het toe? • Opdracht aan de hand van 3 kernvragen • • Wat zijn jullie ervaringen met Triple P? • • Welke meerwaarde heeft Triple P voor het basisonderwijs? • • Wat is er nodig om Triple P in het • basisonderwijs te implementeren?