Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F=mg PowerPoint Presentation

F=mg

527 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

F=mg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. M=Fl F=mg SADƏ MEXANİZMLƏR

  2. Mündəricat 1.Sadə mexanizmlər 2.Ling 4.Blok 5.Tərpənən blok 6.Tərpənməz blok 7.Mail müstəvi

  3. Sadə mexanizmlər Qüvvənin qiymət və istiqamətini dəyişdirmək üçün istifadə olunan qurğulara sadə mexanizmlər deyilir. Sadə mexanizmlərə ling,blok,dolamaşarx,mail müstəvi və s.vasitələri aiddir.

  4. Ling • Qədim zamanlarda lingdən piramidaların tikilməsində,tarlaların suvarılmasında,hərbi işlərdə istifadə edilirdi. • Ling tərpənməz dayaq ətrafında fırlanan bərk cisimdir.

  5. Dayaq nöqtəsində qüvvənin tətbiq nöqtəsinədək olan məsafəyə “qüvvənin qolu”deyilir. • Lingin tarazlığı üçün qollar qüvvə ilə tərs mütənasib olmalıdır. • OA=l1 l2/l2=F2/F1 • OB=l2

  6. Blok • Həyatda və texnikada lingin müxtəlif növlərinə rast gəlirik. Bunlar tərpənməz, tərpənən bliklar və dolmaçarxdır. • Blok - çənbəri üzərində nov olan və oxa nəzərən fırlana bilən çarxdır.

  7. Tərpənən blok • Hərəkət edən yüklə birlikdə blok da yerini dəyişir.Bu cür blok tərpənən blok olub,qüvvədə iki dəfə qazanc verir. • OA=r • OB=2r • Pxr=Fx2r

  8. Tərpənməz blok • Blokun oxu tərpənməz qalırsa bu cür blok tərpənməzblokdur.Tərpənməz blok qüvvədə heç bir qazanc vermir,ancaq qüvvənin istiqamətini dəyişir.

  9. Mail müstəvi • Mailmüstəvi-üfüqlə iti bucaq əmələ gətirən fiqurdur.Qüvvədə qazanc əldə etmək məqsədilə ən çox istifadə olunan sadə mexanizmdir.Mail müstəvinin uzunluğu hündürlüyündən neçə dəfə böyükdürsə,qüvvədə o qədər qazanılır. • AB=l P/F=l/h • BC=h

  10. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.Hazırladı: Abışeva Nigar