Download
z kladn kola a mate sk kola p erov nad labem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem 1.2.2010 – 9.4.2014

 2. Nástup do funkce 1.2.2010 • Březen 2010 – REKONSTRUKCE ŠKOLY

 3. 1.září 2010 – otevření školy6.října – slavnostní otevření školy

 4. Základní škola a mateřská škola Přerov nad Labem • Základní škola – 2010/66 ž.; 2013/104 • Mateřská škola – 2010/54 d.; 2013/75 • Školní družina – 2010/38 ž.; 2013/50 • Školní jídelna – samostatný subjekt

 5. Tabulka vývoje dotací OR a SR

 6. Mateřská škola od 1.2.2010 • V roce 2010 výměna oken a vstupních dveří • V roce 2011 rekonstrukce umývárny, výmalba • V roce 2012 zařízení 4.třídy MŠ • V roce 2013 výměna osvětlení • Personální obsazení: • Ved.uč.Dana Skuhravá • Martina Cirkovská

 7. Mateřská škola od 1.2.2010 pedagogická práce: • ŠVP „Zrníčko“ – orientace na přírodu • CERTIFIKÁT „Školka blízká přírodě“ • AKCE: divadélka, školka v přírodě, výlety, logopedie, sportovní kroužky, angličtina, Noc s Andersenem, dílničky • Spolupráce s rodiči: brigády, loučení s předškoláky, jarmark P

 8. Mateřská škola 2013/2014 • Vedoucí MŠ Radka Tomášková • Navázala na zaměření na vztah k přírodě, na ekologii, environmentální výchovu • Nové akce • Nové kroužky • DVPP - všechny

 9. Základní škola od 1.2.2010 • Zástupkyně Mgr. Eva Průšová • Po rekonstrukci: • Nová PC učebna, 2 třídy s IT tabulí • Tělocvična • Přírodovědná • Jazyková • Sportoviště

 10. Pedagogická práce 2011-2014 • Zástupkyně – Mgr. Kateřina Višňovská, Mgr. Vlasta Karásková • ŠVP „Maxim“ – 4. verze • Orientace na přírodovědné předměty vzhledem k lokalitě školy • Volitelné předměty – SH, Přs, EOv, Ms • Zaměření na jazyky – Aj, Rj, Nj • Gramotnost finanční, čtenářská, informační, přírodovědná

 11. Nadstandard • Výuka Aj od 1.tř., na 2.st. výuka 3 jazyků • Logopedie a ambulantní nápravy • Asistentky pedagogak žákům s SPU • Vrámci grantů exkurze a pomůcky zdarma • Významné postavení Tv– umístění v soutěžích • Informatika se využívá ve všech předmětech • Zvýšení hodinové dotace Čj a M v 8. a 9.třídě

 12. AKCE ŠKOLY • Divadla– i večer • Besedy – finanční gramotnost, drogová prevence, dopravní výchova, ekologie,… • Exkurze – zaměřené na vzdělávací cíl

 13. AKCE ŠKOLY • Soutěže – sportovní, Aj, recitace, Vv, … • Vystoupení dětí při různých příležitostech • Jarmark a rozsvícení vánočního stromu • Noc s Andersenem – letos již 5.ročník

 14. AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY • DIVADLO – i o víkendech • Společné opékání buřtů • Dílničky, Skanzen • Pobyt venku • Projekty na různá témata • Výzdoba školy

 15. Recyklujeme • Třídíme odpad • sběrna v obci: starý papír, kartony, víčka, pet lahve, oděvy (před školou), použitý olej, sbíráme sušenou pomerančovou kůru, kompost • Projekty pro školy z EU: • Mléko do škol (I. a II.st., MŠ) • Ovoce do škol (I.st.)

 16. Výzdoba školy • Výzdoba školy, tříd, chodeb je koncipována jako prezentace práce žáků • Výzdoba slouží jako učební pomůcka

 17. SPOLUPRÁCE S RODIČI a OBCÍ • Vystoupení dětí při různých příležitostech • Brigády – Zámecká (ŠD), škola, školní zahrada • Muzejní noc, Dožínky • Vítání občánků • Zpívání v kostele • Pasování na čtenáře • Slavnostní předávání vysvědčení 9.třídě

 18. Jarmark

 19. Řídící práce • důvěra zaměstnanců, podpora kolegiálních vztahů, dostatečný prostor pro aktivní práci, podpora vzdělávání zaměstnanců • Vzdělávání: od října 2012 ve specializačním studiu VP a od dubna 2014 v Ústavu práv v Praze Manažerské studium • Předávání informací: e-mailem, porady, otevřené dveře

 20. Koncepce při nástupu do funkce: • V MŠ pokračovat v ŠVP Zrníčko, který je zaměřený na přírodu, v ZŠ zaměření na EV • V ZŠ zavést výuku Aj od 1.třídy, v MŠ kroužek • Zavést výuku dalšího cizího jazyka na II.st. • Nabídnout výměnné pobyty do zahraničí • Posílit hodinovou dotaci Čj, M v 8.a 9.r.

