1 / 12

zlinskedumy.cz

VY_32_INOVACE_24_01. www.zlinskedumy.cz. Ekologie jako věda. Ekologie Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ. ekologie. = věda o životním prostředí.

agrata
Télécharger la présentation

zlinskedumy.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_24_01 www.zlinskedumy.cz

 2. Ekologie jako věda • Ekologie • Žáci se seznámí se základními pojmy z oblasti ekologie. Učivo navazuje na vědomosti žáků ze ZŠ. Následuje diskuse na toto téma. Učivo je určeno pro žáky 1. ročníku SPŠ.

 3. ekologie • = věda o životním prostředí. • Zkoumá vztahy mezi organismy a prostředím. [01]

 4. Životní prostředí • Životní prostředí člověka tvoří: • Části přírody, které nás obklopují • Objekty vytvořené lidskou prací • Ostatní lidé

 5. Planeta země • Stáří se odhaduje na 4,6 mld. let Pohled na modrou planetu. Snímek pořízený z Apolla 17během cesty na Měsíc, 7. listopadu 1972. [02]

 6. Teorie vzniku země • Nejstarší vývoj: • Rotující shluk částic, který se postupně smršťoval. • Zdroje energie: • Radioaktivní prvky, gravitační síla, E z dopadů jiných kosmických těles,… • Země se zahřála na vysokou teplotu, postupně se vytvořila základní vrstvy: • Zemská kůra (60 km kontinent, 10 km dno oceánů) • Zemský plášť (2900 km) • Jádro (6378 km)

 7. Průřez zemí [03]

 8. sféry na zemi • Litosféra • Horní vrstvy zemského pláště + zemská kůra (100 km) • Pedosféra • Nesouvislá vrstva půdy • Hydrosféra • Vodstvo, slaná i sladká voda Kolik % vody na Zemi tvoří oceány a moře? 97%

 9. Sféry na zemi • Atmosféra • Plynný obal Země. • Chemické složení atmosféry: N – 78% O2 – 21% Argon – 0,93% CO2 – 0,03% + další vzácné plyny

 10. Sféry na zemi rostliny • Biosféra • Všechny živé organismy na Zemi. [05] živočichové houby [06] [04]

 11. Prokaryotické organismy • Do biosféry patří také prokaryotické organismy: bakterie sinice viry [07] [09] [08]

 12. Seznam citací • [01] Soubor: Jurowce, krajina.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jurowce,_krajina.jpg • [02] Soubor:The Earth seen from Apollo 17.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg • [03]Soubor:Průřez Zemí.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png • [04]Soubor:Český červený samica.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cesk%C3%BD_%C4%8Derven%C3%BD_samica.jpg • [05]Soubor:Kopretina0332.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kopretina0332.JPG • [06]Soubor:Boletusedulis (Tillegem).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Boletus_edulis_(Tillegem).jpg • [07]Soubor:GramStain Anthrax.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gram_Stain_Anthrax.jpg • [08]Soubor:AnabaenaspiroidesEPA.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anabaenaspiroides_EPA.jpg • [09]Soubor:InfluenzaA - late passage.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Influenza_A_-_late_passage.jpg

More Related