 21. Další úkoly z koncepce školy • Zapojit se do grantové činnosti a získávat finanční prostředky pro školu • Školní parlament pro žáky, školní časopis • Podporovat zaměstnance ve vzdělávání, aby kvalifikovanost sboru vzrostla • Udržet počet kroužků a účasti na akcích • Pobyt dětí venku o velké přestávce • Publikovat v regionálním tisku a prezentovat školu na webových stránkách

 22. Prezentace školy • Webové stránky www.skolaprerovnl.cz • Vývěsky v obci a Přerovské listy • Nymburský deník, dříve 5+2, Týdeník školství, Prostor, Mladá fronta • Akce pro veřejnost, výstavy pro veřejnost • Letáky v okolních obcích, nástěnky v MŠ • Spolupráce s jinými školami v regionu • Mezinárodní spolupráce: Slovensko, projekt Comenius - státy EU

 23. Úspěchy žáků v poslední době • Kristýna Kratochvílová – skladatelka, houslistka • Jan Klicpera – 1.místo v krajském kole v Aj • Tomáš Martínek – účast na mistrovství ČR v běhu

 24. Úspěchy žáků v poslední době • Tereza Gregárková– Národní divadlo • Matěj Vlček – moderátor Čt D, dabing • Michal Gregárek– Národní divadlo, film • Ostatní mladé naděje – sport, hudba, umění

 25. 1/ Grant - „Učíme se od přírody“ • v hodnotě 790 773Kč • V roce 2011- 2013 • Pořídilo se vybavení školy a akce: dalekohled, mikroskop s napojením na PC, fotoaparáty, videokamera, GPS, pásma, meteorologická budka, meteostanice, notebook, sady nádob na tříděný odpad, lis na PET lahve, venkovní nábytek, infotabule - vybudování celé naučné přírodovědné stezky Přerovem, mapy Přerova, exkurze žáků a další. Grant jsme úspěšně ukončili.

 26. 2/ Grant – „Comenius“ • v hodnotě 357 977,40Kč • V roce 2012-2014 slouží k vycestování žáků a učitelů do jiných zemí Evropy a poznávání systému školství v hostitelských zemích. Navštívili jsme: Rumunsko, Wales, Turecko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko. Slovinsko zrušilo účast. Grant stále probíhá. V květnu Polsko. V červnu jsme hostitelé my.

 27. 3/ Grant – „Peníze EU“ • v hodnotě 659 664,-Kč • Probíhá 2012-2015, slouží k vybavení školy učebními pomůckami, výjezd dětí do Anglie, výroba pracovních listů. V letech 2012-2013 byly již pořízeny pro anglický jazyk učebnice a studijní materiály. Pro chemii učební materiály, dále semináře pro učitele dle odbornosti, sada učebnic pro přírodopis 2.stupeň. Grant ještě probíhá.

 28. 4/ Grant „Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností“ • v celkové hodnotě 2.700.000,-Kč, jehož jsme partnerem ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice, pro naši školu jsou určeny finanční prostředky v hodnotě 1.350.000,-Kč. Realizujeme od 1. dubna 2013 do 2014. Pomůcky pro výuku fyziky, zeměpisu a přírodopisu, dále nářadí a materiál do školní dílny pro žáky, notebook, dataprojektor, multifunkční zařízení, fotoaparát,... Grant končí 31.12.2014.

 29. Celkem 4 projekty – přínos pro školu vlastním přičiněním v hodnotě 3.158.414,40Kč.

 30. Úspěch školy • Titul „Škola Udržitelného rozvoje“ 2.stupně na roky 2014-2016 • Za aktivní činnost v EVVO od roku 2011-2013 • Za projekt "Učíme se od přírody„ • Za naučnoupřírodovědnou stezku Přerovem • Za spolupráce se sdružením Tereza • Za spolupráce v programuGlobe • Za certifikát MŠ "Školka blízká přírodě" • Za spolupráci se zahradnickým kroužkem • Za třídění odpadů

 31. Úkoly do budoucna • Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností • Dokončit stávající granty a vypracovat nové • Vybudovat školní zahradu pro rozvoj environmentální výchovy a sportovního vyžití pro děti od 3 – 15 let • Vést žáky k prezentaci svých schopností a dovedností na veřejnosti • Pokračovat v koncepci (EV, Cj, ICT) • Uhájit a povýšit titul ŠUR 2016-2018 • Rozvoj a podpora tvořivých metod práce dětí při vyučování • Trvalé zvyšování úrovně pedagogické práce vyučujících

 32. Děkuji za pozornost. zs.y.hruskova@seznam.cz